Conveni col·lectiu de treball del sector de tintoreries i bugaderies no industrials de les comarques de Lleida. Text

Vigor 2014-2015

Codi Conveni Núm. 25000615011994

(BOPL, 29-01-2015)

Article preliminar

Aquest conveni està subscrit per la organització empresarial Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida, d’una banda, i per la Federació de Serveis de Catalunya (FeS-UGT) i la Federació de Serveis Privats de Catalunya de CC.OO., per un altra.

Ambdues parte es reconeixen mútuament legitimació negoci al suficient per concertar el conveni col·lectiu, i estableixen que els acords recollits en el mateix són adoptats per la majoria de cadascuna de les representacions, de conformitat amb l’Articleo 9.3 del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Article 1 Àmbit territorial

Les normes contingudes en aquest conveni col·lectiu afecten, durant el temps de la seva vigència, tots els centres de treball compresos dins del seu àmbit funcional i que estiguin situats a la província de Lleida, tot i que el domicili social de l’empresa a què pertanyin estigui situat fora d’aquest àmbit provincial.

Article 2 Àmbit funcional

Aquest conveni s’ha d’aplicar a totes les empreses del sector: tintoreries, tallers de tintoreria, bugaderies, despatxos a comissió, bugaderies d’autoservei, planxat de roba i similars, tant les ja establertes com les que amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest conveni s’hi hagin d’incloure.

Quedaran excloses d’aquest conveni aquelles empreses que tinguin un centre de treball a la província de Lleida, en el qual es donin simultàniament aquestes dues condicions:

1. Que la maquinària de rentat aquós instal·lada al centre de treball sobrepassi, en conjunt, una capacitat de càrrega de 100 kg.

2. Que la plantilla mitjana total anual del centre de treball superi els 15 treballadors.

Per al càlcul de la plantilla mitjana total anual per centre de treball es tindran en compte les persones que l’empresa tingui afiliades al règim general de la seguretat social al centre de treball, en els terminis que disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada a temps complet. Serà indiferent, a l’efecte d’aquest càlcul, la modalitat del contracte laboral.

El primer any d’exercici de l’activitat es tindrà en compte per centre de treball, el nombre de treballadors i la capacitat de càrrega de la maquinària de rentat aquós instal·lada, a l’inici de l’activitat.

Cada any es tindrà en compte, a l’efecte de l’aplicació del conveni, el límit de la plantilla mitjana total anual per centre de treball de l’any anterior i el límit de capacitat de càrrega de maquinària de rentat aquós instal·lada al centre de treball a 31 de desembre de l’any anterior.

Quan en un any natural se superin simultàniament els límits de plantilla mitjana total anual per centre de treball i de maquinària de rentat aquós instal·lada per centre de treball, tots els centres de treball de l’empresa quedaran exclosos d’aquest Conveni per a l’any immediat següent.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.