Conveni col·lectiu de treball del sector d’indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida. Text

Vigor 2022-2023

Codi de Conv. Núm. 25000245011993

(BOPL, 18-07-2023)

Capítol Preliminar

Article preliminar – Determinació de les parts

El Conveni Col.lectiu de Treball del Sector d’Indústries Siderometal.lúrgiques de les comarques de Lleida ha estat negociat i subscrit per l’Organització Empresarial FEMEL i els Sindicats UGT-FICA i FI-CCOO.

Capítol 1

Article 1 – Àmbit funcional

El present Conveni obliga a totes les empreses del sector siderometal.lúrgic de la província de Lleida.

Article 2 – Àmbit territorial

El present conveni afecta a tots els centres de treball que, compresos en l’àmbit funcional del mateix, es trobin situats a la província de Lleida, encara que el domicili social de l’empresa a la qual pertanyi estigui fora de l’esmentada demarcació provincial.

Article 3 – Àmbit personal

Queden compresos dins de l’àmbit funcional del conveni tots els treballadors/es que prestin els seus serveis per compte d’alguna de les Empreses compreses en el mateix.

Article 4 – Entrada en vigor i duració

El present Conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre del 2023.

El mateix quedarà prorrogat automàticament per períodes de durada anual, si amb tres mesos d’antelació a la data del seu acabament o a l’acabament de qualsevol de les seves pròrrogues, cap de les parts denuncia el mateix en forma i manera procedent.

Article 5 – Compensació

Les condicions econòmiques i socials pactades al present Conveni formaran un tot o unitat indivisible, havent de ser considerades globalment, en el seu còmput anual, a efectes de la seva aplicació pràctica. De manera que l’anul·lació de qualsevol de les clàusules del Conveni sigui total o parcial, fins i tot la simple modificació de les mateixes, determinarà automàticament la nul·litat total del Conveni, llevat d’acord entre les parts.

Tots els conceptes econòmics establerts al present Conveni absorbiran i compensaran tots els existents en el moment del començament de la seva vigència, qualsevol que sigui la seva denominació, naturalesa i origen dels mateixos, així també les primes, incentius i altres conceptes retributius afins.

Sens perjudici del que disposa la Disposició Transitòria Primera.

Article 6 – Absorció

Les futures disposicions, siguin Convenis de diferent àmbit o disposicions generals o particulars, que comportin una variació econòmica en tots o alguns dels conceptes retributius (salarials o extrasalarials) existents o que suposin creació d’altres nous o que introdueixin d’altres qualsevol millores, tindran únicament eficàcia pràctica quan, considerats aquells i/o aquestes en la seva totalitat superin el nivell total del present Conveni, havent d’entendre’s en cas contrari absorbits per les millores aquí pactades.

Sens perjudici del disposat en el paràgraf anterior del present Conveni, durant la seva vigència, no podrà estat afectat pel disposat en Convenis d’àmbit diferent, ja que en ell no es conculquen acords acollits a l’article 83 núm. 2 de l’Estatut dels Treballadors/es que tinguin naturalesa de Convenis Col·lectius.

Sens perjudici del que disposa la Disposició Transitòria Primera.

Article 7 – Garanties personals

Es respectaran les condicions personals que, globalment considerades, superin el pactat al present Conveni.

Capítol 2
Del període de prova, cessaments i quitances

Article 8 L’ingrés dels treballadors/es es considerarà fet a títol de prova, el període de la qual serà, per a cada grup professional, el següent

Grups professionals 1 i 2: fins a 6 mesos.

Grups professionals 3,4,5,6,7: fins a 3 mesos.

Als contractes en pràctiques, el període de prova no podrà ser superior a 1 mes, quan es celebrin amb treballadors/es que estiguin en possessió del certificat de professionalitat de nivell 1 ó 2, ni a 2 mesos si tenen certificat de nivell 3, 4 ó 5.

Si el contracte de treball hagués estat precedit per un contracte en pràctiques o per a la formació, el temps de formació o pràctiques computarà com a període de prova. Si a la finalització del contracte de pràctiques el treballador/a continués a l’empresa, no podrà concertar-se un nou període de prova.

Article 9

Les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment, risc durant la lactància i paternitat, que afectin al treballador/a durant el període de prova, interrompen el còmput del mateix sempre que es produeixi acord entre ambdues parts.

Article 10

Els treballadors/es que desitgin cessar voluntàriament al servei de l’empresa estaran obligats a posar-ho en coneixement de la mateixa amb la següent antelació:

A) Grups professionals 5, 6, 7 i 8 quinze dies.

B) Grups professionals 3 i 4 dos mesos.

C) Grups professionals 1 i 2, tres mesos.

