Conveni Col·lectiu de treball del sector del comerç minorista de productes d’alimentació, d’ultramarins i queviures de la província de Tarragona. Resum

Vigor 2016-2017

Código de Conv. Núm. 43100025012015

(BOPT, 19-05-2017)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit personal. Àmbit funcional

Queden inclosos dins l’àmbit d’aquest conveni, tots els treballadors que prestin serveis per compte aliè a les empreses compreses en el mateix.

Totes les referències a «treballador» s’entenen sense diferència de gènere, excepte aquells casos en els que, expresament, es pugui establir alguna diferencia legítima per raó de gènere.

Les estipulacions del present conveni afectarán a la totalitat de les persones treballadores i empreses dedicades a l’activitat de detallistes d’alimentació en establiments tradicionals coneguts per colmados, comestibles, ultramarins i similars.

1.2. Àmbit temporal

Aquest Conveni entra en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener de 2016 sigui quina sigui la data de la seva publicació en el Butlleti Oficial de la Provincia de Tarragona.

La durada d’aquest Conveni és de tres anys, des del 1er de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2018.

1.3. Dret supletori

Per tot allò que no preveu aquest conveni col·lectiu, les parts, de mutu acord, estableixen que es regiran per el Conveni col’lectiu de Supermercats i Autoserveis de Alimentació de Catalunya vigent en cada moment o l’Estatut dels treballadors i les normes, lleis o reglaments que s’estableixin en cada moment i que els siguin d’aplicació.

2. Condicions econòmiques

2.1. Condicions econòmiques

  • Les empreses mantindran el nivell d’ocupació en els termes actuals, fins la finalització de la vigència del present conveni, evitant ajustaments definitius de les plantilles, exceptuant causa contraria prevista en la normativa legal vigent.
  • Les taules salarials corresponents als anys 2016, 2017 i 2018, son les exposades al annex 1, 2 i 3, respectivament, quins augments son els següents:
  • Per a l’any 2016 l’augment es del 1,60% sobre els salaris de 2015, i amb efectes de 1/01/2016, per a l’any 2017, l’augment serà del 1,60% sobre els salaris de 2016, amb efectes de 1/01/2017, i per a l’any 2018, l’augment serà del 2,5% sobre els salaris del 2017, amb efectes de 1/01/2018.
  • Revisió salarial a la finalització del conveni: En el cas de que la suma de l’IPC dels anys 2017 i 2018 sigui superior a la suma del percentatges acordats (4,1%), s’abonarà la diferencia resultant, amb efectes 01/01/2018.

2.2. Taula salarial 2018

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.