Conveni col·lectiu de treball del sector de cooperatives del camp de la província de Tarragona. Text

Vigor 2022-2024

Codi de Conv. Núm. 43000165011994

(BOPT, 13-02-2023)

Capítol 1
Àmbit d’aplicació

Article 1 Àmbit territorial

Aquest Conveni s’aplica a tot el territori de la província de Tarragona.

Article 2 Àmbit funcional

Ha de servir per regular les relacions laborals del personal empleat a les cooperatives del camp, sigui quin sigui el treball que hi duguin a terme.

Article 3

Queden fora d’aquest Conveni:

1. Els càrrecs d’alta direcció que tinguin les circumstàncies previstes a l’article 2 de l’Estatut dels treballadors.

2. Les feines o les operacions que duguin a terme els socis de les cooperatives, per torn de rotació entre ells, o per qualsevol altre procediment que impliqui la seva aportació personal.

3. Les funcions o comissions delegades pel Consell Rector en algun dels seus membres, o en qualsevol soci de la cooperativa, en representació del Consell Rector.

Article 4 Vigència

Aquest Conveni entrarà en vigor a comptar del dia 1 de gener de 2022, i durarà fins al dia 31 de desembre de 2024.

Les millores econòmiques són compensables i absorbibles quan les millores voluntàries i els augments existents a cada cooperativa superi, durant els anys 2022 al 2024, en 200 euros bruts o més al mes el salari acordat en conveni pel grup professional i nivell corresponent.

Les millores laborals que s’implantin en virtut d’aquest Conveni són compensables i absorbibles fins on arribin els augments i millores voluntàries existents a cada empresa. El Conveni quedarà tàcitament prorrogat any rere any, si no es denuncia reglamentàriament per alguna de les parts, amb tres mesos de temps a la data de finalització de la seva vigència.

En cas d’existir denuncia, el contingut normatiu del present conveni, mantindrà la seva vigència fins l’entrada en vigor d’un nou conveni.

Capítol 2
Del personal

Article 5

L’organització i la distribució de la feina, en el si de cada cooperativa, pertoca en el seu Consell Rector que, en tot cas, ha de tenir en compte el dret del personal a completar la seva formació professional amb la pràctica diària, a rebre un retribució decorosa, i a contribuir, amb el seu esforç a crear un ambient de cooperació franca quant al progrés moral i material de l’entitat per tal de millorar el servei als associats.

Article 6 Tipologia contractual

Per raó de la seva permanència al servei, el personal es classifica en els grups següents:

1. Personal fix de plantilla. Amb el contracte indefinit, per servir i atendre les finalitats permanents de l’entitat, ja sigui per tot l’any, o a temps parcial per treballs de naturalesa fix discontinu. Aquests últims seran cridats segons les necessitats del servei per rigorós ordre d’antiguitat a l’adreça que és fixi en el contracte de treball, per mitjà de correu certificat, fax o per qualsevol via per la qual en quedi constància. És imprescindible que l’afectat notifiqui a l’empresa el canvi d’adreça, en cas contrari, és donarà lloc a la baixa voluntària.

2. Seran treballs de naturalesa fix discontinu, els treballs de caràcter estacional o vinculats a activitats productives de temporada, o per al desenvolupament d’aquells que no tinguin aquesta naturalesa però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes d’execució certs, determinats o indeterminats. Aquests treballs o activitats a títol d’exemple poden ser la recollida de fruits del camp, la seva neteja, emmagatzematge, transformació i embalatge; l’analítica, el control i l’embotellament del vi; la realització d’obres, reformes, muntatges i reparacions dins les instal·lacions; la preparació d’una comanda important o de la campanya; l’assistència a fires; treballs o projectes de recerca i investigació; tractaments fitosanitaris dels cultius; i en general tots aquells treballs no permanents que no resten subjectes a una concreta previsió de la seva durada.

Almenys quinze dies abans de l’inici de cadascuna de les campanyes o cicles, l’empresari comunicarà al treballador o treballadora i a l’oficina d’ocupació l’inici de l’activitat. Les persones treballadores seran cridades per estricte ordre d’antiguitat de participació en campanyes o cicles anteriors.

Les persones treballadores confirmaran en el termini de set dies després de la comunicació l’acceptació o no de l’oferta de contractació.

Les persones treballadores fixes discontinues podran renunciar a la reincorporació de la primera crida realitzada dins de l’any natural. Si s’escau que en la segona crida realitzada dins del mateix any natural tampoc hi ha reincorporació, s’entendrà que desisteix de la contractació.

En el supòsit que la persona treballadora no hagués deixat referència domiciliària, correu electrònic o mòbil, o no hagués fet la modificació, si fos el cas, serà ell qui comunicarà amb un mes abans de la data d’inici la seva disposició a participar a la campanya, de no fer-ho s’entendrà que desisteix de la contractació. Excepte, per causes de força major, si no hi hagués incorporació el dia d’inici o amb preavís justificat als tres dies de la data establerta per l’inici, es considerarà que es desisteix d’incorporar-se a la campanya.

Crida: Les persones en possessió d’un contracte fix discontinu seran cridades per rigorós ordre d’antiguitat i s’hagin de realitzar les activitats i funcions per a les quals va ser contractada, durant la temporada o campanya definida a l’apartat anterior, de manera gradual en funció de les necessitats requerides pel volum del treball per ordre negatiu d’antiguitat en la subscripció de contracte de treball fix discontinu i la inscripció al cens.

