Conveni Col·lectiu de treball del sector d’indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida. Resum

Vigència 2020-2021

Codi de Conv. Núm. 25000245011993

(BOPL, 17-03-2021)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

El present Conveni obliga a totes les empreses del sector siderometal·lúrgic de la província de Lleida.

1.2. Àmbit temporal

El present Conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i finalitzarà el 31 de desembre del 2021, si bé tindrà efectes econòmics a partir de l’1 de gener del 2021.

El mateix quedarà prorrogat automàticament per períodes de durada anual, si amb tres mesos d’antelació a la data del seu acabament o a l’acabament de qualsevol de les seves pròrrogues, cap de les parts denuncia el mateix en forma i manera procedent.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salari base

Es considerarà salari base del Conveni la remuneració per temps efectivament treballat que figura a l’annex. Es considerarà temps efectivament treballat el de presència al lloc de treball i dedicat a ell.

2.2. Taula salarial 2021

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.