Conveni Col·lectiu de treball del sector del comerç al detall d’òptiques de les comarques de Lleida. Text

Vigor 2024-2025

Código de Conv. Núm. 25000865012001

(BOPL, 29-04-2024)

Capítol 1
Condicions generals

Article 1 Determinació de las parts

Són parts signants del present conveni, d’una part l’Associació d’Empresaris d’Òptica al detall de la província de Lleida i d’una altra la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT), reconeixent-se mútuament legitimitat per a negociar el present conveni de conformitat amb l’article 87 de l’ET

Article 2 Àmbit funcional, territorial i personal

Aquest Conveni s’aplica a tots els treballadors i a totes les empreses que presten servei als centres de treball ja establerts o que s’estableixin a la província de Lleida, tant si tenen el domicili social en aquesta capital com si no l’hi tenen, i es dediquen al comerç d’òptica al detall, independentment de la seva ubicació, incloent-hi les grans superfícies i els centres comercials, amb els seus tallers annexos de muntatge, manipulació, manteniment i reparació.

Article 3 Àmbit temporal

Aquest Conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOP de Lleida, i la seva durada serà de 2 anys, es a dir, de l’1 de gener de 2024 fins al 31 de desembre de 2025, sens perjudici del que estableix la disposició addicional primera.

Els efectes econòmics es retrotreuen al dia 1 de gener de 2024.

Article 4 Denúncia i pròrroga

Aquest Conveni, es prorroga pel mateix temps pel qual ara es subscriu, tret que no sigui denunciat abans del seu venciment o de qualsevol de les seves pròrrogues, amb un mes abans que finalitzi la seva vigència i per comunicació escrita a l’altra part. Un cop denunciat el present conveni seguirà aplicant-se en règim d’ultraactivitat fins a la signatura del nou conveni col·lectiu del sector de comerç d’òptica al detall de Lleida i la seva província.

Article 5 Absorció i compensació

Totes les condicions pactades en aquest Conveni són compensables totalment i en el còmput anual per les millores de qualsevol mena de què gaudeixin els treballadors, sempre que ultrapassin la quantia total del Conveni i es consideren absorbibles des de la data d’entrada en vigor d’aquell.

Article 6 Garantia ad personam

Cal respectar a tots els treballadors les situacions personals actualment consolidades, sempre que determinin drets més beneficiosos que els concebuts per aquest Conveni, en còmput anual.

Article 7 Vinculació a la totalitat

Totes dues representacions convenen que, per tal com les condicions pactades són un tot orgànic i indivisible, en el supòsit que l’autoritat competent en l’exercici de les facultats que li són pròpies no l’aprovi, aquest Conveni quedi sense eficàcia pràctica i caldria reconsiderar- ne el contingut, tret que es tracti d’aspectes concrets; en aquest cas, caldria reconsiderar el capítol on es prevegin els aspectes esmentats.

Capítol 2
Organització del treball

Article 8 Organització

L’organització de la feina, incloent-hi la seva distribució, és facultat de la direcció de l’empresa; a aquest respecte, són aplicables les normes establertes per l’Estatut dels treballadors vigent.

Article 9 Pluralitat de funcions

Amb respecte absolut del lloc de treball i del salari, i amb caràcter no habitual, tots els treballadors han de realitzar les funcions que l’empresa els encarregui, encara que corresponguin a lloc de treball diferents, sempre que estiguin relacionades amb la feina de l’empresa i que no comportin vexació ni abús d’autoritat per part de l’empresa. A aquest efecte, cal respectar el que estableix el article 39 de l’Estatut dels treballadors.

Capítol 3
Jornada, vacances i permisos

Article 10 Jornada de treball

La jornada laboral té una durada màxima de 40 hores setmanals, sense que el còmput anual no pugui ultrapassar les 1.780 hores, sense que això prejutgi l’horari comercial, que ha de ser determinat per l’empresa.

Anualment la empresa elaborarà el calendari laboral per cada centre de treball, durant el primer trimestre de l’any, tenint la obligació de exposar un exemplar del mateix en un lloc visible per als treballadors.

Durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre de cada any, ambdós inclusius, els treballadors que ho sol·licitin, tindran dret a realitzar festa els dissabtes per la tarda, sense perjudici de l’horari mercantil establert.

Els treballadors hauran de sol·licitar el exercici del citat dret davant l’empresa, amb quinze dies d’antelació al inici del període.

Els dies 24 i 31 de desembre, i 5 de gener la jornada laboral finalitzarà a les 19 hores.

La jornada laboral respectarà com temps de obligatori descans mínim des de les 14 fins a les 16,30 hores, tots els dies de la setmana.

