Conveni col·lectiu del sector de recaptació, emmagatzematge, manipulació i venda de fruita i verdura de les comarques de Lleida. Resum

Vigor 2020-2022

Código de Conv. Núm. 25000395011993

(BOPL, 08-02-2022)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

El Conveni col·lectiu té per objecte regular les condicions de treball i ocupació i mantenir un marc de relacions econòmiques i harmòniques entre l’empresa i les persones treballadores.

Aquest Conveni es fonamenta en la igualtat de drets i obligacions sense cap discriminació per raó de sexe, religió, color, raça, ideologia política o sindical, amb la lògica excepció per al sexe femení dels drets inherents a la maternitat.

1.2. Àmbit temporal

Aquest Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2020 i serà vigent fins al 31 de desembre de 2022, independentment de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Un cop finalitzada la durada d’aquest Conveni i mentre no se’n negociï un de nou, restaran vigent totes les seves clàusules, tant les normatives com les obligacionals.

Els endarreriments de Conveni s’abonaran com a molt tard durant el mes d’agost.

1.3. Dret supletori

En tot allò que no prevegi aquest Conveni, regirà l’Estatut dels Treballadors i altres disposicions legals i reglamentàries vigents aplicables.

2. Condicions econòmiques

2.1. Taules salarials 2022

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.