Conveni Col·lectiu de treball del sector d’elaboració i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria de la província de Lleida. Text

Vigor 2019-2020

Código de Conv. Núm. 25000125011994

(BOPL, 25-03-2022)

TÍTOL PRELIMINAR

Parts signants Són parts signants del present conveni, d’una part la Federació d’Indústria, Construcció i Agro de la UGT de Catalunya i la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya, com a representació sindical i, d’altra banda, el Gremi de Pastisseria de Lleida, en representació empresarial del sector de la pastisseria, confiteria i rebosteria.

Les parts signatàries es reconeixen mútuament legitimació per negociar el present Conveni.

Capítol I
Disposicions generals

Article 1 Àmbit territorial

Aquest Conveni serà aplicable a tots els centres de treball ubicats a la província de Lleida.

Article 2 Àmbit funcional

Els acords d’aquest Conveni seran aplicables a les empreses que es dediquin a l’elaboració i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria dins de la província de Lleida amb independència del domicili social d’aquestes i/o dels seus titulars.

Article 3 Àmbit personal

Queden inclosos dins l’àmbit d’aquest Conveni totes les persones treballadores de les empreses afectades pel mateix, excepte les excloses o afectades en les seves relacions laborals especials per disposicions legals de caràcter general.

Article 4 Àmbit temporal

Amb independència de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o BOP corresponent, el present Conveni iniciarà la seva vigència l’1 de gener de 2019, amb una durada de dos (2) anys per al període comprès entre la data esmentada i el 31 de desembre de 2020.

A la finalització d’aquest Conveni, i mentre no se’n negociï un de nou, quedaran vigents amb el mateix contingut que en el Conveni anterior tant les clàusules normatives com les obligacionals.

Article 5 Denúncia i revisió del Conveni

La denúncia del present Conveni haurà de realitzar-se, almenys, amb dos mesos d’antelació al seu acabament o pròrrogues en curs. Si les parts no el denuncien es prorrogarà d’any en any per tàcita.

L’aplicació d’aquest Article queda regulat segons estableix l’article 86 del text refós de l’Estatut dels Treballadors.

La denúncia haurà de fer-se per escrit i adreçada al gremi o als sindicats de treballadors i treballadores degudament legitimats. Així mateix, s’haurà de comunicar al Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació de Treball de la Generalitat de la Generalitat de Catalunya.

Article 6 Compensació, absorció i condicions més beneficioses

Les condicions pactades formen un tot orgànic i indivisible i per a la seva aplicació seran considerades globalment.

Totes les millores econòmiques i de treball que s’implantin en virtut del present Conveni seran compensables i absorbibles amb les millores i augments que existeixin en cada empresa, exceptuant el de l’antiguitat consolidada.

Les disposicions legals que en un futur suposin una variació econòmica en tots o alguns dels conceptes retributius existents o que suposin la creació d’altres de nous, únicament tindran eficàcia pràctica quan, considerades en la seva totalitat, superin el nivell d’aquest Conveni. En cas contrari, es consideraran absorbides per les millores pactades.

Es respectaran les garanties personals que, en concepte de percepcions de qualsevol classe en el seu conjunt, siguin més beneficioses que les fixades en el present Conveni, mantenint-se estrictament ad personam.

Pel que fa a la resta, les condicions gaudides pels treballadors i treballadores s’entendran unificades per les normes d’aquest Conveni.

Article 7 Comissió paritària

A la publicació d’aquest Conveni, es crearà una Comissió Paritària del Conveni, com a òrgan d’interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del seu compliment.

Les funcions d’aquesta Comissió seran les següents:

a) Interpretació del text del Conveni

b) Arbitratge de les qüestions sotmeses a la seva consideració per les parts o en els supòsits previstos concretament en el present Conveni

c) Vigilància del compliment dels pactes

d) Estudi de l’avaluació de les relacions entre les parts contractants

e) Aquelles altres activitats que tendeixin a la major eficàcia de les relacions entre les parts La Comissió estarà composta per un total de vuit membres, quatre en representació de la part social i quatre en representació de la part empresarial Les parts signants del present Conveni han de donar compte a la Comissió Paritària d’aquells dubtes, discrepàncies i conflictes que es puguin produir com a conseqüència de la interpretació del Conveni, a fique aquesta Comissió emeti dictamen o actuï de forma reglamentària.

Les resolucions de la Comissió Paritària hauran de ser comunicades als/les sol·licitants en un termini màxim de 15 dies a partir de la data de la seva recepció o consulta.

S’estableix com a domicili de la Comissió Paritària el de la Confederació Empresarial de Lleida (COELL), amb seu a Lleida, a la rambla Ferran, 32, CP 25007.

