Conveni col·lectiu de treball del sector de forners de la província de Tarragona. Text

Vigor 2018-2020

Código de Conv. Núm. 43000375011994

(BOPT, 30-10-2018)

Capítol 1
Disposicions generals

Article 1 Àmbit funcional i territorial

Les normes següents tenen el caràcter de conveni bàsic i regulen les condicions de treball de totes les empreses dedicades a la fabricació, distribució i venda de pa, sigui quina sigui la seva forma i modalitat, encara que sigui compartida amb una altra activitat.

Aquest conveni s’aplica a la província de Tarragona.

Les seves disposicions són també aplicables a les empreses i els centres de treball, que es creïn o iniciïn les seves activitats durant la seva vigència.

Article 2 Àmbit personal

Aquest conveni afecta la totalitat del personal de les empreses incloses en l’àmbit funcional i territorial, així com a aquells que en el futur prestin serveis en aquestes empreses.

Article 3 Àmbit temporal

Aquest conveni és vigent del dia 01 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2020, llevat en el supòsit de rescissió o de revisió previst en l’article 5 d’aquest conveni.

Article 4 Efectes econòmics

Independentment de la data de publicació al butlletí oficial corresponent els efectes econòmics d’aquest conveni es retrotrauen al dia 1 de setembre del 2018.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.