Conveni col·lectiu de treball del sector d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioixeria i rebosteria de la província de Tarragona. Resum

Vigor 2022-2024

Codi de Conv. Núm. 43000215011994

(BOPT, 22-06-2022)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Afectació

El Conveni afectarà la totalitat dels treballadors i treballadores de les empreses dedicades a l’elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioxeria i rebosteria, així com al personal que, sense pertànyer a la plantilla de les empreses en el moment de l’aprovació del Conveni, hi comenci a prestar els seus serveis durant el període de la seva vigència.

1.2. Durada

Aquest Conveni serà vigent des de l’1 de gener de 2022, amb independència de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona.

La durada del Conveni és de tres (3) anys, a comptar des de la data d’entrada en vigor, per la qual cosa conclourà el 31 de desembre de 2024. Es prorrogarà d’any en any per reconducció tàcita, en cas de no existir denúncia de qualsevulla de les parts o de no proposar-se la seva revisió o rescissió.

1.3. Dret supletori

En allò no previst en aquest Conveni, i com a dret supletori, s’observarà allò que estableixen l’Estatut dels Treballadors i la legislació vigent.

2. Condicions econòmiques

2.1. Sistema retributiu

El sistema retributiu que s’estableix és el següent:

 1. El salari base s’estipula en l’escala que es recull en l’annex número 1 d’aquest Conveni.
 2. El plus conveni s’estipula en l’escala que es recull en l’annex 1 del Conveni i compensa els conceptes de:
  1. Puntualitat
  2. Assistència i permanència en el treball
  3. Estímul en la producció
  4. Plus de distància i plus de transport
  5. Qualsevulla millora reglamentària o voluntària establerta amb anterioritat per l’empresa.

2.2. Taules salarials 2022

Taula salarial des de l’1 de Gener de 2022 al 31 de Desembre de 2022

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.