Conveni col·lectiu de treball del sector de la fusta i del suro de les comarques de Lleida. Resum

Vigor 2018-2021

Codi de Conveni núm. 25000165011993

(BOPL, 12-04-2021)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Aquest Conveni té caràcter provincial i obliga totes les empreses enquadrades en la industria de la fusta relacionades a l’annex 1 del Conveni General Estatal de la Fusta i a l’Annex 1 d’aquest Conveni.

1.2. Àmbit temporal

Aquest conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018, a partir de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial corresponent. Tindrà una durada de 4 anys naturals, és a dir, fins al 31 de desembre de 2021.

Qualsevol que estigui legitimat podrà denunciar el present conveni col·lectiu amb un mínim d’un mes i un màxim de tres mesos amb antelació a la data de venciment del conveni o qualsevol de les seves pròrrogues.

Per a que la denuncia tingui efecte, haurà de realitzar-se mitjançant comunicació escrita a l’altra part; comunicació que haurà de registrar-se en el departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

Un cop denunciat el conveni, les parts es comprometen a iniciar les negociacions en un termini no superior a 15 dies, a partir de la data de presentació de la denuncia davant l’autoritat competent. El present conveni mantindrà la seva vigència en tots els seus efectes, fins que no s’arribi a l’acord d’un nou conveni.

En el supòsit de no produir-se l’esmentada denúncia, s’entendrà que el conveni es prorroga automàticament per anys naturals.

1.3. Dret complementari

En allò que no estigui previst en aquest conveni, s’aplicarà el que disposa el Conveni General Estatal de la Fusta, i la normativa legalment aplicable.

2. Condicions econòmiques

2.1. Taula salarial 2020

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.