Conveni col·lectiu de treball del sector d’indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida. Text

Vigor 2020-2021

Codi de Conv. Núm. 25000245011993

(BOPL, 17-03-2021)

Capítol preliminar

Article preliminar – Determinació de les parts

El Conveni Col·lectiu de Treball del Sector d’Indústries Siderometa l·lúrgiques de les comarques de Lleida ha estat negociat i subscrit per l’Organització Empresarial FEMEL i els Sindicats UGT-FICA i FI-CCOO.

Capítol 1

Article 1 – Àmbit funcional

El present Conveni obliga a totes les empreses del sector siderometa l·lúrgic de la província de Lleida.

Article 2 – Àmbit territorial

El present conveni afecta a tots els centres de treball que, compresos en l’àmbit funcional del mateix, es trobin situats a la província de Lleida, encara que el domicili social de l’empresa a la qual pertanyi estigui fora de l’esmentada demarcació provincial.

Article 3 – Àmbit personal

Queden compresos dins de l’àmbit funcional del conveni tots els treballadors/es que prestin els seus serveis per compte d’alguna de les Empreses compreses en el mateix.

Article 4 – Entrada en vigor i duració

El present Conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i finalitzarà el 31 de desembre del 2021, si bé tindrà efectes econòmics a partir de l’1 de gener del 2021.

El mateix quedarà prorrogat automàticament per períodes de durada anual, si amb tres mesos d’antelació a la data del seu acabament o a l’acabament de qualsevol de les seves pròrrogues, cap de les parts denuncia el mateix en forma i manera procedent.

Article 5 – Compensació

Les condicions econòmiques i socials pactades al present Conveni formaran un tot o unitat indivisible, havent d’estar considerades globalment, en el seu còmput anual, a efectes de la seva aplicació pràctica. De manera que l’anul·lació de qualsevol de les clàusules del Conveni sigui total o parcial, fins i tot la simple modificació de les mateixes, determinarà automàticament la nul·litat total del Conveni, llevat d’acord entre les parts.

Tots els conceptes econòmics establerts al present Conveni absorbiran i compensaran tots els existents en el moment del començament de la seva vigència, qualsevol que sigui la seva denominació, naturalesa i origen dels mateixos, així també les primes, incentius i altres conceptes retributius afins.

Article 6 – Absorció

Les futures disposicions, siguin Convenis de diferent àmbit o disposicions generals o particulars, que comportin una variació econòmica en tots o alguns dels conceptes retributius (salarials o extrasalarials) existents o que suposin creació d’altres nous o que introdueixin d’altres qualsevol millores, tindran únicament eficàcia pràctica quan, considerats aquells i/o aquestes en la seva totalitat superin el nivell total del present Conveni, havent d’entendre’s en cas contrari absorbits per les millores aquí pactades.

Sense perjudici del disposat en el paràgraf anterior del present Conveni, durant la seva vigència, no podrà estat afectat pel disposat en Convenis d’àmbit diferent, ja que en ell no es conculquen acords acollits a l’article 83 núm. 2 de l’Estatut dels Treballadors/es que tinguin naturalesa de Convenis Col·lectius.

Article 7 – Garanties personals

Es respectaran les condicions personals que, globalment considerades, superin el pactat al present Conveni.

Capítol 2
Del període de prova, cessaments i quitances

Article 8

L’ingrés dels treballadors/es es considerarà fet a títol de prova, el període de la qual serà, per a cada grup professional, el següent:

– Grup 1: fins a 6 mesos.
– Grup 2: fins a 6 mesos.
– Grup 3: fins a 2 mesos.
– Grup 4: fins a 1 mes.
– Grup 5: fins a 1 mes.
– Grup 6: fins a 15 dies.
– Grup 7: fins a 15 dies.

Als contractes en pràctiques, el període de prova no podrà ser superior a 1 mes, quan es celebrin amb treballadors/es que estiguin en possessió del certificat de professionalitat de nivell 1 o 2, ni a 2 mesos si tenen certificat de nivell 3, 4 o 5.

Si el contracte de treball hagués estat precedit per un contracte en pràctiques o per a la formació, el temps de formació o pràctiques computarà com a període de prova. Si a la finalització del contracte de pràctiques el treballador/a continués a l’empresa, no podrà concertar-se un nou període de prova.

Article 9

Les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment, risc durant la lactància i paternitat, que afectin al treballador/a durant el període de prova, interrompen el còmput del mateix sempre que es produeixi acord entre ambdues parts.

Article 10

Els treballadors/es que desitgin cessar voluntàriament al servei de l’empresa estaran obligats a posar-ho en coneixement de la mateixa amb la següent antelació:

A) Grups professionals 6, 7 i 8 quinze dies.

B) Grups professionals 3, 4 i 5, dos mesos.

C) Grups professionals 1 i 2, tres mesos.

L’incompliment de l’obligació de preavisar amb l’esmentada antelació donarà dret a l’Empresa a descomptar de la liquidació del treballador/a una quantitat equivalent a l’import del salari i altres conceptes retributius que es meritin pel retard en l’avís.

Article 11

El rebut de la quitança s’estendrà en model de color blau, que serà confeccionat per la FEMEL, convenientment numerat i homologat pel Servei Territorial de Treball de la Generalitat, en talonaris numerats que seran presentats a l’esmentat Servei per FEMEL, a la que es tornaran després de la seva homologació.

Els rebuts de quitança, després de ser diligenciats seran visats per la FEMEL, sense el visat de la qual mancarà de tot efecte o valor alliberador.

Capítol 3
De l’organització del treball

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.