Conveni Col·lectiu provincial per a les activitats de fabricació i distribució de begudes refrescants de les comarques de Lleida. Resum

Vigor 2015-2021

Código de Conv. Núm. 25000155011994

(BOPL, 05-03-2019)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Queden sotmeses les empreses a tot el que es recull en aquest Conveni col·lectiu, ja siguin físiques o jurídiques, sempre que es dediquin a:

  1. L’elaboració i/o distribució de begudes refrescants.
  2. L’explotació i l’envasament d’aigües minerals naturals.

Es consideren begudes refrescants les no-alcohòliques classificades com a aigües amb gas, gasoses, begudes de sucs de fruites, de tubercles i de llavors disgregades, llevat les orxates i les begudes aromatitzades.

1.2. Àmbit temporal

Aquest Conveni entrarà en vigor, amb caràcter retroactiu,el dia 1 de gener de 2015 sigui quina sigui la data de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i tindrà una vigència de 7 anys, és a dir, fins al 31 de desembre de 2021.

A la finalització del Conveni col·lectiu, i mentre no es negociï un de nou, restaran vigents amb el mateix contingut que el conveni anterior, tan les clàusules normatives com les obligacionals.

1.3. Dret supletori

En tots els aspectes no determinats en aquest Conveni, caldrà atenir-se al que disposa el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i altres disposicions vigents.

2. Condicions econòmiques

2.1. Retribucions

S’estableixen amb caràcter general i com a mínim els salaris que consten en la taula que s’acompanya com a annex d’aquest Conveni.

L’increment pactat per l’any 2015 serà del 0.80% sobre les taules definitives a 31 de desembre de 2014.

L’increment pactat per l’any 2016 serà de l’1.20% sobre les taules definitives a 31 de desembre de 2015.

L’increment pactat per l’any 2017 serà de l’1.20% sobre les taules definitives a 31 de desembre de 2016.

Pels anys 2018, 2019 y 2020 es pacta un increment del 2.50%, sobre tots els conceptes retributius I per 2021 del 2%

2.2. Taules salarials 2021

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.