Conveni col·lectiu de treball del sector d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioixeria i rebosteria de la província de Tarragona. Text

Vigor 2022-2024

Código de Conv. Núm. 43000215011994

(BOPT, 22-06-2022)

Capítol 1
Disposicions generals

Article 1 Condicions de treball

Les condicions de treball que s’estipulen en aquest Conveni tenen caràcter de mínimes, i en conseqüència, són nul·les i no sorgiran cap efecte entre les parts els pactes o clàusules que, individual o col·lectivament, impliquin condicions menys favorables per als treballadors.

Article 2 Dret supletori

En allò no previst en aquest Conveni, i com a dret supletori, s’observarà allò que estableixen l’Estatut dels Treballadors i la legislació vigent.

Article 3 Vigència

Aquest Conveni serà vigent des de l’1 de gener de 2022, amb independència de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona.

Article 4 Aplicació

Aquest Conveni és d’aplicació a tota la província de Tarragona i afecta els centres de treball que hi són ubicats, encara que les empreses tinguin el domicili en una altra, i a les que siguin traslladades des d’altres províncies. Així mateix obliga les empreses de nova creació.

Article 5 Afectació

El Conveni afectarà la totalitat dels treballadors i treballadores de les empreses dedicades a l’elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioxeria i rebosteria, així com al personal que, sense pertànyer a la plantilla de les empreses en el moment de l’aprovació del Conveni, hi comenci a prestar els seus serveis durant el període de la seva vigència.

Article 6 Durada

La durada del Conveni és de tres (3) anys, a comptar des de la data d’entrada en vigor, per la qual cosa conclourà el 31 de desembre de 2024. Es prorrogarà d’any en any per reconducció tàcita, en cas de no existir denúncia de qualsevulla de les parts o de no proposar-se la seva revisió o rescissió.

Article 7 Denúncia

La denúncia on es proposi la rescissió o la revisió del Conveni s’ha de presentar en el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant les centrals sindicals, el Gremi Provincial d’Artesans Pastissers o les agrupacions pastisseres que puguin existir, dins el termini màxim de tres mesos abans de la seva caducitat.

En cas d’existir denúncia, i fins a la data de la subscripció d’un nou conveni, subsistiran en la seva totalitat les condicions pactades en el present conveni.

En el termini màxim de dos mesos a partir de la rebuda de la comunicació de denúncia del Conveni, es procedirà a constituir la Comissió Negociadora.

La part receptora de la comunicació haurà de respondre a la proposta de negociació i ambdues parts podran establir un calendari o planificació de la negociació.

El termini màxim per a la negociació d’un nou conveni serà de dotze mesos, a comptar des de la data de pèrdua de la seva vigència.

Si una vegada esgotat el termini de negociació no existís acord, ambdues parts se sotmetran a l’arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya.

Article 8 Condicions pactades

Les condicions pactades formen un tot orgànic, indivisible i, per a la seva aplicació, seran considerades globalment.

Article 9 Absorció i compensació

Amb l’excepció de les millores a nivell personal fins a 200 €, totes les millores econòmiques i de treball que s’implantin en virtut d’aquest Conveni, seran compensables i absorbibles a partir d’aquest valor. Així mateix, les millores a nivell personal tindran l’increment acordat al Conveni.

Les condicions legals que en el futur comportin una variació econòmica de tots o d’alguns dels conceptes retributius existents, o que suposin la creació d’altres de nous, únicament tindran eficàcia pràctica, quan considerades en la seva totalitat, superin el nivell d’aquest Conveni; altrament, s’han de considerar absorbides per les millores pactades dins del límits especificats en el paràgraf anterior.

Article 10 Garanties personals

S’han de respectar les garanties personals que, en concepte de percepcions de qualsevulla classe en el seu còmput, siguin més beneficioses que les fixades en aquest Conveni, i s’han de mantenir estrictament «ad personam». Quant a la resta, les condicions gaudides pels treballadors es consideraran unificades per les normes d’aquest Conveni.

Article 11 Comissió Paritària

Es crea la Comissió Paritària del Conveni com a òrgan d’interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del seu compliment.

S’estableix com adreces per a comunicacions amb la Comissió Paritària del present conveni, les següents:

– Gremi Provincial d’Artesans Pastissers – Avinguda Catalunya 39-41 de Tarragona (43002).

– Comissions Obreres de Catalunya (CC.OO) – Carrer August, no. 48 de Tarragona (43003)

– Unió General de Treballadors (U.G.T) – Carrer Ixart, no. 11 de Tarragona (43003)

Article 12 Funcions Comissió Paritària

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.