Conveni col·lectiu de treball del sector de cooperatives del camp de la província de Tarragona. Resumen

Vigor 2022-2024

Codi de Conv. Núm. 43000165011994

(BOPT, 13-02-2023)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Ha de servir per regular les relacions laborals del personal empleat a les cooperatives del camp, sigui quin sigui el treball que hi duguin a terme.

1.2. Vigència

Aquest Conveni entrarà en vigor a comptar del dia 1 de gener de 2022, i durarà fins al dia 31 de desembre de 2024.

Les millores econòmiques són compensables i absorbibles quan les millores voluntàries i els augments existents a cada cooperativa superi, durant els anys 2022 al 2024, en 200 euros bruts o més al mes el salari acordat en conveni pel grup professional i nivell corresponent.

Les millores laborals que s’implantin en virtut d’aquest Conveni són compensables i absorbibles fins on arribin els augments i millores voluntàries existents a cada empresa. El Conveni quedarà tàcitament prorrogat any rere any, si no es denuncia reglamentàriament per alguna de les parts, amb tres mesos de temps a la data de finalització de la seva vigència.

En cas d’existir denuncia, el contingut normatiu del present conveni, mantindrà la seva vigència fins l’entrada en vigor d’un nou conveni.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salari base

Els sous mínims per jornada completa de treball són els que s’estableixen a la taula de retribucions, que s’adjunta, com a annex 1 a aquest Conveni.

2.2. Taules salarials 2022

Taules 2022 (3,5%)

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.