Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria vinícola de Vilafranca del Penedès. Text

Vigor 2023-2024

Codi de Conv. Núm. 08002384011993

(BOPB, 17-08-2023)

Títol I
Disposicions generals

Article 1 Àmbit funcional

El present Conveni obliga a totes les empreses d’indústries vinícoles, embotelladores i magatzemistes de vins, vinagreries, alcoholeres, fabricació i magatzemistes i fabricació i embotellat de begudes alcohòliques amb l’excepció de les cerveses.

Article 2 Àmbit territorial

El Conveni afectarà a tots els centres de treball, que compresos en l’àmbit funcional del mateix, es troben ubicats en els termes municipals de Vilafranca del Penedès a l’inici de la seva vigència, encara quan, el domicili social de les empreses a que pertanyin, radiqui fora del mateix, així com aquells centres o empreses que durant la seva vigència s’ubiquin en el mateix àmbit.

L’àmbit serà també ampliable a aquelles empreses que per acord entre les persones treballadores i empresa així ho hagin decidit i estiguin dins de la Denominació d’Origen de vins del Penedès.

Article 3 Àmbit subjectiu

El Conveni afectarà a la totalitat de les persones treballadores subjectes a una relació laboral ordinària al servei de les empreses compreses en aquest Conveni, a més del que, amb tal caràcter, ingressi en les mateixes, durant la seva vigència.

No obstant, únicament a efectes retributius (articles 7 a 12 i taules salarials) serà exclòs el personal enquadrat dins del Subgrup professional 1 en la mesura en que aquell personal percep una retribució global, per tots els conceptes, que millora la retribució prevista en les taules salarials del present conveni i negociarà individualment els seus increments salarials anuals.

Article 4 Vigència, duració i pròrroga

El Conveni col·lectiu tindrà una durada de dos anys de tal manera que s’iniciarà amb 1 de gener de 2023 i la data de venciment serà el dia 31 de desembre de 2024, prorrogant-se en la seva finalització, d’any en any, per tàcita reconducció, a excepció d’aquelles condicions retributives la vigència de les quals es troba específicament prevista per als anys 2023 i 2024. Serà, en tot cas, possible la denúncia del mateix sempre que es formuli amb 3 mesos d’antelació al seu venciment, o al de qualsevol de les seves pròrrogues.

En qualsevol cas, aquest Conveni entrarà en vigor a la data de la seva publicació oficial, a excepció de les disposicions recollides al títol I i III, que s’aplicaran amb efectes retroactius a 1 de gener de 2023.

Article 5 Compensació i absorció

Les empreses no podran compensar o absorbir el plus voluntari que puguin percebre tots o part de les persones treballadores, amb càrrec als increments que provinguin del present Conveni, excepte en aquelles empreses, en les que s’acordi una aplicació diferent per un acord especial entre les mateixes i les persones treballadores afectades o en situacions econòmiques negatives de les empreses que sí podran compensar o absorbir-ho.

Títol II
Classificació professional, progressió professional i modalitats de contractació

Article 6 1 Els grups i subgrups professionals

La classificació del personal afecte a aquest Conveni és merament enunciativa. Les empreses, doncs, no estan obligades a cobrir tots el llocs enumerats si la necessitat de la feina normal no ho requereix.

Les persones treballadores podran ser adscrites a la realització de qualsevol de les tasques que integren el grup professional. No serà precís desenvolupar la totalitat de les tasques que integra cada grup professional.

L’ingrés de les persones treballadores en les empreses s’ha d’ajustar a les normes generals sobre col·locació i, específicament, al que disposa el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors en la versió vigent en cada moment.

Les persones treballadores a què fa referència aquest Conveni es classifica en grups i subgrups professionals, agrupant en cadascun d’ells les funciones que es consideren homogènies, sens perjudici del major o menor grau d’autonomia i responsabilitat en l’exercici de les mateixes.

