Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries vinícoles de la província de Tarragona. Text

Vigor 2019-2021

Código de Conv. Núm. 43000415011994

(BOPT, 07-09-2020)

Article 1 Àmbit d’aplicació territorial

Aquest Conveni té caràcter provincial i s’aplica a tota la província de Tarragona.

Article 2. Àmbit d’aplicació funcional

El Conveni obliga a totes les empreses que actualment són regides pel laude arbitral de data 29 de març de 1996, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de data 28 de maig de 1996 i que afecta les indústries vinícoles, licoreres i de la sidra.

Article 3 Personal

Afecta tots els treballadors/es que presten servei a les empreses incloses a l’àmbit funcional, llevat del personal comprès a l’apartat a) del número 1 de l’Article 2 de l’Estatut dels treballadors.

Article 4 Vigència

Aquest Conveni comença a regir el dia 1 de gener de 2019, independentment de la data en que sigui publicat oficialment.

Article 5 Durada i pròrroga

La durada serà fins el 31 de desembre de 2021. Es prorrogarà tàcitament, fins i tot en el cas que sigui denunciat reglamentàriament per qualsevol de les parts, mantenint-se la vigència de les clàusules normatives del mateix fins l’entrada en vigor d’un nou Conveni.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.