L’incompliment de l’obligació de preavisar amb l’esmentada antelació donarà dret a l’Empresa a descomptar de la liquidació del treballador/a una quantitat equivalent a l’import del salari i altres conceptes retributius que es meritin pel retard en l’avís.

Article 11

El rebut de la quitança s’estendrà en model de color blau, que serà confeccionat per la FEMEL, convenientment numerat i homologat pel Servei Territorial de Treball de la Generalitat, en talonaris numerats que seran presentats a l’esmentat Servei per FEMEL, a la que es tornaran després de la seva homologació.

Els rebuts de quitança, després de ser diligenciats seran visats per la FEMEL, sense el visat de la qual mancarà de tot efecte o valor alliberador.

Capítol 3
De l’organització del treball

Article 12 – Organització del treball

L’organització del treball i la determinació dels sistemes i mètodes que han de regular el mateix a les empreses, tallers o seccions, és facultat de la Direcció de l’empresa i haurà de fer-ho de manera que es tendeixi al màxim de rendiment, sempre que no perjudiqui la salut física i psíquica dels treballadors/es i es tinguin en compte els drets dels representants dels treballadors/es establerts en l’article 54.

Article 13

Les empreses que projectin implantar un sistema d’anàlisi i control de rendiments personals ho sotmetran a un període de prova no inferior a dues setmanes ni superior a deu. Finalitzat l’esmentat període probatori, els representants dels treballadors/es manifestaran el seu acord o desacord al sistema que es tracti d’implantar en el termini de quinze dies a partir d’aquell en que finalitzi el període de proves (considerant-se que estan d’acord si transcorre l’esmentat termini sense haver manifestat res en contra), l’esmentat sistema i tot el personal haurà d’acceptar-ho preceptivament.

En cas de desacord, empreses i representants dels treballadors/es, tractaran de solucionar les diferències posades de manifest, dins del termini de deu dies a partir d’aquell en el qual s’hagués notificat, per escrit, el desacord. Si s’arribés a una avinença, quedarà implantat el sistema.

Si durant el termini fixat en el paràgraf anterior, no s’arribés a cap tipus d’acord, se sotmetrà la qüestió a la Comissió Paritària i si persisteix sense solució, s’acudirà a l’autoritat laboral, de qui se sol·licitarà designi persona tècnica en la matèria a fique dictamini sobre les diferències plantejades amb possibilitat de que intervinguin també un tècnic designat per l’empresa i altre pels representants dels treballadors/es.

La resolució que dicti l’Autoritat Laboral, serà d’obligat compliment.

Fins que no quedi implantat de forma definitiva el sistema d’anàlisi i control, es percebran les retribucions fixades al present Conveni.

Article 14

La revisió dels sistemes d’anàlisi i control de rendiments s’efectuarà sempre per algun dels fets següents:

A) Per reforma dels mètodes o procediments industrials.

B) Per reforma dels mètodes o procediments administratius.

C) Quan s’hagués incorregut de manera manifesta en error de càlcul o mesurament.

D) Si en la feina hi hagués hagut canvi en el nombre de treballadors/es o alguna altra modificació en les condicions d’aquell.

Article 15

Per necessitats de l’empresa, la direcció podrà destinar qualsevol dels treballadors/es, pel temps necessari, a la realització de tasques corresponents a inferior, superior o diferent grup professional. Els treballadors/es tindran dret a consolidar-se al grup superior en el supòsit de que desenvolupin totes les funcions inherents al mateix durant vuit mesos en un any o tretze mesos en dos anys.

Quan s’exerceixin funcions corresponents a un grup superior, però no procedeixi legalment o convencionalment l’ascens, el treballador/a tindrà dret a la diferència retributiva entre l’assignada al seu grup i la d’aquell la funció del qual efectivament realitzi mentre duri la mateixa.

Si les funcions són de grup inferior, se li mantindrà la retribució.

Article 16

La revisió de tarifes d’incentius podrà efectuar-se quan es donin algun dels fets previstos en l’Article catorze d’aquest Conveni o quan ho aconsellin les circumstàncies econòmiques de l’empresa.

Article 17

El personal que presti els seus serveis en qualsevol de les activitats enquadrades al present Conveni, es classificaran als grups professionals que figuren a la taula salarial annexa.

La previsió dels grups professionals que puguin resultar com conseqüència de l’aplicació del Conveni, no suposarà per a les Empreses l’obligació de tenir-los tots mentre els serveis i necessitats no ho requereixin.

Article 18

Les empreses podran realitzar les proves d’ingrés que considerin oportunes i classificaran el personal d’acord amb les funcions per a les que han estat contractats i no per les que poguessin estar capacitats per realitzar.

Capítol 4
Rendiments

Article 19

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.