La classificació professional es divideix en 4 grups professionals:

Grups professionals

a) Tècnic: Aquelles persones treballadores que, pels seus coneixements i/o experiència, realitzen tasques generals de caràcter tècnic i activitats específiques de llocs de laboratori i investigació i desenvolupament.

b) Administratiu: Aquelles persones treballadores que, pels seus coneixements i/o experiència, realitzen tasques generals de caràcter administratiu i activitats específiques de llocs d’oficina, que permeten informar de la gestió, coordinar feines o realitzar tasques auxiliars.

c) Comercial: Aquelles persones treballadores que, pels seus coneixements i/o experiència, realitzen tasques generals de caràcter comercial, amb dedicació plena i exclusiva, en activitats

específiques de llocs de venda o promoció de productes, així com tasques auxiliars a les mateixes.

d) Producció-operacions: Aquelles persones treballadores que, pels seus coneixements i/o experiència, realitzen tasques generals relacionades amb la producció i activitats específiques d’elaboració, embotellat, preparació, transport, emmagatzematge, manteniment o altres operacions auxiliars vinculades directament al procés productiu.

Subgrups Professionals

• Subgrup professional 1

I. Criteris generals:

Aquelles persones treballadores que dirigeixen les diverses activitats de l’empresa. Les seves funcions comprenen l’elaboració de polítiques, ordenació i control d’activitats de l’organització, establiment i manteniment de les estructures productives i de suport, així com el desenvolupament de la política industrial, financera, comercial o de recursos humans de l’empresa. Prenen decisions o participen en la seva elaboració i desenvolupen llocs de total responsabilitat sobre cadascun dels grups professionals.

II. Formació:

Tindran una formació de titulació universitària de grau superior o de postgrau o coneixements equivalents adquirits en el desenvolupament de la seva professió.

III. Funcions:

a) Dirigir i integrar els treballs en els àmbits de viticultura, enologia, producció, comercial, financer o administratius, mantenint la planificació i el control dels mateixos, amb dots de comandament i relacions humanes.

b) Resoldre anomalies o incidents, coordinant l’execució de les tasques departamentals heterogènies dins de les seves àrees d’actuació.

c) Actuar per delegació de la direcció de l’empresa donant explicacions de la seva gestió, assumint plena responsabilitat en el compliment de la seva missió.

d) Assumir plena responsabilitat sobre totes les activitats dins de l’àrea, servei o departament. Això suposarà:

– En àmbits productius, dirigir tots els treballs d’elaboració i/o fabricació, tenint a les seves ordres els treballadors/es dels centre productiu, ja siguin tècnics o obrers;

– En àmbits administratius, dirigir conforme a criteris organitzatius, coneixent els mètode de treball, comptabilitat superior, anàlisi i previsions econòmiques i financeres;

– En l’àmbit comercial, dirigir conforme a criteris de mercat, tenint coneixement d’organització comercial, prospecció de mercats i publicitat, així com l’actuació en els mercats nacionals i internacionals.

e) Organitzar i administrar amb total autonomia i iniciativa la seva àrea, controlant la qualitat, definint processos, i adaptant-los a les necessitats que vagi tenint el negoci.

• Subgrup professional 2

I. Criteris generals:

Aquelles persones treballadores que coordinen diverses funcions, amb plena responsabilitat de gestió d’un o varis departament de l’empresa, a partir de directrius generals molt àmplies directament emanades dels seus superiors, als quals hauran de donar explicacions de la seva gestió. Les seves funcions suposen la realització de tasques d’alta complexitat o inclús la participació en la definició dels objectius a aconseguir, amb alt grau d’autonomia, iniciativa i responsabilitat.

II. Formació:

Tindran una formació de titulació universitària de grau superior o coneixements equivalents adquirits en el desenvolupament de la seva professió.

III. Funcions:

a) Dirigir, Supervisar i organitzar els diferents treballs de producció, administració o comercialització, amb l’ordenació de responsabilitats i de llocs de treball, tendents a concretar els resultats esperats en la seva funció.

b) Activitats que comportin comandament directe sobre els subordinats a ells, amb total responsabilitat sobre els actes d’aquests.

c) S’encarrega d’imprimir unitat dins de l’equip, tenint al seu càrrec un departament i amb la responsabilitat sobre la gestió de la mateixa.

d) Intermediari entre la direcció i les persones sota la seva responsabilitat, explicant la seva gestió davant la citada direcció.

e) Participació en la definició dels objectius a aconseguir.

• Subgrup professional 3

I. Criteris generals:

Aquelles persones treballadores que coordinen alguna funció que suposa la integració de les tasques realitzades per un equip de col·laboradors, d’àmbit inferior al departament. Desenvolupen tasques complexes però homogènies amb cert contingut intel·lectual o d’interrelació humana.

II. Formació:

Tindran una formació de titulació universitària de grau superior o mig o coneixements equivalents adquirits en el desenvolupament de la seva professió.

