Conveni Col·lectiu de treball del sector del comerç al detall d’òptiques de les comarques de Lleida. Text

Vigor 2021-2022

Código de Conv. Núm. 25000865012001

(BOPL, 17-01-2022)

Capítol 1
Condicions generals

Article 1 Determinació de las parts

Són parts signants del present conveni, d’una part l’Associació d’Empresaris d’Òptica al detall de la província de Lleida i d’una altra la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT), reconeixent-se mútuament legitimitat per a negociar el present conveni de conformitat amb l’article 87 de l’ET

Article 2 Àmbit funcional, territorial i personal

Aquest Conveni s’aplica a tots els treballadors i a totes les empreses que presten servei als centres de treball ja establerts o que s’estableixin a la província de Lleida, tant si tenen el domicili social en aquesta capital com si no l’hi tenen, i es dediquen al comerç d’òptica al detall, independentment de la seva ubicació, incloent-hi les grans superfícies i els centres comercials, amb els seus tallers annexos de muntatge, manipulació, manteniment i reparació.

Article 3 Àmbit temporal

Aquest Conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOPLL de Lleida, i la seva durada serà de 2 anys, es a dir, de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022, sens perjudici del que estableix la disposició addicional primera.

Els efectes econòmics es retrotreuen al dia 1 de gener de 2021.

Article 4 Denúncia i pròrroga

Aquest Conveni, es prorroga pel mateix temps pel qual ara es subscriu, tret que no sigui denunciat abans del seu venciment o de qualsevol de les seves pròrrogues, amb un mes abans que finalitzi la seva vigència i per comunicació escrita a l’altra part. Un cop denunciat el present conveni seguirà aplicant-se en règim d’ultraactivitat fins a la signatura del nou conveni col·lectiu del sector de comerç d’òptica al detall de Lleida i la seva província.

Article 5 Absorció i compensació

Totes les condicions pactades en aquest Conveni són compensables totalment i en el còmput anual per les millores de qualsevol mena de què gaudeixin els treballadors, sempre que ultrapassin la quantia total del Conveni i es consideren absorbibles des de la data d’entrada en vigor d’aquell.

Article 6 Garantia ad personam

Cal respectar a tots els treballadors les situacions personals actualment consolidades, sempre que determinin drets més beneficiosos que els concebuts per aquest Conveni, en còmput anual.

Article 7 Vinculació a la totalitat

Totes dues representacions convenen que, per tal com les condicions pactades són un tot orgànic i indivisible, en el supòsit que l’autoritat competent en l’exercici de les facultats que li són pròpies no l’aprovi, aquest Conveni quedi sense eficàcia pràctica i caldria reconsiderar-ne el contingut, tret que es tracti d’aspectes concrets; en aquest cas, caldria reconsiderar el capítol on es prevegin els aspectes esmentats.

Capítol 2
Organització del treball

Article 8 Organització

L’organització de la feina, incloent-hi la seva distribució, és facultat de la direcció de l’empresa; a aquest respecte, són aplicables les normes establertes per l’Estatut dels treballadors vigent.

Article 9 Pluralitat de funcions

Amb respecte absolut del lloc de treball i del salari, i amb caràcter no habitual, tots els treballadors han de realitzar les funcions que l’empresa els encarregui, encara que corresponguin a lloc de treball diferents, sempre que estiguin relacionades amb la feina de l’empresa i que no comportin vexació ni abús d’autoritat per part de l’empresa. A aquest efecte, cal respectar el que estableix el article 39 de l’Estatut dels treballadors.

Capítol 3
Jornada, vacances i permisos

Article 10 Jornada de treball

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.