Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de la fusta de la província de Tarragona. Text

Vigor de l’01-04-2021 al 30-03-2023

Codi Conveni Núm. 43000395011994

(BOPT, 08-11-2021)

Capítol 1
Parts signants, legitimació i eficàcia

Article 1 Parts signants

Són parts signants del present Conveni de les indústries de la fusta per a la província de Tarragona, d’una part, el sindicat UGT-FICA i el sindicat CCOO Federació de Construcció i Serveis, com a representació de les persones treballadores, i de l’altra part, els Empresaris de la Fusta Baix Ebre i Montsià, i la Federació Provincial d’Associacions Gremials i Comarcals de Fusters, Ebenistes i Similars de Tarragona, en representació dels empresaris.

Ambdues parts es reconeixen mútuament legitimació per negociar el present Conveni, per reunir els requisits que determina l’article 87 de l’Estatut del treballadors.

Article 2 Eficàcia i abast obligacional

Donada la naturalesa normativa i eficàcia general, que li ve donat pel que disposa el títol 3 de l’Estatut dels Treballadors i per la representativitat de les organitzacions signants, el present Conveni obliga totes les associacions i entitats, així com empreses i persones treballadores, compreses en els seus àmbits funcional, personal i territorial durant el seu període de vigència.

Article 3 Àmbit funcional

El present Conveni serà d’aplicació i d’obligat compliment en les activitats de la indústria de la fusta que es relacionen i detallen a l’annex 1 del Conveni col·lectiu estatal de la fusta a excepció de les empreses i persones treballadores que efectuïn tasques forestals i els magatzemistes de fusta.

L’esmentada relació no és exhaustiva, per la qual cosa és susceptible d’ampliar-se o complementar-se amb activitats no incloses a la mateixa, que figurin a la classificació d’activitats econòmiques actuals o que en endavant hi figurin.

La inclusió requerirà dictamen previ de la Comissió paritària del Conveni.

Article 4 Àmbit personal

La normativa d’aquest Conveni serà d’obligada i de general observança per a totes les empreses, societats, ens públics i persones treballadores de les activitats enumerades a l‘article anterior.

S’exclou del present Conveni el personal d’Alta Direcció. Aquest personal és de lliure designació per la Direcció de l empresa, i es regira pel R. Decret 1382/1985 de l’u d’agost, que regula la relació laboral especial del personal d’Alta Direcció.

Si un alt càrrec no ha estat contractat com a tal, sinó que accedeix a aquest càrrec per promoció interna a l’empresa, només estarà exclòs de l’aplicació d‘aquest Conveni mentres desenvolupi aquest càrrec i per les condicions que derivin exclusivament del mateix.

Article 5 Àmbit territorial

Aquest Conveni provincial serà d’aplicació a tota la demarcació de Tarragona, sens perjudici d’allò que disposa l article 1.4 de l’Estatut dels Treballadors.

Article 6 Àmbit temporal

Les normes compreses en el present Conveni provincial de la fusta començaran a regir a partir del primer dia d’abril de l’any 2021 sigui quina sigui la data de la seva homologació i publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i la seva vigència tindrà una durada de dos anys, per la qual cosa finalitzarà el dia 31 de març de 2023. Ambdues parts es comprometen a iniciar, dos mesos abans de la fidel Conveni, les negociacions per concertar-ne el següent que l’hagi de substituir.

En defecte de denuncia expressa de les parts, aquest conveni prorrogarà la seva aplicació d’any en any.

Un cop finalitzada la vigència del conveni o de qualsevol de les seves pròrrogues, i a l’objecte d’evitar el buit normatiu durant el procés de negociació, el conveni continuarà vigent fins que sigui substituït per un altre.

Capítol II
Vinculació, denúncia i pròrroga. Condició mes beneficiosa. Compensació i absorció

Article 7 Vinculació a la totalitat

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.