III. Funcions:

– Realització de proves i de treballs complexes sota la iniciativa del responsable departamental, donant explicacions de la seva gestió, tenint els coneixements suficients per la seva adequada interpretació.

– Ordenar els treballs realitzats pe les persones treballadores de la secció o equip que se li ha encomanat, distribuint les tasques que componen els diferents treballs.

– Respondre del bon ús dels equips.

– En l’activitat comercial, efectua visites periòdiques a la zona o regió que té assignada amb l’objectiu de promoure vendes, comprovar el treball de viatjants, supervisors de vendes i altres agents o representant i visitar clients, realitzant qualsevol altra missió que tingui per objecte el desenvolupament de la distribució i venda dels productes de l’empresa.

– Coordinació d’equips en les activitats d’elaboració, embotellat, emmagatzematge i administració dels productes de l’empresa.

• Subgrup professional 4

I. Criteris generals:

Aquelles persones treballadores que realitzen tasques consistents en l’execució d’operacions complexes que requereixin la coordinació amb altres àrees o departaments amb un nivell d’autonomia alt i capacitat per prendre decisions i que requereixen adequats coneixements professionals.

II. Formació:

Tindran una formació de titulació universitària de grau superior o mig o coneixements equivalents adquirits en el desenvolupament de la seva professió.

III. Funcions:

a) Realització de les ordres o encàrrecs dels caps i del personal tècnic, essent responsable de la seva execució i del bon ús dels equips, dins de la seva especialitat. Tasques amb iniciativa, especialització i plena responsabilitat en la seva escomesa, amb la possibilitat de supervisar o realitzar la tutoria a altres persones treballadores.

b) Té al seu càrrec en particular alguna funció vinculada a activitats d’enologia i elaboració, embotellat, control de qualitat, manteniment, comptabilitat, control de gestió, administració comercial, compres, planificació, logística, jurídic, recursos humans, màrqueting, vendes, relacions públiques, sistemes d’informació, auditoria, etc.

c) Són exemples d’aquestes activitats en el grup de tècnics: els anàlisi físics, químics, biològics i determinacions de laboratori, la cura dels aparells i la seva homologació, preparació de reactius necessaris, obtenció de mostres i extensió de certificats i butlletins d’anàlisi.

d) En el grup de producció-operacions: Tasques de regulació i control de processos de producció que generen transformació de producte, preparació d’operacions en màquines convencionals que comportin l’autocontrol del producte elaborat.

e) En el grup administratius: La comptabilitat consistent en reunir informació per la confecció de balanços, costos, previsions de tresoreria i altres feines anàlogues en base al pla comptable de l’empresa; càlcul de salaris i valoració dels costos de personal, funcions de cobrament i pagament; tractament de textos amb coneixement d’idioma estranger; tasques de secretariat de direcció que requereixen de confidencialitat, formació i experiència específics.

f) En el grup de comercials, el supervisor de vendes supervisarà exclusivament l’activitat de viatjants, distribuïdors i agents tercers, sense dedicació directa a la venda.

g) Tasques de pràctica i aplicació amb alt grau de perfecció i rendiment que suposen una especial dedicació i delicadesa.

• Subgrup professional 5

I. Criteris generals:

Aquelles persones treballadores que realitzen tasques seguint un mètode de treball precís, amb alt grau de supervisió, que normalment exigeixen coneixements professionals de caràcter elemental.

II. Formació:

Tindran una formació de titulació universitària de grau superior o mig o coneixements equivalents adquirits en el desenvolupament de la seva professió.

III. Funcions:

– Realització de les ordres o encàrrecs dels caps i el personal tècnic, essent responsable de la seva execució i del bon ús dels equips, dins de la seva especialitat.

– Té al seu càrrec alguna funció vinculada a activitats d’enologia i elaboració, embotellat, control de qualitat, manteniment, comptabilitat, control de gestió, administració comercial, compres, planificació, logística, jurídic, recursos humans, màrqueting, relacions públiques, sistemes d’informació, auditoria, etc.

Són exemples d’aquestes activitats en el grup de tècnics: els anàlisis senzills i rutinaris de fàcil comprovació i funcions de prendre mostres i preparació de la mostra per l’anàlisi, presa de dades en processos de producció, reflectint-los en parts o plantilles segons els codis preestablerts, lectura, anotació, vigilància i regulació, sota instruccions detallades, dels processos industrials o del subministrament de serveis generals d’elaboració.

