Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries vinícoles de la província de Tarragona. Resum

Vigor 2022-2024

Codi de Conv. Núm. 43000415011994

(BOPT, 24-03-2023)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit personal. Àmbit funcional

El conveni obliga a totes les empreses que actualment són regides pel laude arbitral de data 29 de març de 1996, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de data 28 de maig de 1996 i que afecta les indústries vinícoles, licoreres i de la sidra.

1.2. Àmbit temporal

Aquest conveni comença a regir el dia 1 de gener de 2022, independentment de la data en que sigui publicat oficialment.

La durada serà fins el 31 de desembre de 2024. Es prorrogarà tàcitament, fins i tot en el cas que sigui denunciat reglamentàriament per qualsevol de les parts, mantenint-se la vigència de les clàusules normatives del mateix fins l’entrada en vigor d’un nou conveni.

1.3. Dret supletori

Pel que fa al que no preveu aquest conveni, cal atenir-se al laude arbitral de 29 de març de 1996.

2. Condicions econòmiques

2.1. Taules salarials 2022, 2023 i 2024

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.