Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona. Text

Vigor 2021-2024

Codi de Conv. Núm. 43001315011994

(BOPT, 07-03-2022)

Capítol I
Disposicions generals

Article 1 Determinació de les parts

El present Conveni col·lectiu ha estat negociat entre, d’una banda, la Federació Empresarial d’Auto-Transports de la província de Tarragona (FEAT), i de l’altra, pels sindicats Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO de Catalunya i Federació Estatal de Serveis per a la Mobilitat i Consum de la Unió General de Treballadors de Catalunya (FESMC-UGT Catalunya) d’UGT.

Article 2 Àmbit territorial

Les normes d’aquest Conveni s’han d’aplicar a tota la província de Tarragona.

Article 3 Àmbit funcional

Aquest Conveni és d’aplicació a totes les empreses del transport de viatgers per carretera que presten els seus serveis de transport regular permanent d’ús general (també denominats serveis regulars lineals i de zona), tant si són urbans com interurbans, regulars temporals, regulars d’ús especial (també denominats serveis discrecionals consolidats amb reiteració d’itinerari), discrecionals (discrecionals consolidats i de cobrament individual) i turístics.

El Conveni afecta la totalitat del personal de les empreses compreses per aquest Conveni, i afecta tant als treballadors i les treballadores fixos com els eventuals o interins que actualment prestin serveis laborals, com també els i les que ingressin en aquestes empreses durant la vigència del Conveni.

Article 4 Àmbit personal

El Conveni és d’aplicació a tots els/les treballadors/treballadores i empreses inclosos en l’àmbit funcional i territorial d’aquest Conveni, amb independència de sigui quina sigui la modalitat de contracte de treball, amb l’única excepció als treballadors i les treballadores vinculats per una relació laboral de caràcter especial als que fa referència l’article 2 del Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

Article 5 Àmbit temporal

Aquest Conveni entrarà en vigor, a tots els efectes, l’1 de gener de 2021, independentment de la data en què es publiqui en el Diari Oficial corresponent, i la seva durada és fins al 31 de desembre de 2024.

Article 6 Denúncia

La denúncia per a la rescissió o la revisió d’aquest Conveni la pot formular qualsevol de les parts, mitjançant un escrit raonat en què s’ha d’indicar o bé la rescissió del Conveni, o bé, de forma detallada, els punts objecte de la revisió.

La denúncia ha d’ésser notificada a l’altra part amb una antelació mínima de 3 mesos a la data del seu venciment inicial o la de qualsevol de les seves pròrrogues.

Una vegada denunciat el Conveni, i mentre no s’assoleixi l’acord exprés, perden vigència les seves clàusules obligacionals.

Un cop denunciat el Conveni, en defecte de pacte, s’ha de mantenir en vigor el seu contingut normatiu.

Article 7 Pròrroga

En cas que cap de les parts legitimades denunciï aquest Conveni en el termini fixat per a això, aquest s’ha d’entendre tàcitament prorrogat per períodes d’una anualitat, sense cap modificació del seus conceptes, mòduls i retribucions.

Article 8 Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades formen un tot orgànic i indivisible i a l’efecte de la seva consideració pràctica, s’han de considerar globalment.

En cas que per resolució administrativa o judicial algun dels pactes d’aquest Conveni sigui considerat nul o sigui modificat, el Conveni perd, sense cap excepció, la seva eficàcia, i si s’escau la constitució, de nou, de la Comissió deliberant a fide tornar-se a negociar el contingut.

Article 9 Prelació de normes

Allò convingut per les parts d’aquest Conveni regula amb caràcter preferent i prioritari les relacions entre l’empresa i els/les treballadors/treballadores en totes les matèries compreses en el seu contingut.

En tot allò que no preveu aquest Conveni s’han d’aplicar les disposicions legals vigents que corresponguin.

Article 10 Garantia personal

Cal respectar les situacions personals que superin les del Conveni amb caràcter global i còmput anual, i s’han de mantenir estrictament ad personam.

Article 11 Inaplicació de les condicions de treball

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.