Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries vinícoles de la província de Tarragona. Text

Vigor 2022-2024

Codi de Conv. Núm. 43000415011994

(BOPT, 24-03-2023)

Article 1 Àmbit d’aplicació territorial

Aquest conveni té caràcter provincial i s’aplica a tota la província de Tarragona.

Article 2 Àmbit d’aplicació funcional

El conveni obliga a totes les empreses que actualment són regides pel laude arbitral de data 29 de març de 1996, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de data 28 de maig de 1996 i que afecta les indústries vinícoles, licoreres i de la sidra.

Article 3 Personal

Afecta a totes les persones treballadores que presten servei a les empreses incloses a l’àmbit funcional, llevat del personal comprès a l’apartat a) del número 1 de l’article 2 de l’Estatut dels treballadors.

Article 4 Vigència

Aquest conveni comença a regir el dia 1 de gener de 2022, independentment de la data en que sigui publicat oficialment.

Article 5 Durada i pròrroga

La durada serà fins el 31 de desembre de 2024. Es prorrogarà tàcitament, fins i tot en el cas que sigui denunciat reglamentàriament per qualsevol de les parts, mantenint-se la vigència de les clàusules normatives del mateix fins l’entrada en vigor d’un nou conveni.

Article 6 Rescissió i revisió

La denúncia proposant la rescissió del conveni s’ha de presentar davant l’organisme competent mitjançant les centrals sindicals o les associacions d’empresaris amb tres mesos de temps com a mínim respecte la data de finalització de la vigència del conveni o de qualsevol de les pròrrogues.

Article 7 Compensació

Les condicions econòmiques pactades, únicament seran absorbides o compensades per aquelles pagades a compte o les derivades de canvi de grup professional.

Es respectaran les condicions personals que, en concepte de percepcions de qualsevol classe, en conjunt siguin més beneficioses que les fixades en aquest Conveni i es mantindran estrictament «ad personam».

Com a conseqüència de la nova estructura professional basada en grups professionals, es poden generar diferències entre l’antiga categoria i l’enquadrament en el grup professional. Les diferències generades es mantindran a títol personal com a complement «ex categoria», el qual tindrà la consideració de no compensable, ni absorbible i es revaloritzarà segons els increments pactats en conveni.

Article 8 Garantia personal

Cal respectar les situacions personals de que s’ha gaudit abans de la data de formalització del conveni que, amb caràcter global, el superin; s’han de mantenir estrictament a títol personal.

Article 9 Vinculació a la totalitat

El conveni constitueix un tot orgànic i indivisible, en cas, doncs, que l’autoritat competent no el publiqui totalment, queda sense eficàcia i cal tornar-ne a considerar tot el contingut.

Article 10 Comissió Paritària

Es crea la comissió paritària del conveni com a òrgan d’interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància. Està formada per dos vocals de la comissió deliberant per cada part.

Totes dues parts convenen a fer avinent a la Comissió Paritària qualsevol dels dubtes, discrepàncies i conflictes que, si s’escau, tinguin lloc arran de l’aplicació i de la interpretació del conveni per tal que pugui emetre un dictamen o actuar de manera reglamentària. En qualsevol cas, després del seu pronunciament, quedarà expedita la via judicial.

La Comissió Paritària està formada per les parts abans esmentades, cadascuna de las quals pot ser assessorada per la persona que cregui adient, amb veu però sense vot.

Les reunions es duran a terme a petició de qualsevol de les dues representacions i a la convocatòria es fixaran els punts a tractar, celebrant la reunió de les parts durant els 5 dies hàbils següents a la notificació de la convocatòria.

S’aixecarà acta de cada sessió, la qual serà signada per tots els assistents.

Per qualsevol no aplicació de les condicions de treball a les que fa referencia l’article 82.3 del Estatut dels treballadors, ambdues parts es sotmetran al Tribunal Laboral de Catalunya.

Article 11 Increment salarial i revisió salarial

L’increment salarial per a tots els conceptes salarials per l’any 2022 serà del 4%, sobre les taules salarials del 2021; per l’any 2023 del 3,5% sobre les taules salarials del 2022; i per l’any 2024 del 2,5% sobre les taules salarials del 2023; amb revisió salarial que garanteix en taules al final de la vigència del conveni, el 85% del IPC de Catalunya acumulat dels tres anys.

Amb independència de la data de publicació del conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les empreses es comprometen a abonar els endarreriments des de l’1 de gener 2022.

Article 12 Gratificacions extraordinàries

Les gratificacions extraordinàries de Nadal i el mes de juliol són d’una mensualitat per a tots els grups professionals, s’hi computen el salari base, l’antiguitat. La paga d’estiu s’abonarà la primera setmana de juliol, i la de Nadal la primera quinzena de desembre.

A més de les dues gratificacions anteriors, hi haurà una tercera gratificació amb el mateix import i condicions que les pagues de Nadal i d’estiu, que s’haurà de pagar durant la primera quinzena de juny.

Article 13 Vacances

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.