Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de la província de Lleida. Resum

Vigor 2019-2021

Codi de Conv. Núm. 25000095011994

(BOPL, 29-10-2020)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Aquest conveni afecta a totes les persones treballadores i empreses estructurades dins les agrupacions de la construcció que es relacionen i tinguin el seu centre de treball a la província de Lleida i que realitzin alguna de les activitats que es relacionen en l’Annex I del VI Conveni General de la Construcció (CGSC) i que a continuació es detallen:

  1. Les dedicades a la construcció i obres públiques.
  2. La conservació i manteniment d’autopistes, autovies, carreteres i vies fèrries, en desenvolupament del previst en l’apartat b) de l’article 3 del VI CGSC
  3. Pedreres, sorreres, graveres i l’explotació de terres industrials.
  4. Embarcacions, artefactes flotants i ferrocarrils auxiliars d’obres i ports.
  5. El comerç a l’engròs de la construcció i exclusivista.

Es regiran per aquest mateix conveni el comerç de qualsevol dels articles elaborats per empreses incloses dins l’àmbit d’aquest conveni.

Així mateix, queden incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni, les empreses i centres de treball que, sense estar inclosos expressament en l’Annex I del VI Conveni General de la Construcció, tinguin com activitat principal les pròpies del sector de la construcció d’acord amb el principi d’unitat de l’empresa.

1.2. Àmbit temporal

El present conveni col·lectiu entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019 amb independència del dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

La seva durada serà de tres anys, és a dir, fins el 31 de desembre de 2021.

El conveni quedarà prorrogat tàcitament per successius períodes d’una anualitat si no és objecte de denúncia per la seva revisió o rescissió amb un mínim d’un mes d’antelació i un màxim de tres mesos a la data de venciment inicial o de qualsevol de les pròrrogues.

Un cop finalitzada la vigència del conveni o de qualsevol de les pròrrogues, aquest continuarà regint fins que sigui substituït per un altre, tant en el seu contingut normatiu com en l’obligacional Respecte a l’àmbit temporal, denúncia i pròrroga del conveni s’aplicarà el preceptuat en els articles 7 i 8 del VI CGSC.

1.3. Dret supletori

En tot allò no previst en aquest conveni s’aplicarà el vigent Conveni General del Sector de la Construcció i les altres disposicions legals/normatives vigents en la matèria.

2. Condicions econòmiques

2.1. Taules salarials 2020

Vigència del dia 1 de gener de 2020 al dia 31 de desembre de 2020.

CPM (categories professionals mensuals); SBM (salari base mensual); SBA (salari base anual), PC (plus conveni); PCA ( plus conveni anual); PT (plus transport); PTA (plus transport anual); PEE (paga extraordinària estiu) PEN (paga extraordinària nadal); PV (paga vacances; TRA ( Total retribució anual)

SALARIS 2020

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.