Conveni Col·lectiu del sector de majoristes de l’alimentació i centres de distribució de la província de Tarragona. Resum

Vigor 2014-2015

Código de Conv. Núm. 43000505011994

(BOPT, 28-10-2014)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Es regeixen per les disposicions d’aquest Conveni les empreses que s’emmarquen en els grups de majoristes de l’alimentació i centres de distribució, i els seus treballadors/es, els centres de treball dels quals estiguin actualment establerts, així com els de nova instal·lació, en l’àmbit territorial esmentat.

1.2. Àmbit temporal

Aquest Conveni entra en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener de 2014 amb independència de la seva data de publicació en el Diari Oficial de la província de Tarragona (BOPT).

La durada d’aquest Conveni és de dos anys, des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015, en les condicions de l’article següent.

1.3. Dret supletori

En tot allò no previst en el present Conveni col·lectiu les parts, de mutu acord, convenen que s’han de regir per l’estatut dels treballadors, i les normes, lleis o reglaments que puguin establir-se a cada moment i que siguin d’aplicació.

2. Condicions econòmiques

2.1.
Salari base

  • 1r any de vigència. El salari base de Conveni de les taules definitives del 2013 s’ incrementa un 0,4% amb efectes de 1/01/2014, segons el annexa I.
  • 2n any de vigència. El salari base de Conveni de conveni de les taules del 2014 s’incrementa un 0,6% amb efectes de 1/01/2015, segons el annexa I.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.