Si per qualsevol causa, els treballadors prestessin serveis durant el citat horari, el salari corresponent al mateix, s’incrementarà en un 75%.

Si la jornada fos continuada, el tram horari que coincideixi amb lo senyalat en el punt anterior s’incrementarà amb les quantitats abans senyalades. A més a més, les jornades continuades tindran una duració màxima de set hores amb un descans obligatori i retribuït de 30 minuts.

En les jornades continues, les hores que es realitzessin per qualsevol causa per damunt de la màxima de les set hores citades, es consideraran sempre hores extres i sofriran un increment del 75% sobre el seu preu normal.

2. Les empreses i els representants dels treballadors i en absència d’aquests, els treballadors afectats per aquest Conveni negociaran compensacions pels excessos, en còmput anual, que puguin produir-se sobre la jornada màxima laboral, com a conseqüència de l’atenció al públic present a la botiga a l’hora de tancar-la.

Aquesta negociació s’ha de dur a terme durant l’últim mes de l’any a petició de les parts. Si no hi ha acord, el possible temps excedent s’ha de gaudir en dies complets o fracció de dia complet, durant el següent exercici.

Les empreses que tinguin acordades unes condicions econòmiques superiors en un 25% a les que es pacten en aquest Conveni i sempre que no s’excedeixi de 15 minuts després de l’hora de tancar són exemptes de la compensació que preveu el paràgraf anterior, sens perjudici del que estableix la legislació vigent i en el present conveni sobre jornada màxima legal.

3. Pel que fa les empreses en què per costum o per tradició es gaudeix d’algun dia festiu concret, al marge de les festes oficials, cal mantenir-ne la vigència.

4. Registre de Jornada i control horari.

Les empreses implementaran un sistema de control horari que reflecteixi de forma fidedigna la jornada diària de la persona treballadora i en el qual, almenys, s’inclourà l’inici i la finalització de la jornada. Aquest sistema de control pot ser físic o telemàtic, en funció de les característiques de cada empresa i de les condicions de la prestació del treball per part del treballador.

Aquest sistema ha de permetre la consulta continua en els supòsits de persones treballadores que no tinguin un lloc físic en el centre de treball, facin part de la seva jornada fora del centre de treball o el lloc de treball no estigui en el centre de treball al qual estigui adscrit; en supòsits d’aplicació de les diferents formes de flexibilitat del temps de treball quan es tracti de persones treballadores amb adaptacions de la durada i distribució de la jornada de treball, en l’ordenació del temps de treball i en la forma de prestació, inclosa la

prestació del seu treball a distància, per fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral (34.8 ET).

El sistema utilitzat en cap moment atemptarà contra el dret de les persones treballadores, a la seva intimitat, a la protecció de dades de caràcter personal i els drets digitals reconeguts en la normativa vigent.

Amb caràcter mensual, la persona treballadora rebrà notificació amb tot el detall necessari per a la seva comprensió del control horari efectuat. Aquest registre haurà de ser validat per la treballadora que, en cas que no es trobés conforme amb aquest, podrà efectuar l’oportuna reclamació davant el departament corresponent de l’empresa.

Amb caràcter mensual, la representació legal de les persones treballadors rebrà la mateixa informació que la rebuda per les persones treballadores de forma individual, així com la totalització de les hores de treball efectuades mensualment per cada un d’ells, amb l’objectiu de garantir la compensació de l’excés de jornada, el compliment de les limitacions legals o convencionals de jornada màxima i descansos i per assegurar l’absència de discriminació, tant directa com indirecta, entre persones treballadores d’un i altre sexe, entre altres qüestions

Article 11 Calendari irregular i jornada flexible

Durant els períodes punta de producció, en una quantia màxima de 8 setmanes a l’any, les empreses poden ampliar la jornada habitual del treballador, fins al límit màxim de 9 hores diàries, sense perjudici de lo previst en l’article 9, apartat 1. El període punta de producció s’ha de notificar al treballador amb 7 dies d’antelació i simultàniament als representants dels treballadors.

La recuperació de l’excés resultant ha de compensar-se en descans, de comú acord entre empresa i treballador, en dies sencers o mitja jornada, tret que la compensació sigui inferior a mitja jornada, en aquest cas es compensarà amb el gaudi de les hores excedides, la qual cosa ha de ser notificada als representants dels treballadors. Si hi ha desacord, la recuperació s’ha d’efectuar dins dels 3 mesos següents a l’ampliació de la jornada.

El present article no és d’aplicació a gestants o persones amb jornada reduïda per algun dels supòsits legalment establerts.

