Conveni Col·lectiu de treball del sector de les indústries de la fusta de la província de Tarragona. Resum

Vigor de l’01-04-2021 al 30-03-2023

Codi Conveni Núm. 43000395011994

(BOPT, 08-11-2021)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

El present Conveni serà d’aplicació i d’obligat compliment en les activitats de la indústria de la fusta que es relacionen i detallen a l’annex 1 del Conveni col·lectiu estatal de la fusta a excepció de les empreses i persones treballadores que efectuïn tasques forestals i els magatzemistes de fusta.

L’esmentada relació no és exhaustiva, per la qual cosa és susceptible d’ampliar-se o complementar-se amb activitats no incloses a la mateixa, que figurin a la classificació d’activitats econòmiques actuals o que en endavant hi figurin.

La inclusió requerirà dictamen previ de la Comissió paritària del Conveni.

1.2. Àmbit temporal

Les normes compreses en el present Conveni provincial de la fusta començaran a regir a partir del primer dia d’abril de l’any 2021 sigui quina sigui la data de la seva homologació i publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i la seva vigència tindrà una durada de dos anys, per la qual cosa finalitzarà el dia 31 de març de 2023. Ambdues parts es comprometen a iniciar, dos mesos abans de la fidel Conveni, les negociacions per concertar-ne el següent que l’hagi de substituir.

En defecte de denuncia expressa de les parts, aquest conveni prorrogarà la seva aplicació d’any en any.

Un cop finalitzada la vigència del conveni o de qualsevol de les seves pròrrogues, i a l’objecte d’evitar el buit normatiu durant el procés de negociació, el conveni continuarà vigent fins que sigui substituït per un altre.

1.3. Dret supletori

Per tot allò no previst en el present Conveni, s’atendrà al que disposa el Conveni estatal de la Fusta i l’Estatut dels Treballadors.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salari base

S’entén per salari base la part de retribució de la persona treballadora fixada per unitat de temps sense atendre a circumstàncies personals, de lloc de treball, per quantitat o qualitat de treball, o de venciment periòdic superior al mes.

La quantia del salari base serà l’establerta per a cadascun dels grups professionals en les taules salarials annex III i següents, al present Conveni.

2.2. Salari hora ordinària

S’entén per salari hora ordinària el resultat que s’obté quan es divideix el salari anual de cada grup corresponent fixat en les taules del present Conveni pel nombre d’hores anuals de treball efectiu.

2.3. Taula salarial 2022

Període 01/04/2022 a 31/03/2023

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.