Conveni col·lectiu de treball del sector de forners de la província de Tarragona. Resum

Vigor 2018-2020

Codi Conveni Núm. 43000375011994

(BOPT, 30-10-2018)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Les normes següents tenen el caràcter de conveni bàsic i regulen les condicions de treball de totes les empreses dedicades a la fabricació, distribució i venda de pa, sigui quina sigui la seva forma i modalitat, encara que sigui compartida amb una altra activitat.

Aquest conveni s’aplica a la província de Tarragona.

Les seves disposicions són també aplicables a les empreses i els centres de treball, que es creïn o iniciïn les seves activitats durant la seva vigència.

1.2. Àmbit temporal

Vigencia el presente convenio entrarà en vigor en la parte normativa desde el 1 de enero de 2018 y sus efectos económicos seran de aplicación para el año 2018 desde el día 1 de septiembre del presente año y en los años 2019 y 2020 desde el día 1 de enero de los mismos.

2. Condicions econòmiques

2.1. Retribucions

Les condicions retributives del personal afectat per aquest conveni, són les que figuren a les taules que s’adjunten com a annex 1 pel període de l’01 de setembre al 31 de desembre de 2018.

A les empreses artesanes i semi mecanitzades:

  • Aumento salarial 2018, serà el IPC de Cataluña de 2017 más 1% hasta un máximo de 2,5%
  • Aumento salarial año 2019, serà IPC de Cataluña de 2018 más 0,5% hasta un máximo de 2,5%
  • Aumento salarial año 2020, serà el IPC de Cataluña de 2019 más 0,5% hasta un máximo de 2,5%

A les empreses mecanitzades:

  • Aumento salarial año 2018, serà el IPC de Cataluña de 2017 más 1,5%
  • Aumento salarial año 2019, serà el ICP de Cataluña de 2018 más 1%
  • Aumento salarial año 2020, serà el ICP de Cataluña de 2019 más 1%

Cada any es revisaran les taules salarials per assegurar que no hi ha cap per sota del SMI.

El salari s’ha d’abonar en 12 mensualitats més tres gratificacions extraordinàries a l’any.

El pagament de les diferents retribucions d’aquest conveni es farà per mesos vençuts.

2.2. Salari base

El salari base mínim garantit, convingut per a cada categoria i tipus d’empresa, és el que figura a la taula de retribucions de l’annex 1. S’estableix per dotze mensualitats en funció de la categoria professional.

2.3. Taules salarials 2018

Annex 1

Salari base, pel període de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2018.

El salari s’ha d’abonar en 12 mensualitats més tres gratificacions extraordinàries a l’any

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.