Conveni col·lectiu del sector de majoristes de l’alimentació i centres de distribució de la província de Tarragona. Text

Vigor 2014-2015

Código de Conv. Núm. 43000505011994

(BOPT, 28-10-2014)

Article 1 Parts signatàries

Són parts signants d’aquest Conveni, d’una banda la CEPTA, i de l’altra, la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya (CC.OO-Serveis) i la Federació de Serveis per la Mobilitat i el Consum de la UGT de Catalunya (SMC-UGT), reconeixent-se mútuament legitimitat per negociar el present Conveni.

Article 2 Àmbit territorial

Aquest Conveni és d’aplicació obligatòria a la demarcació o comarques de Tarragona, per a tots els centres de treball de les empreses afectades, fins i tot aquelles empreses el domicili social de les quals radica fora d’aquestes.

Article 3 Àmbit funcional

Es regeixen per les disposicions d’aquest Conveni les empreses que s’emmarquen en els grups de majoristes de l’alimentació i centres de distribució, i els seus treballadors/es, els centres de treball dels quals estiguin actualment establerts, així com els de nova instal·lació, en l’àmbit territorial esmentat.

Article 4 Àmbit personal

Queden inclosos dins de l’àmbit d’aquest Conveni, tots els treballadors/es que presten servei per compte d’altri a les empreses compreses en el dit conveni.

Article 5 Vigència

Aquest Conveni entra en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener de 2014 amb independència de la seva data de publicació en el Diari Oficial de la província de Tarragona (BOPT).

Article 6 Diferències salarials per aplicació retroactiva

Les empreses han d’abonar les diferències salarials o endarreriments que s’hagin meritat en virtut de la retroactivitat de la vigència del Conveni, en el termini màxim d’1 mes, a partir de la data de la seva publicació en el BOPT.

Article 7 Durada

La durada d’aquest Conveni és de dos anys, des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015, en les condicions de l’article següent.

Article 8 Denúncia

La denúncia d’aquest Conveni s’ha de fer per escrit, per qualsevol de les parts legitimades per fer-ho, d’acord amb l’article 87 de l’estatut dels treballadors, i en els termes de l’article 89 de l’estatut dels treballadors. Es considera prorrogat d’un any a l’altre, llevat que qualsevol de les parts el denunciï formalment amb tres mesos d’antel·lació, com a mínim, de la finalització del termini o al de qualsevol de les seves pròrrogues.

Transcorregut el període de tres anys des de la denuncia del conveni col·lectiu sense que s’hagi acordat un nou conveni, aquell perdrà vigència i s’aplicarà, si hi hagués, el conveni col·lectiu d’activitat superior que fora d’aplicació.

Article 9 Garantia personal

Les empreses afectades per aquest Conveni, respectaran les condicions més beneficioses concedides, en l’àmbit personal, als seus treballadors/es, abans o després de la seva aprovació, considerades en còmput total anual, sens perjudici del que s’estableix en l’article següent.

Article 10 Absorció i compensació

Les condicions pactades en aquest Conveni són compensables, en la seva totalitat i en còmput anual, per les millores de qualsevol índole que han gaudit el treballadors/es, quan aquestes superin la quantia total del Conveni, i s’han de considerar absorbibles des de la seva entrada en vigor.

No són compensables les condicions referents a accidents de treball, malalties i maternitat que les empreses poden establir a favor dels seus treballadors/es.

Article 11 Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades formen un tot orgànic i indivisible per la qual cosa aquest Conveni s’ha de considerar nul i sense cap efecte en el cas que l’autoritat o jurisdicció competent, en l’exercici de les facultats que li són pròpies, objecti o invalidi algun dels seus pactes o no aprovi la totalitat del seu contingut, que ha de ser un i indivisible en aplicació.

Article 12 Classificació professional

Grups professionals

En funció de la iniciativa, autonomia, responsabilitat, comandament, complexitat, coneixements i experiència, s’estableixen amb caràcter normatiu, els grups professionals següents i els criteris generals que els defineixen:

Grup professional I

Tasques que consisteixen en operacions realitzades seguint un mètode de treball precís, segons les instruccions específiques, amb un grau de dependència jeràrquica i funcional. Poden necessitar esforç físic, no necessiten formació específica, encara que ocasionalment calgui un període breu d’adaptació.

Personal de neteja, treballadors/es no qualificats, vigilants i empaquetadores/as.

