Conveni col·lectiu de treball del sector d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria de la provincia de Lleida. Resum

Vigor 2019-2020

Código de Conv. Núm. 25000125011994

(BOPL, 25-03-2022)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Els acords d’aquest Conveni seran aplicables a les empreses que es dediquin a l’elaboració i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria dins de la província de Lleida amb independència del domicili social d’aquestes i/o dels seus titulars.

1.2. Àmbit temporal

Amb independència de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o BOP corresponent, el present Conveni iniciarà la seva vigència l’1 de gener de 2019, amb una durada de dos (2) anys per al període comprès entre la data esmentada i el 31 de desembre de 2020.

A la finalització d’aquest Conveni, i mentre no se’n negociï un de nou, quedaran vigents amb el mateix contingut que en el Conveni anterior tant les clàusules normatives com les obligacionals.

1.3. Dret supletori

En tot el no està previst en aquest Conveni, s’atendrà allò que disposa el Conveni Marc Estatal de Pastisseria, Confiteria i Rebosteria de Lleida, a la Llei de l’Estatut dels Treballadors i resta de disposicions legals aplicables.

Pel que fa a les normes de Seguretat i Higiene, les parts es remeten al que preveu la Llei de prevenció de riscos laborals de seguretat i higiene en el treball i Normes concordants vigents.

2. Condicions econòmiques

2.1. Taula salarial 2020

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.