Conveni col·lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis de la província de Tarragona. Text

Vigor 2014-2015

Código de Conv. Núm. 43100015012015

(BOPT, 10-08-2015)

Article 1 Àmbit territorial

Aquest Conveni és d’aplicació obligatòria a la demarcació o comarques de Tarragona, per a tots els centres de treball de les empreses afectades, segons l’àmbit funcional, fins i tot en aquelles el domicili social de les quals es trobi en una altra província.

Article 2 Determinació de les parts

Són parts del present conveni, per la patronal el Gremi GEDAT i per la part social, la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya i la Federació de Serveis per la Mobilitat i el Consum de la UGT de Catalunya (SMC-UGT), les quals es reconeixen mútuament legitimitat per a negociar el present Conveni col·lectiu.

Article 3 Àmbit personal

Queden inclosos dins l’àmbit d’aquest Conveni, tots els treballadors per compte aliè que treballin a les empreses compreses en aquest sector, segons el seu àmbit funcional. S’exceptuen les persones compreses en els articles 1.3 i 2 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova l’Estatut dels treballadors, o disposició que el pugui substituir. Tampoc queden incloses les persones que pertanyen al grup directiu.

Totes les referències a «treballador» s’entenen sense diferència de gènere, excepte aquells casos en els que, expresament, es pugui establir alguna diferencia legítima per raó de gènere.

Article 4 Àmbit funcional

L’àmbit funcional del present Conveni col·lectiu afecta, a més a més del sector de supermercats i autoserveis, a les empreses enquadrades en el Gremi GEDAT i de la mateixa manera a les que, pertanyent al mateix grup empresarial de les enquadrades en l’àmbit funcional desenvolupen altres activitats complementàries o prestin els seus serveis principalment en l’espai fisic en el que despleguin la seva activitat l’empresa principal i vingueren aplicant o facin remisió expresa de sotmetiment a conveni o convenis que afectin a supermercats. Igualment, s’inclouen a aquelles empreses que operin com «franquiciades» de les afectes a l’àmbit funcional, independenment del nùmero de metres quadrats dedicats a la venda.

Tot l’anterior, s’enten sense perjudici de l’aplicació del previst en els articles 84 i 86.3 de l’E.T per a les empreses que tinguin conveni propi en vigor a la signatura d’aquest conveni.

Durant la vigència del present Conveni i en el seu àmbit territorial, les parts afectades recomanaran no subscriure nous convenis col·lectius d’empresa, quin àmbit no excedeixi de la provincia, als efectes d’intentar mantenir unes condicions d’homogeneitat en el sector objecte del mateix, sense perjudici de les condicions reconegudes en l’article 84.2 de l’ET, en relació a la prioritat aplicativa del conveni d’empresa, respecte del present conveni sectorial.

Article 5 Vigència

Aquest Conveni entrará en vigor, a tots els efectes, el dia 1 de gener de 2014 sigui quina sigui la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona.

Article 6 Diferències salarials, per aplicació retroactiva

Les diferències salarials o endarreriments que s’hagin meritat en virtut de la retroactivitat de la vigència del conveni, s’abonaran per les empreses en el termini màxim d’un mes, a partir de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia (BOPT).

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.