Conveni Col·lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis de la província de Tarragona. Resum

Vigor 2014-2015

Código de Conv. Núm. 43100015012015

(BOPT, 10-08-2015)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

L’àmbit funcional del present Conveni col•lectiu afecta, a més a més del sector de supermercats i autoserveis, a les empreses enquadrades en el Gremi GEDAT i de la mateixa manera a les que, pertanyent al mateix grup empresarial de les enquadrades en l’àmbit funcional desenvolupen altres activitats complementàries o prestin els seus serveis principalment en l’espai fisic en el que despleguin la seva activitat l’empresa principal i vingueren aplicant o facin remisió expresa de sotmetiment a conveni o convenis que afectin a supermercats. Igualment, s’inclouen a aquelles empreses que operin com «franquiciades» de les afectes a l’àmbit funcional, independenment del nùmero de metres quadrats dedicats a la venda.

Tot l’anterior, s’enten sense perjudici de l’aplicació del previst en els articles 84 i 86.3 de l’E.T per a les empreses que tinguin conveni propi en vigor a la signatura d’aquest conveni.

Durant la vigència del present Conveni i en el seu àmbit territorial, les parts afectades recomanaran no subscriure nous convenis col•lectius d’empresa, quin àmbit no excedeixi de la provincia, als efectes d’intentar mantenir unes condicions d’homogeneitat en el sector objecte del mateix, sense perjudici de les condicions reconegudes en l’article 84.2 de l’ET, en relació a la prioritat aplicativa del conveni d’empresa, respecte del present conveni sectorial.

1.2. Àmbit temporal

Aquest Conveni entrará en vigor, a tots els efectes, el dia 1 de gener de 2014 sigui quina sigui la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona.

La durada d’aquest Conveni és de dos anys, des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015.

1.3. Dret supletori

Per tot allò que no preveu aquest conveni col•lectiu, les parts, de mutu acord, estableixen que es regiran pel Conveni Col•lectiu Marc de Supermercats i Autoserveis d’Alimentació de Catalunya, per l’Estatut dels treballadors i per les normes, lleis o reglaments que s’estableixin en cada moment i que hi siguin d’aplicació.

2. Condicions econòmiques

2.1. Condicions econòmiques

 • Les empreses mantindran el nivell d’ocupació en els termes actuals, fins la finalització de la vigència del present Conveni, evitant ajustaments definitius de les plantilles, exceptuant causa contraria prevista en la normativa legal vigent.
 • Les taules salarials corresponents als anys 2014 i 2015, són les exposades a l’annex 1 i 2 respectivament, quins augments són els següents:
 • Per a l’any 2014 l’augment es del 0,5%, sobre els salaris de 2013, i amb efectes de 1/01/2014, i per a l’any 2015, l’augment serà del 0,6% sobre els salaris de 2014, amb efectes de 1/01/2015.
 • 2. Variables per millora sectorial.
 • Amb aplicació del «Indice Nielsen» de tendes constants fins a 999 m 2 de superfície a Catalunya. I s’aplicaran, en cadascun dels anys, increments addicionals segons la següent fórmula i taula:
 • Base = 1,1%, menys l’increment aplicat a l’any = 100% del variable.
  • a) Índex entre 0 y 0,25 del creixement s’aplicarà un 25% de variable amb efectes 1 de gener
  • b) Índex entre 0,26 y 0,50 del creixement s’aplicarà un 50% de variable amb efectes 1 de gener
  • c) Índex entre 0,51 y 0,75 del creixement s’aplicarà un 75% de variable amb efectes 1 de gener
  • d) Índex entre 0,76 y 1 del creixement s’aplicarà un 100% de variable amb efectes 1 de gener
  • e) Índex superior al 1 del creixement s’aplicarà un 125% de variable amb efectes 1 de gener
 • L’índex «Nielsen» serà anualment certificat per » The Nielsen Company» i degudament tramés a la Comissió Paritària del Conveni. Dita comissió, al mateix temps, fixarà el percentatge resultant per a la seva aplicació i també la taula resultant.

2.2. Taula salarial 2015

S. base
Grup I
personal neteja 810,17
treballador/a 16 anys 652,42
treballador/a 17 anys 652,42
Vigilant/a 810,18
Grup II
auxiliar adm 810,17
auxiliar caixa 810,17
ajudant/a 810,17
conductor/a 1a 845,86
conductor/a 2a 810,17
dependent/a 810,17
manipulador/a escorxador 810,17
mosso/a 810,17
mosso/a esp/torero 845,86
professional ofici 1ª 845,86
professional ofici 2ª 810,17
encarregat/da reposició 810,17
Grup III
comptable, caixer/a 892,85
encarregat/da establiment 875,18
encarregat/da secció 853,53
encarregat/da general 1125,33
oficial adm. 850,15
programador/a 892,85
secretari/a 871,12
supervisor/a 1015,86
Grup IV
titulat/da de grau mig 1018,03
titulat/da grau superior 1165,34
Grup V
cap d’administració 1060,51
cap de compres 1132,71
cap de divisió 1153,90
cap de personal 1132,71
cap de vendes 1119,91
Grup 0
director/a 1305,53

2.3. Taula salarial 2014

S. base
Grup I
personal neteja 805,34
treballador/a 16 anys 648,53
treballador/a 17 anys 648,53
Vigilant/a 805,35
Grup II
auxiliar adm 805,34
auxiliar caixa 805,34
ajudant/a 805,34
conductor/a 1a 840,81
conductor/a 2a 805,34
dependent/a 805,34
manipulador/a escorxador 805,34
mosso/a 805,34
mosso/a esp/torero 840,81
professional ofici 1a 840,81
professional ofici 2a 805,34
encarregat/da reposició 805,34
Grup III
comptable, caixer/a 887,53
encarregat/da establiment 869,96
encarregat/da secció 848,44
encarregat/da general 1118,62
oficial adm. 845,08
programador/a 887,53
secretari/a 865,93
supervisor/a 1009,80
Grup IV
titulat/da de grau mig 1011,96
titulat/da grau superior 1158,39
Grup V
cap d’administració 1054,18
cap de compres 1125,95
cap de divisió 1147,02
cap de personal 1125,95
cap de vendes 1113,23
Grup 0
director/a 1297,74

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.