Conveni col·lectiu de treball del sector de fruites, verdures i hortalisses del Mercat del Camp de Reus i Tarragona. Text

Vigor 2020

Codi de Conv. Núm. 43000865011995

(BOPT, 17-03-2021)

Article 1 Determinació de les parts

El present conveni col·lectiu es signa entre l’Associació de Majoristes del Mercat del Camp i la Federació de Serveis CCOO de Catalunya, reconeixent-se mútuament legitimitat per negociar el present conveni.

Article 2 Àmbit Territorial

Aquest Conveni s’aplica obligatòriament a totes les empreses dedicades al comerç de fruita, verdura i hortalisses ubicades al Mercat del Camp, comunitat mancomunada entre les ciutats de Reus i Tarragona.

Article 3 Comissió negociadora del Conveni

S’estableix una comissió negociadora, formada per com a mínim de quatre components.

En representació dels treballadors: Dos membres de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya.

En representació de les Empreses afectades: Dos empresaris membres de l’associació de Majoristes del Mercat del Camp, dels quals un d’ells ha de ser el president de l’associació de Majoristes del Mercat del Camp.

Ambdues representacions podran anar assistides pels seus respectius assessors, amb veu però sense vot.

La comissió negociadora quedarà constituïda en un termini màxim de un mes, a partir de la denúncia del conveni.

Article 4 Àmbit funcional

Queden sotmeses a les estipulacions d’aquest Conveni totes les empreses dedicades al comerç de fruita, verdura i hortalisses del Mercat del Camp, i obliga tant a les empreses i centres de treball que hi ha actualment com els de nova instal·lació, així com a aquells treballador/es d’aquestes que treballin en altres centres de treball diferents però de la mateixa titularitat.

Article 5 Àmbit personal

Hi queda inclosa la totalitat del personal ocupat actualment per les empreses afectades per aquest Conveni, com també el que hi ingressi durant el període de vigència.

Article 6 Vigència

Amb caràcter general, aquest Conveni té una vigència 1 any, entra en vigor el dia 1 de gener de 2020, i la seva vigència finalitzarà el 31 de desembre de 2020, amb independència de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.

Article 7 Durada i denuncia

La durada d’aquest Conveni és fins el 31 de desembre de 2020. Aquest conveni s’entén prorrogat tàcitament per períodes anuals successius si no es produeix l’oportuna denúncia en temps i forma amb un termini màxim de preavís de 90 dies respecte la data en què finalitza la seva vigència.

En cas d’haver-hi denuncia a la finalització de la vigència del Conveni, es mantindrà la vigència d’aquest fins l’entrada en vigor d’un nou conveni col·lectiu, mantenint-se doncs totes les seves condicions.

Article 8 Increments salarials

Els increments salarials previstos seran els següents:

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.