Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç minorista de productes d’alimentació, d’ultramarins i queviures de la província de Tarragona. Text

Vigor 2016-2017

Código de Conv. Núm. 43100025012015

(BOPT, 19-05-2017)

Article 1 Àmbit territorial

Aquest Conveni és d’aplicació obligatòria a la demarcació o comarques de Tarragona, per a tots els centres de treball de les empreses afectades, fins i tot en aquelles el domicili social de les quals es trobi en una altra província.

Article 2 Determinació de les parts

Aquest conveni col·lectiu de Treball del sector de detallistes de l’alimentació, ultamarins i queviures de la provincia de Tarragona es pacta entre, d’una part la Confederació Empresarial de la Provincia de Tarragona, (CEPTA), i de l’altra, la Federació de Treballadors de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT) i la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya.

Article 3 Àmbit personal

Ambit funcional Queden inclosos dins l’àmbit d’aquest conveni, tots els treballadors que prestin serveis per compte aliè a les empreses compreses en el mateix.

Totes les referències a «treballador» s’entenen sense diferència de gènere, excepte aquells casos en els que, expresament, es pugui establir alguna diferencia legítima per raó de gènere.

Les estipulacions del present conveni afectarán a la totalitat de les persones treballadores i empreses dedicades a l’activitat de detallistes d’alimentació en establiments tradicionals coneguts per colmados, comestibles, ultramarins i similars.

Article 4 Vigència

Aquest Conveni entra en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener de 2016 sigui quina sigui la data de la seva publicació en el Butlleti Oficial de la Provincia de Tarragona.

Article 5 Diferències salarials, per aplicació retroactiva

Les diferències salarials o endarreriments que s’hagin meritat en virtut de la retroactivitat de la vigència del conveni, s’abonaran per les empreses en el termini màxim d’un mes, a partir de la data de la seva publicació en el Butlleti Oficial de la Provincia de Tarragona.

Article 6 Durada

La durada d’aquest Conveni és de tres anys, des del 1er de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2018.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.