En el grup producció-operacions: conducció de màquines autopropulsades d’elevació, càrrega i descàrrega i tasques complementaries i d’ajuda a magatzems; preparació i operatòria en màquines convencionals que comportin l’autocontrol del producte elaborat; manipulació de màquines d’envasat o condicionat.

En el grup administratius: arxiu, registre, càlcul, facturació o similars que requereixen algun grau d’iniciativa; tasques que consisteixin en establir, en la base a documents comptables, una part de la comptabilitat; tasques elementals de càlcul de salaris, valoració de costos, funcions de cobrament i pagament, etc.

En el grup comercials: realitza visites a clients o possibles clients amb l’objecte d’obtenir comandes i efectuar altres feines pròpies de la seva escomesa, com la comunicació de preus, condicions de crèdit i entrega, tramitació de comandes, etc.

– Es qui sense tenir l’especialització exigida al grup 4, executa les feines corresponents a un determinat ofici amb la suficient correcció i rendiment.

• Subgrup professional 6

I. Criteris generals:

Aquelles persones treballadores que realitzen tasques sota instruccions específiques, clarament establertes, amb un alt grau de dependència, que requereixin preferentment un esforç físic, pràctica i atenció.

II. Formació:

Tindran una formació de titulació universitària de grau superior o mig o coneixements equivalents adquirits en el desenvolupament de la seva professió.

III. Funcions:

a) De tipus tècnic, subordinades a les realitzades pel personal tècnic titulat, sense responsabilitat tècnica, essent una ajuda pels seus superiors en treballs senzills, que poden tenir una ràpida comprovació.

b) Realitzar operacions elementals administratives i, en general, purament mecàniques inherents a la feina d’aquelles, de dedicació dins de l’oficina com introducció de dades d’informàtica, tractament de textos, treballs de mecanografia, arxiu, càlcul, facturació, telefonista/recepcionista sense coneixement d’idioma estranger, etc.

– Tasques de suport als responsables de funció d’execució de les tasques pròpies d’aquests, efectuant treballs propis de la professió, sense arribar al nivell i rendiment d’aquells.

– La promoció de vendes, merchandising, reposició de lineals i degustacions es realitza en establiments comercials sense que suposi la venda dels mateixos.

– Els auxiliars de laboratori realitzaran labors elementals d’anàlisis, presa de mostres, etc.

– Els peons realitzaran activitats senzilles i rutinàries o d’ajuda en processos d’elaboració de productes, activitats de condicionament o envasat amb regulació i posta a punt o maneig de quadres indicadors i panells no automàtics, recompte de peces; labors d’embalatge i etiquetatge d’expedicions; càrrega, transport, apilament i descàrregues manuals o amb ajuda d’elements mecànics simples; tasques elementals de subministrament de materials en el procés de producció. En cap cas podran tenir al seu càrrec una màquina d’embotellat, de tractament o de transport, així com la conservació de la mateixa, involucrant en ell les petites reparacions.

– Realitzar les activitats pròpies de la neteja de les instal·lacions, locals, maquinària, mobiliari d’oficina, material de laboratori, utillatge i vestuari.

• Subgrup professional 7

I. Criteris generals:

Aquelles persones treballadores que estan acollits a algun dels contractes formatius vigents en cada moment, tenint per objecte l’adquisició de la formació teòrica-pràctica necessària per al desenvolupament adequat d’un ofici o lloc de treball que requereixi un determinat nivell de qualificació.

II. Formació:

Tindran una formació de titulació universitària de grau superior o mig o coneixements equivalents adquirits en el desenvolupament de la seva professió.

III. Funcions:

Activitats de suport en els llocs de treball per als quals realitza la formació teòrica- pràctica. Article 6.2. Mobilitat funcional La mobilitat funcional en les empreses s’efectuarà d’acord amb les titulacions acadèmiques o professionals precises per exercir la prestació laboral i amb respecte a la dignitat de la persona treballadora.

Article 6 3. Treballs de diferent grup professional

En el cas de delegar funcions de diferent grup professional per un període superior a 6 mesos durant 1 any o 8 mesos durant 2 anys, la persona treballadora podrà reclamar la cobertura de la vacant corresponent a les funcions que hagi realitzat, sense prejudici de reclamar la diferència salarial corresponent, en cas que s’hagi produït.

Article 6 4. Ascensos

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.