Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona. Resum

Vigor 2021-2024

Codi de Conv. Núm. 43001315011994

(BOPT, 07-03-2022)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Aquest Conveni és d’aplicació a totes les empreses del transport de viatgers per carretera que presten els seus serveis de transport regular permanent d’ús general (també denominats serveis regulars lineals i de zona), tant si són urbans com interurbans, regulars temporals, regulars d’ús especial (també denominats serveis discrecionals consolidats amb reiteració d’itinerari), discrecionals (discrecionals consolidats i de cobrament individual) i turístics.

El Conveni afecta la totalitat del personal de les empreses compreses per aquest Conveni, i afecta tant als treballadors i les treballadores fixos com els eventuals o interins que actualment prestin serveis laborals, com també els i les que ingressin en aquestes empreses durant la vigència del Conveni.

1.2. Àmbit temporal

Aquest Conveni entrarà en vigor, a tots els efectes, l’1 de gener de 2021, independentment de la data en què es publiqui en el Diari Oficial corresponent, i la seva durada és fins al 31 de desembre de 2024.

1.3. Prelació de normes

Allò convingut per les parts d’aquest Conveni regula amb caràcter preferent i prioritari les relacions entre l’empresa i els/les treballadors/treballadores en totes les matèries compreses en el seu contingut.

En tot allò que no preveu aquest Conveni s’han d’aplicar les disposicions legals vigents que corresponguin.

2. Condicions econòmiques

2.1. Retribucions

Durant la vigència d’aquest Conveni, cal aplicar la taula salarial que figura a l’annex I, que comprèn el salari base, el plus de conveni, el plus de transport i l’hora extraordinària.

2.2. Taula salarial any 2024

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.