Conveni Col·lectiu de treball del sector de la indústria vinícola de Vilafranca del Penedès. Resum

Vigor 2018-2022

Codi de Conv. Núm. 08002384011993

(BOPB, 03-05-2018)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

El present Conveni obliga a totes les empreses d’indústries vinícoles, embotelladores i magatzemistes de vins, vinagreries, alcoholeres, fabricació i magatzemistes i fabricació i embotellat de begudes alcohòliques amb l’excepció de les cerveses.

1.2. Àmbit temporal

L’entrada en vigor del Conveni, serà a partir de l’1 de gener de 2018 i la seva durada serà de 5 anys, o sigui, fins el dia 31 de desembre de 2022, prorrogant-se en la seva finalització, d’any en any, per tàcita reconducció, si no mitjançant denúncia del mateix, que haurà de formular-se amb 3 mesos d’antelació al seu venciment, o al de qualsevol de les seves pròrrogues.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salari base

S’entendrà com a salari base de Conveni, el que per cada subgrup salarial figura a l’annex d’aquest Conveni, corresponent per cada any, les quantitats dels quals resulten, un cop aplicats els increments que correspongui segons l’article 10 d’aquest Conveni.

2.2. Taules salarials

Les taules salarials per als anys 2018 fins al 2022 s’establiran al principi de cada any en funció de l’increment del PIB d’acord amb l’article 10 del present Conveni:

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.