Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria vinícola de Vilafranca del Penedès. Text

Vigor 2018-2022

Código de Conv. Núm. 08002384011993

(BOPB, 03-05-2018)

Article 1 Funcional

El present Conveni obliga a totes les empreses d’indústries vinícoles, embotelladores i magatzemistes de vins, vinagreries, alcoholeres, fabricació i magatzemistes i fabricació i embotellat de begudes alcohòliques amb l’excepció de les cerveses.

Article 2 Territorial

El Conveni afectarà a tots els centres de treball, que compresos en l’àmbit funcional del mateix, es troben ubicats en els termes municipals de Vilafranca del Penedès a l’inici de la seva vigència, encara quan, el domicili social de les empreses a que pertanyin, radiqui fora del mateix, així com aquells centres o empreses que durant la seva vigència s’ubiquin en el mateix àmbit.

L’àmbit serà també ampliable a aquelles empreses que per acord entre treballadors/es i empresa així ho hagin decidit i estiguin dins de la Denominació d’Origen de vins del Penedès.

Article 3 Personal

Afecta a la totalitat del personal al servei de les empreses compreses en aquest Conveni, a més a més del que, amb tal caràcter, ingressi en les mateixes, durant la seva vigència.

Vigència

Article 4 Vigència, duració i pròrroga

L’entrada en vigor del Conveni, serà a partir de l’1 de gener de 2018 i la seva durada serà de 5 anys, o sigui, fins el dia 31 de desembre de 2022, prorrogant-se en la seva finalització, d’any en any, per tàcita reconducció, si no mitjançant denúncia del mateix, que haurà de formular-se amb 3 mesos d’antelació al seu venciment, o al de qualsevol de les seves pròrrogues.

Compensació i absorció

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.