Conveni col·lectiu provincial per a les activitats de fabricació i distribució de begudes refrescants de les comarques de Lleida. Text

Vigor 2015-2021

Codi Conv. Núm. 25000155011994

(BOPL, 05-03-2019)

Capítol 1
Disposicions generals

Article 1 Parts negociadores

Aquest Conveni col·lectiu ha estat pactat per les organitzacions següents: per part dels treballadors/es, la Central de Comissions Obreres (CCOO) I la Unió General de Treballadors (UGT) i per la part empresarial, l’Agrupació Provincial de Distribuïdors de Begudes Refrescants.

Ambdues parts reconeixen mútuament que tenen la representativitat suficient per a la constitució vàlida de la Comissió negociadora, d’acord amb el que recull l’article 88.1 de l’Estatut dels Treballadors.

Article 2 Àmbit d’aplicació

a) Àmbit territorial

Les normes d’aquest Conveni s’aplicaran a tots els centres de treball situats a la província de Lleida, sigui quin sigui el seu domicili social.

b) Àmbit funcional

Queden sotmeses les empreses a tot el que es recull en aquest Conveni col·lectiu, ja siguin físiques o jurídiques, sempre que es dediquin a:

a) L’elaboració i/o distribució de begudes refrescants.

b) L’explotació i l’envasament d’aigües minerals naturals.

Es consideren begudes refrescants les no-alcohòliques classificades com a aigües amb gas, gasoses, begudes de sucs de fruites, de tubercles i de llavors disgregades, llevat les orxates i les begudes aromatitzades.

c) Àmbit personal

Queden compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni les persones que treballin per compte de les empreses a les quals els afecta, llevat que es tracti d’alguna de les relacions que es recullen als articles 1.3 i 2 del text refós de la llei de l’Estatut dels Treballadors (RDL 2/2015, de 23 d’octubre).

d) Àmbit temporal

Aquest Conveni entrarà en vigor, amb caràcter retroactiu,el dia 1 de gener de 2015 sigui quina sigui la data de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i tindrà una vigència de 7 anys, és a dir, fins al 31 de desembre de 2021.

A la finalització del Conveni col·lectiu, i mentre no es negociï un de nou, restaran vigents amb el mateix contingut que el conveni anterior, tan les clàusules normatives com les obligacionals.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.