No tindrà la consideració d’acomiadament l’absència de crida derivat de la manca de volum d’activitat necessari per a ser cobert per la totalitat de les persones fixes discontinues. Aquesta situació donarà lloc a la continuïtat en la suspensió del contracte sempre que no s’incorporin fixos discontinus que ostentin un nombre inferior d’ordre de crida d’acord al cens elaborat a l’efecte.

Les persones treballadores fixes discontinues que siguin baixa per incapacitat temporal (IT), a l’efecte de futures crides, se li computaran com a dies de treball els dies que pel seu nombre d’ordre de crida li hagi correspost treballar en el cas que no hagi tingut el contracte suspès per IT.

Ordre de sortida: L’empresa anirà comunicant a la persona treballadora fixa discontinua el cessament en la prestació de serveis per als quals va ser contractada a cada campanya, amb l’antelació suficient. El cessament del treballador o treballadora serà en ordre invers en què va ser contractat.

Forma de crida: A aquests efectes es farà una primera crida, telefònica i en el supòsit que sigui infructuosa, ha de practicar-se de forma fefaent per mitjà de comunicació escrita amb justificant de recepció, amb una antelació mínima de 15 dies naturals. Com a mitjà escrit podrà fer-se ús del correu electrònic o mòbil facilitat la per la persona treballadora per a ser cridada.

La persona treballadora fixa discontinua que no acudeixi a la crida efectuada per l’empresa, sempre que les faci d’acord amb els apartats anteriors, sense al·legar ni justificar documentalment una causa suficient i aliena a la voluntat de la persona treballadora, durant les 48 hores següents a l’absència, quedarà automàticament exclòs de la llista de personal fix discontinu, amb caràcter definitiu per a futures crides.

La manca d’incorporació a la crida no suposarà la pèrdua del torn en l’ordre que la persona tingui en el cens corresponent, quan aquesta es trobi en situació de incapacitat temporal, en el període de descans per maternitat, adopció o acolliment, excedència, llicència o aquelles altres justificades i aquestes causes estiguin degudament acreditades. Una vegada produïda la incorporació, quedarà represa la relació laboral.

Proporcionalitat: Les persones treballadores fixes discontinues tindran els mateixos drets que els treballadors i treballadores fixes a jornada completa, regulats en aquest Conveni col·lectiu, en proporció al temps efectivament treballat, amb les excepcions que es pactin expressament en aquest Conveni col·lectiu.

Preferència: Les persones treballadores fixes discontinues contractades en virtut d’aquest article tindran preferència en la cobertura de les vacants de llocs de treballs fixes a temps complet de la mateixa secció.

Cens: Al començament de cada campanya, les empreses estaran obligades a elaborar i publicar el cens de treballadors discontinus per cada centre de treball, secció i per categories professionals, i dins d’aquestes categories, per antiguitat a l’empresa. Les empreses lliuraran una còpia al Comitè d’Empresa o als delegats i les delegades de personal.

Les estipulacions anteriors seran d’aplicació a totes les persones fixes discontínues de l’empresa amb independència de la data d’ingrés en la mateixa o de la forma d’adquisició de la condició de fix discontinu.

3. Personal contractat per durada determinada, a l’empara de l’apartat 1 de l’article 15 de l’Estatut dels treballadors, i normes de desenvolupament.

S’entendrà per circumstàncies de la producció l’increment ocasional i imprevisible de l’activitat i les oscil·lacions, que fins i tot tractant-se de l’activitat normal de l’empresa, generen un desajust temporal entre l’ocupació estable disponible i el que es requereix. Entre les oscil·lacions s’entendran incloses aquelles que deriven de les vacances anuales.su durada no podrà ser superior a sis mesos, i no excedirà els 12 mesos a comptar des del moment en què es produeixi la circumstància o necessitat concreta objecte de contractació.

En tot allò no contemplat en aquet article es tindrà en compte la legislació vigent.

Article 7 Contracte formatiu i per a la formació en alternança

Ambdós contractes es regirant per tot allò establert al Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Article 8 Classificació professional

Depenent de la seva funció, el personal s’agrupa d’acord amb els estaments següents:

1. Grup professional 1: Tècnic/a titulat/da de grau superior.

2. Grup professional 2: Tècnic/a de grau mitjà.

3. Grup professional 3 : Administratiu/va.

Nivell 1: cap administratiu/va.

Nivell 2: oficial de primera.

Nivell 3: oficial de segona. Nivell 4: auxiliar.

4. Grup professional 4: Especialistes.

Nivell 1: tècnic/a titulat/da

Nivell 2: tècnic/a no titulat/da

Nivell 3: encarregat/da general

Nivell 4: encarregat/da secció, taller, laboratori.

Nivell 5: tractorista i xofer 1ª

Nivell 6: tractorista i xofer 2ª

Nivell 7: maquinista, fuster, paleta i oficial Nivell 8: ajudant laboratori.

5. Grup professional 5: Comercial.

6. Grup professional 6: No qualificats.

Nivell 1: passador/a llista

Nivell 2: peó especialista i passador/a bàscula

Nivell 3: peó fix, peó del camp, dependent/a

Nivell 4: vigilant, porter/a, ordenança i neteja

Nivell 5: ajudant celler, envasat, magatzem

A l’efecte, les persones treballadores que duguin a terme diverses funcions han de percebre el sou o salari assignat a l’activitat que el tingui més elevat d’entre les que duen a terme.

Article 9 Classificació professional

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.