Conveni col·lectiu del sector de recaptació, emmagatzematge, manipulació i venda de fruita i verdura de les comarques de Lleida. Text

Vigor de 2020-2022

Código de Conv. Núm. 25000395011993

(BOPL, 08-02-2022)

Capítol I
Disposicions generals

Article preliminar Determinació de les parts

El Conveni col·lectiu de treball del Sector de recaptació, emmagatzematge, manipulació i venda de fruita i verdures de la província de Lleida, hi ha estat subscrit per l’Associació Empresarial Afrucat i el Sindicat UGT-FICA.

Article 1 Àmbit funcional

El Conveni col·lectiu té per objecte regular les condicions de treball i ocupació i mantenir un marc de relacions econòmiques i harmòniques entre l’empresa i les persones treballadores.

Aquest Conveni es fonamenta en la igualtat de drets i obligacions sense cap discriminació per raó de sexe, religió, color, raça, ideologia política o sindical, amb la lògica excepció per al sexe femení dels drets inherents a la maternitat.

Article 2 Àmbit territorial

Aquest Conveni és d’àmbit provincial i, per tant, aplicable a les empreses que radiquin en el territori geogràfic de la província de Lleida.

Aquest Conveni estableix les normes bàsiques i regula les condicions mínimes de treball a les empreses dedicades a la recaptació, emmagatzematge, manipulació i venda de fruita i verdura, ja sigui titulars de les empreses persones físiques o jurídiques de tota índole.

Article 3 Vigència i durada

Aquest Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2020 i serà vigent fins al 31 de desembre de 2022, independentment de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Un cop finalitzada la durada d’aquest Conveni i mentre no se’n negociï un de nou, restaran vigent totes les seves clàusules, tant les normatives com les obligacionals.

Els endarreriments de Conveni s’abonaran com a molt tard durant el mes d’agost.

Article 4 Pròrrogues

El Conveni es considera prorrogat per un any natural, llevat que sigui denunciat per qualsevol de les parts, en un termini de 30 dies com a màxim d’antelació a la data de finalització de la seva durada. Si es prorrogués, s’incrementaran tots els conceptes salarials segons l’IPC real de Catalunya, experimentat en l’últim any de vigència del Conveni.

Capítol II
Compensació, absorció i garantia «ad personam»

Article 5

Les remuneracions de caràcter extra-Conveni que, a títol particular, puguin percebre determinades persones treballadores afectes a aquest, no podran ser absorbides ni compensades per les millores salarials ni d’antiguitat que, anualment i amb caràcter general, es pactin per a les distints categories professionals. En tots els casos els increments salarials en aquest Conveni, s’entendran que s’aplicaran i afectaran a la base salarial de cada treballador i treballadora.

Es respectaran a títol individual o col·lectiu, les condicions econòmiques i d’una altra índole que siguin més beneficioses a les establertes en el present Conveni, considerades en el seu conjunt i en còmput anual.

Capítol III
Jornada, vacances, excedències i llicències

Article 6 Jornada laboral

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.