Article 12 Descans setmanal

S’estableix un descans setmanal ininterromput d’1 dia i mig. En cas que aquest descans no coincideixi amb la tarda del dissabte i el dia complet del diumenge, les empreses han de negociar els complements corresponents amb els seus treballadors i representants.

Les empreses poden negociar amb els seus treballadors i representants sistemes diferents de descans setmanal respecte al sistema que estableix el paràgraf anterior.

En qualsevol cas, cal respectar les condicions més beneficioses vigents en la data d’aprovació d’aquest Conveni.

Article 13 Vacances

Tots els treballadors han de gaudir d’unes vacances anuals retribuïdes d’acord amb les condicions següents:

a) Les vacances són de 31 dies naturals i es disfrutaran preferentment en els períodes compresos entre el 15 de juny i el 30 de setembre.

Per aquelles empreses o centres de treball que no tanquin per vacances, en el calendari laboral és fixarà el període de gaudi de les mateixes d’acord amb l’establert en el present article. Les empreses i els representants dels treballadors o aquests en absència d’aquells, establiran els sistemes necessaris per a assolir els principis d’equitat i d’igualtat que garanteixin el gaudi en els períodes indicats.

b) Per gaudi de la totalitat de les vacances cal tenir 1 any d’antiguitat a l’empresa; altrament, dins l’any d’ingrés, el treballador ha de gaudir de la part proporcional de vacances corresponent.

Quan el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l’empresa per a cada treballador coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada del embaràs, part o lactància natural o en el període de suspensió previst en el art. 48.4, 5 i 7 del E.T., es tindrà dret a gaudir de les vacances en data diferent a la incapacitat temporal o a la del gaudiment del permís que per aplicació del precepte li correspongués al finalitzar el període de suspensió, encara que hagi finalitzat l’any natural al que corresponguin.

En el supòsit que el període de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal per contingències diferents a les assenyalades en el paràgraf anterior que impossibiliti al treballador gaudir-les, total o parcialment, durant l’any natural a què corresponen, el treballador podrà fer-ho una vegada finalitzi la seva incapacitat i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

Durant el gaudi de les vacances es tindrà dret a percebre la retribució de comissions i / o incentius de producció què pertoquin.

Article 14 Permisos

El treballador, amb l’avís i la justificació prèvia, es pot absentar de la feina amb dret a remuneració d’acord amb els motius i el temps següents:

a) Per matrimoni o parella de fet 15 dies naturals.

En aquest segon supòsit han d’haver transcorregut com a mínim 4 anys des de l’anterior sol·licitud de permís en aquest sentit.

b) 1 dia en cas de matrimoni de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, en el cas de produir-se en dia feiner.

c) 1 dia a lliure disposició sense justificació. Es podrà gaudir fraccionadament fins a completar el dia.

d) 5 dies per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella a de fet, així com de qualsevol una altra persona diferent de les anteriors, que convisqui amb la persona treballadora al mateix domicili i que en requereixi la cura efectiva.

En el supòsit d’hospitalització, el permís es podrà gaudir de forma continuada o alterna mentre que duri el fet causant.

e) 2 dies per la mort de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan amb aquest motiu la persona treballadora necessiti fer un desplaçament a aquest efecte, el termini s’ampliarà en 2 dies.

f) La persona treballadora tindrà dret a absentar-se de la feina per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata.

Les persones treballadores tenen dret que siguin retribuïdes les hores d’absència per les causes que preveu aquest apartat equivalents a quatre dies l’any, i les persones treballadores han d’aportar, si s’escau, acreditació del motiu d’absència.

g) Així mateix, 2 dies en el cas d’adopció de fill, a comptar des de la data del seu lliurament.

h) 2 dies per trasllat del domicili habitual.

i) Per exercir funcions sindicals o de representació del personal, en els termes que estableix la legislació vigent.

j) El temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal. En cas que una norma legal consigni algun període determinat, cal atenir-se al que disposi quant a la durada de l’absència i a la compensació econòmica.

Si el compliment del deure abans esmentat comporta la impossibilitat de la prestació de la feina pertinent en més del 20% de les hores de feina laborals per un període de 3 mesos, el treballador afectat pot passar a la situació d’excedència regulada per l’article 46.1 de l’Estatut dels treballadors.

En cas que el treballador, per compliment del deure o per execució del càrrec, percebi una indemnització, li’n cal descomptar l’import d’aquella del salari a què tingui dret a l’empresa. No es considera a efectes d’indemnització el que s’ha percebut de l’organisme o entitat pública en concepte de dietes i desplaçament.

k) En els supòsits de naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, d’acord amb l’article 45.1.d), les persones treballadores tindran dret a una hora d’absència del treball, que podran dividir en dues fraccions, per a la cura del lactant fins que aquest compleixi nou mesos. La durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment múltiples.

Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, podrà substituir-lo per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat.

La reducció de jornada prevista en aquest apartat constitueix un dret individual de les persones treballadores sense que pugui transferir el seu exercici a l’altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Això no obstant, si dos persones treballadores de la mateixa empresa exerceixen aquest dret pel mateix subjecte causant, la direcció empresarial pot limitar l’exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa, que ha de comunicar per escrit.

Quan els dos progenitors, adoptants, guardadors o acollidors exerceixin aquest dret amb la mateixa durada i règim, el període de gaudi es pot estendre fins que el lactant compleixi dotze mesos, amb reducció proporcional del salari a partir del compliment dels nou mesos. Les persones treballadores tenen dret a absentar-se del treball durant una hora en el cas de naixement prematur de fill o filla, o que, per qualsevol causa, hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part. Així mateix, tindran dret a reduir la jornada de treball fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional del salari.

La dona per la seva voluntat podrà substituir aquest dret per acumular en jornades senceres i afegir-les a la baixa maternal. Aquest permís podrà ser gaudit indistintament per la mare o el pare en el cas de ambdós treballen.

La duració del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple. La concreció horària i la determinació del període per gaudir del permís de lactància correspondrà al treballador/a dins de la seva jornada ordinària. La persona treballadora tindrà que preavisar al empresari amb quinze dies d’antelació a la incorporació a la seva jornada ordinària.

El gaudiment d’aquest dret es compatible amb la jornada reduïda, sense que suposi una reducció del mateix.

En els casos de naixement de fills prematurs o que per qualsevol altra causa que tinguin que estar hospitalitzats a continuació del part, la mare o el pare tindrà dret a absentar-se del treball durant una hora. Així mateix tindrà dret a reduir la jornada de treball fins a un màxim de dues hores amb la disminució proporcional del salari.

l) Pel temps indispensable per acompanyar a la visita mèdica els fills menors o discapacitats o pare o mare de ambdós cònjuges o parella de fet

m) Pel temps indispensable per a la realització de exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que siguin coincident amb la jornada laboral.

n) Qui per raons de guarda legal s’ocupi directament d’algun menor de 12 anys o d’un discapacitat físic o psíquic o sensorial, que no exerceixi cap altra activitat retribuïda, té dret a una reducció de jornada laboral, amb la disminució proporcional del salari de entre al menys d’un octau i un màxim de la meitat de la durada de la seva jornada laboral.

Tindrà el mateix dret qui s’encarregui directament de la cura d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que per a raons d’edat, accident o malaltia greu i no pogués valer-se per si mateix i que no desenvolupi activitat retribuïda.

Les parelles de fet tindran el mateix tractament a efecte de llicències que una parella de dret. S’entendrà com «parella de fet», el que disposen els articles 234-1 i 234-2 de la Secció Primera, capítol IV, de la Llei 25/2010. Del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, establint tres supòsits:

a) Convivència de més de 2 anys ininterromputs

b) Convivència durant la qual la parella ha tingut un fill

c) Formalització de la relació de parella estable a escriptura pública

Els permisos previstos en el present conveni, així com els regulats a l’article 37 de l’ ET s’iniciaran el primer dia laborable següent al fet causant, quan aquest fet succeís en dia no laborable.

Article 14 bis Víctimes de violència de gènere

Les faltes d’assistència, de les persones treballadores víctimes de violència de gènere, totals o parcials, tindran la consideració de justificades pel temps i en les condicions en què així ho determinin els serveis socials d’atenció o de salut segons procedeixi.

Així mateix, les persones treballadores víctimes de violència sobre la dona, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret d’assistència social integral, tindran dret a la reducció de la jornada amb disminució proporcional de la retribució, o la reordenació del temps de treball, a través de l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible o d’altres formes d’ordenació del temps de treball que siguin aplicables, en els termes que per a aquests supòsits estableixi el pla d’igualtat d’aplicació, si no, l’elecció correspondrà a la persona treballadora.

En aquest supòsit l’empresa mantindrà les retribucions íntegres quan redueixi la seva jornada en un terç o menys.

Capítol 4
Contractació

Article 15 Contractacions d’òptics

És requisit indispensable per poder reconèixer el lloc de treball d’òptic en qualsevol de les seves especialitats que el treballador acrediti la titulació, que es membre col·legiat i que està al corrent de pagament, requisits aquests que corren a càrrec del treballador.

Article 16 Contracte de treball per a la formació

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.