Conveni col·lectiu de treball del sector de cooperatives del camp, de la província de Tarragona. Text

Vigor 2019-2021

Código de Conv. Núm. 43000165011994

(BOPT, 17-09-2019)

Capítol 1
Àmbit d’ aplicació

Article 1 Àmbit territorial

Aquest Conveni s’aplica a tot el territori de la província de Tarragona.

Article 2 Àmbit funcional

Ha de servir per regular les relacions laborals del personal empleat a les cooperatives del camp, sigui quin sigui el treball que hi duguin a terme.

Article 3 Queden fora d’aquest Conveni

1. Els càrrecs d’alta direcció que tinguin les circumstàncies previstes a l’article 2 de l ‘Estatut dels treballadors.

2. Les feines o les operacions que duguin a terme els socis de les cooperatives, per torn de rotació entre ells, o per qualsevol altre procediment que impliqui la seva aportació personal.

3. Les funcions o comissions delegades pel Consell Rector en algun dels seus membres, o en qualsevol soci de la cooperativa, en representació del Consell Rector.

Article 4 Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor a comptar del dia 1 de gener de 2019, i durarà fins al dia 31 de desembre de 2021.

Les millores econòmiques són compensables i absorbibles quan les millores voluntàries i els augments existents a cada cooperativa superi, durant els anys 2019 al 2021, en 150 euros bruts o més al mes el salari acordat en conveni pel grup professional i nivell corresponent.

Les millores laborals que s’implantin en virtut d’aquest Conveni són compensables i absorbibles fins on arribin els augments i millores voluntàries existents a cada empresa.

El Conveni quedarà tàcitament prorrogat any rere any, si no es denuncia reglamentàriament per alguna de les parts, amb tres mesos de temps a la data de finalització de la seva vigència.

En cas d’existir denuncia, el contingut normatiu del present conveni, mantindrà la seva vigència fins l’entrada en vigor d’un nou conveni.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.