Conveni col·lectiu de treball del sector de fruites, verdures i hortalisses del Mercat del Camp de Reus i Tarragona. Resum

Vigor 2020

Código de Conv. Núm. 43000865011995

(BOPT, 17-03-2021)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Queden sotmeses a les estipulacions d’aquest Conveni totes les empreses dedicades al comerç de fruita, verdura i hortalisses del Mercat del Camp, i obliga tant a les empreses i centres de treball que hi ha actualment com els de nova instal·lació, així com a aquells treballador/es d’aquestes que treballin en altres centres de treball diferents però de la mateixa titularitat.

1.2. Àmbit temporal

Amb caràcter general, aquest Conveni té una vigència 1 any, entra en vigor el dia 1 de gener de 2020, i la seva vigència finalitzarà el 31 de desembre de 2020, amb independència de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.

La durada d’aquest Conveni és fins el 31 de desembre de 2020. Aquest conveni s’entén prorrogat tàcitament per períodes anuals successius si no es produeix l’oportuna denúncia en temps i forma amb un termini màxim de preavís de 90 dies respecte la data en què finalitza la seva vigència.

En cas d’haver-hi denuncia a la finalització de la vigència del Conveni, es mantindrà la vigència d’aquest fins l’entrada en vigor d’un nou conveni col·lectiu, mantenint-se doncs totes les seves condicions.

1.3. Acord d’adhesió de les empreses de l’Associació de fruites, verdures i hortalisses del Mercat del Camp a Reus i Tarragona (43100103022022) al Conveni col·lectiu marc del sector de la distribució de majoristes d’alimentació de Catalunya (codi conveni 79100145012016) (BOPT, 24-08-2022)

1. L’Associació de Majoristes del Mercat del Camp i totes les empreses que en formen part actualment com les de nova instal·lació, queden sotmesos i adherits al Conveni col·lectiu marc del Sector de la Distribució de Majoristes d’Alimentació de Catalunya (codi conveni 79100145012016), amb efectes 1 de gener de 2022.

2. Les empreses afectades pel present Conveni respectaran en el moment de l’adhesió, les condicions econòmiques més beneficioses concedides a títol personal, amb les persones treballadores, considerades en còmput anual.

3. Deixar sense efecte el Conveni col·lectiu de treball del sector de fruites, verdures i hortalisses del Mercat del Camp de Reus i Tarragona.

2. Condicions econòmiques

2.1. Retribucions

L’estructura salarial d’aquest conveni serà la següent:

  • Salari base
  • Complements no salarials
  • Hores extraordinàries

S’adjunta com annex I les taules salarials pel any 2020.

2.2. Taula salarial 2020

Increment 1,5% sobre taules 2019

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.