Conveni Col·lectiu de treball del sector d’indústries de l’oli i els seus derivats i l’amaniment, farcit i exportació d’olives de les comarques de Lleida. Resumen

Vigor 2018-2021

Código de Conv. Núm. 25000205011994

(BOPL, 09-10-2019)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Aquest Conveni és d’àmbit provincial i, per tant, serà d’aplicació a les empreses que estan situades en el territori geogràfic de la província de Lleida.

Aquest Conveni estableix les normes bàsiques i regula les condicions mínimes de treball a les empreses dedicades a les indústries de l’oli i els seus derivats i les d’amaniment, farciment i exportació d’olives, en siguin titulars persones físiques o jurídiques de tota índole.

Estaran sotmesos al present Conveni:

 1. Com a empreses, les titulars de les indústries a què es refereix el paràgraf anterior que realitzin alguna de les activitats següents i afins:
  1. Almàsseres
  2. Indústries molineres de llavors oleaginoses
  3. Extractores
  4. Refineries
  5. Desenrotlladores
  6. Greixos comestibles
  7. Greixos industrials
  8. Hidrogenadores
  9. Oleïnes, estearines i àcids grassos destil·lats
  10. Destil·leries de glicerina
  11. Fàbriques de sabó
  12. Magatzems o delegacions d’olis, greixos, sabons o detergents
  13. Estacions de descàrrega d’olis a granel
  14. Envasadores d’oli
  15. Exportadores d’oli
  16. Importadores de llavors i productes oleaginosos
  17. Amanidores d’olives
  18. Magatzemistes d’oliva
  19. Envasadores d’oliva
  20. Exportadores d’oliva
  21. Detallistes exclusius d’olives i sabons

1.2. Àmbit temporal

Amb independència de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, aquest Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2018 i romandrà vigent fins al 31 de desembre de 2021.

A la finalització del Conveni col·lectiu, i mentre no se’n negociï un de nou, quedaran vigents amb el mateix contingut que el Conveni anterior tant les clàusules normatives com les obligacionals.

Qualsevol de les parts signatàries podrà denunciar aquest Conveni col·lectiu durant els tres últims mesos de l’any de la seva vigència (octubre-desembre 2021). Perquè la denúncia tingui efecte haurà de fer-se mitjançant comunicació escrita a l’altra part, comunicació que caldrà registrar en el departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

El Conveni es considerarà prorrogat per un any natural, tret que sigui denunciat per qualsevol de les parts, durant els 3 mesos abans de la data de la finalització del seu període de vigència. Si tingués lloc la pròrroga s’incrementaran tots els conceptes salarials amb l’increment de l’últim any pactat de vigència del Conveni.

L’increment pactat en el Conveni per als anys 2018 i dels mesos transcorreguts del 2019 s’abonaran un cop publicat el present document en el Butlletí oficial, en una sola quantitat, en un termini de dos mesos des de la seva publicació.

1.3. Normes supletòries

En tot allò que no estigui establert en aquest Conveni s’estarà al que regula l’Acord Marc de les Indústries de l’Oli, l’Estatut dels Treballadors i la resta de normes vigents.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salari

Per a l’any 2018 tots els conceptes tindran un increment, amb efectes d’1 de gener de 2018, del 1,80%. Per a l’any 2019 tots els conceptes tindran un increment del 2,30%.

Per a l’any 2020 nomes els conceptes salarials tindran un increment del 2,3%. Per a l’any 2021 nomes els conceptes salarials tindran un increment del 2,3%.

En el supòsit de que l’IPC de Catalunya superés en el còmput trianual 2019-2020-2021 el 6,9%, proposat com a tal, aquest diferencial excedit es reflectiria i consolidaria en les taules del Conveni amb data gener del 2022.

Els incentius, al tractar-se d’un concepte objecte de tractament «ad personam» o «ad grupo» no es veuran afectats per la pujada del Conveni.

Aquells treballadors/es que tinguin condicions salarials més beneficioses en concepte de plusos voluntaris o anàlegs les mantindran, incrementades en la mateixa quantitat que la resta de conceptes salarials, sense que en cap cas es produeixi la seva compensació o absorció, això sempre i quan no estiguin dins el col·lectiu als que sigui d’aplicació la clàusula de compensació i absorció contemplada en el present Conveni.

2.2. Taules salarials 2021

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.