Conveni Col·lectiu de treball del sector de les indústries de l’oli i els seus derivats de la província de Tarragona. Resum

Vigor 2018-2023

Codi de Conv. Núm. 43000385011994

(BOPT, 30-10-2018)

Pròrroga Conveni 2021-2023

(BOPT, 30-11-2021)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Les estipulacions d’aquest Conveni seran d’aplicació a les empreses que tinguin com activitat principal alguna de les següents, en relació als olis comestibles i els seus derivats:

 • Almàsseres.
 • Molineria de llavors oleaginoses.
 • Extractores.
 • Refineries d’olis comestibles.
 • Desdobladores.
 • Greixos comestibles.
 • Hidrogenadores.
 • Oleïnes, estearines i àcids grassos destil·lats.
 • Destil·leries de glicerina.
 • Fàbriques de sabó.
 • Magatzems o delegacions d’olis, greixos, sabons o detergents.
 • Estacions de descàrrega d’olis a granel.
 • Envasadores d’oli.
 • Exportadors d’oli.
 • Importadors de llavors i productes oleaginosos.
 • Amanidors d’oliva.
 • Almacenistes d’oliva.
 • Envasadors d’olives.
 • Exportadores d’oliva.
 • Detallistes exclusius d’olis i sabons No obstant això, en resten exceptuades les empreses d’activitats mixtes que per raó de la seva activitat principal són sotmeses a l’aplicació d’un altre Conveni Col·lectiu.

1.2. Àmbit temporal

Les condicions pactades en el present Conveni col·lectiu estan en vigor a tots els efectes a partir del dia 1 de gener de 2018, amb independència, per tant, de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Durada. La durada serà de tres anys: des del dia 1 de gener de 2018 fins el dia 31 de desembre de 2023.

1.3. Legislació supletòria

En allò no previst en aquest Conveni s’ha d’observar allò disposat la legislació vigent.

2. Condicions econòmiques

2.1. Sou base

Es considera salari o sou base per a l’activitat normal el que es consigna amb aquesta denominació a la taula de salaris annexa a aquest Conveni.

2.2. Taules salarials 2020

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.