Grup professional II

Tasques que consisteixen en l’execució de feines que, encara que es realitzen sota les instruccions precises, necessiten els coneixements professionals adients i aptituds pràctiques, i la seva responsabilitat és assimilada al compliment estricte de les normes assenyalades i a les instruccions rebudes.

Auxiliar administratiu/va, administratiu/va, auxiliar de caixa, ajudant, xòfer/a de primera, xòfer/a de segona, dependent, mosso/a, mosso/a especialitzat, operador/a de carretó, professional d’ofici, oficial de primera, professional d’ofici, oficial de segona.

Grup professional III

Feines d’execució autònoma que exigeixen habitualment iniciatives per part dels treballadors/res encarregats de la seva execució. Funcions que suposen integració, coordinació i supervisió de les tasques homogènies. Poden suposar corresponsabilitat de comandament, i són sotmeses a la supervisió directa o sistemàtica de l’element jeràrquic superior.

Capatàs, comptable, caixer/a, cap de magatzem, cap de secció administrativa, cap de secció mercantil, oficial administratiu/va, programador/a, secretari/a, supervisor/a, viatjant.

Grup professional IV

Tasques complexes però homogènies que, encara que no impliquen responsabilitat de comandament, tenen un alt contingut intel·lectual o d’interrelació humana en el marc d’instruccions generals d’alta complexitat tècnica. Poden participar en la definició dels objectius concrets a assolir en el seu camp, amb un alt grau d’autonomia, iniciativa i responsabilitat en el càrrec esmentat d’especialitat tècnica.

Titulat de grau superior i titulat de grau mitjà.

Grup professional V

Tasques que necessiten un alt grau d’autonomia, iniciativa i responsabilitat, exercici de comandament, control i supervisió de les feines i/o les persones.

Amb funcions que suposen la integració, la coordinació i supervisió de tasques diverses, realitzades per un conjunt de col·laboradors. Suposen, així mateix, responsabilitat concreta per a la gestió d’una o de diverses àrees funcionals de l’empresa, a partir de les directrius generals àmplies emanades del personal que pertany al grup professional «0» o la pròpia direcció, als quals han de donar compte de la seva gestió.

Cap d’administració, cap de compres, cap de divisió, cap de personal i cap de vendes.

Grup professional 0

El personal que pertany a aquest grup planifica, organitza i coordina les diverses activitats pròpies del desenvolupament de l’empresa. Realitza funcions que comprenen l’elaboració de la política d’organització, els plantejaments generals de la utilització eficaç dels recursos humans i dels aspectes materials, l’orientació i el control de les activitats de l’organització d’acord amb el programa establert, o la política adoptada; l’establiment i el manteniment d’estructures productives i de suport i el desenvolupament de la política industrial, financera o comercial. Pren decisions o participa en la seva elaboració.

Director

Article 13 Mobilitat funcional

La mobilitat funcional en el si de l’empresa, té com a límit el que estableixen els articles 22 i 39 de l’estatut dels treballadors.

La mobilitat funcional es produeix en el marc del grup professional, amb el límit de la idoneïtat i aptitud necessàries per al desenvolupament de les tasques que s’encomanin a la persona treballadora en cada lloc de treball, prèvia realització, si això fos necessari, de processos simples d’adaptació o de formació.

En els centres de treball inferiors a 25 persones treballadores, especialment, existirà mobilitat funcional entre els grups professionals II i III, sempre amb el límit de la idoneïtat i aptitud necessàries per al desenvolupament de les tasques que s’encomanin al treballador en cada lloc de treball, prèvia realització, si cal, de processos simples de formació i adaptació.

Els conductors, que estiguin mancats del seu carnet de conduir, dins de la jornada laboral, per sanció derivada d’infracció de tipus administratiu, l’empresa els ha de proporcionar una altra feina, diferent a la de conductor, pel temps que duri la sanció, i els mantindrà el salari de conveni de conductor. En altres supòsits, que impliquin retirada del permís de conduir, per infraccions de tipus no administratiu, cal actuar d’acord amb allò legalment establert.

Els treballadors/es que dins de la mateixa empresa realitzin treballs catalogats en diferents categories, han de percebre la remuneració que correspongui a la superior d’aquestes, pel temps que compleixin aquesta funció superior. El treballador/a que a l’empresa ha executat diverses feines ha de continuar fent-los.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.