Capítol II
Classificació i definició del personal

Article 8 Classificació del personal al servei de l’empresa

Les classificacions del personal d’aquest Conveni són merament enunciatives i no suposen l’obligació de tenir previstos tots els grups enunciats, com tampoc les categories professionals en què es divideixen, si les necessitats i el volum de l’empresa no ho requereixen.

El personal que presti els seus serveis a l’empresa es classificarà tenint en compte les funcions que realitza en un dels següents grups:

Grup I. Personal administratiu – Oficial de 1a administratiu o administrativa És l’empleat o l’empleada amb un servei determinat al seu càrrec que, amb iniciativa i responsabilitat restringida, amb empleats o empleades o sense a les seves ordres, executa les següents tasques: funcions de cobrament i pagament, dependent directament d’un caixer o cap desenvolupant la seva feina com a ajudant o ajudanta, o auxiliar d’aquest o aquesta, sense tenir signatura ni fiança; factures i càlculs d’aquestes, sempre que sigui responsable d’aquesta missió, càlcul d’estadístic, transcripció dels comptes corrents, diari, major, corresponsals, redacció de correspondència amb iniciativa pròpia, liquidacions i càlculs de les nòmines, de salari, sous i operacions anàlogues. S’inclou en aquesta categoria els taquimecanògrafs o les taquimecanògrafes en un idioma estranger.

– Oficial de 2a administratiu o administrativa És l’empleat o l’empleada amb iniciativa restringida i amb subordinació a un cap, o a oficials de primera si n’hi hagués, que efectua operacions auxiliars de comptabilitat i coadjuvants de les mateixes, organització d’arxius i fitxers, correspondència sense iniciativa i la resta de treballs semblants. En aquesta categoria s’inclouran els taquimecanògrafs i les taquimecanògrafes en idioma espanyol.

– Auxiliar administratiu o administrativa És l’empleat o l’empleada que, sense iniciativa pròpia, es dedica dins de l’oficina a operacions elementals administratives i en general a les purament mecàniques i inherents al treball. Aquesta categoria integra els telefonistes i mecanògrafs i mecanògrafes.

Grup II. Personal mercantil – Dependent o dependenta És el treballador o la treballadora que efectua les vendes dels productes que elaboren a l’obrador, mirant de conservar-los amb la netedat necessària per al seu perfecte estat higiènic i de presentació i atendre totes les funcions derivades de la seva missió.

– Xofer de repartiment

És el treballador o la treballadora que, tenint el seu càrrec un vehicle d’empresa, distribueix els productes elaborats a l’obrador, des del lloc de fabricació fins a les sucursals i despatxos, i que cobra, si escau, l’import dels articles transportats si així es determina.

– Ajudant o Ajudanta

És el treballador o la treballadora que ajuda en la realització de les tasques encomanades als oficials de 1a i de 2a, i que està capacitat per substituir aquests últims en cas d’absències, mentre duri la seva situació laboral en aquesta categoria.

– Mosso especialitzat o Mossa especialitzada És el treballador o la treballadora que té al seu càrrec la realització de funcions completes i determinades que, no constituint pròpiament ofici, exigeixen no obstant això una certa pràctica, especialitat o atenció.

– Mosso o Mossa neteja És el treballador o la treballadora que s’ocupa de la neteja del centre de treball i les seves dependències. Grup III. Personal d’obrador – Mestre o Mestra d’obrador És el treballador o la treballadora que, procedint de categoria inferior, posseeix els coneixements tècnics de fabricació en les seves respectives fases, i té per missió conèixer i interpretar les fórmules i les anàlisis de productes, facilitar les dades de despeses de mà d’obra, primeres matèries, avançaments i pressupostos, especificant detalladament els cicles d’elaboració. Haurà de posseir iniciativa i sentit artístic, si escau, per a la bona presentació dels articles que elabori, un profund coneixement de les màquines emprades, i serà responsable davant de l’empresa de tota anomalia, tant en la maquinària com en la producció.

– Oficial de 1a És el treballador o la treballadora que executa amb iniciativa i responsabilitat totes o algunes tasques pròpies del mateix, amb productivitat i amb resultats correctes, amb coneixement de les màquines i els estris que té al seu càrrec per tenir cura de la seva normal eficiència, greixat i conservació. Ha de posar en coneixement dels seus superiors qualsevol desperfecte que observi i que pugui disminuir la producció.

– Oficial de 2aÉs el treballador/a que, sense arribar a la perfecció exigida per als oficials de 1a, executa les tasques abans definides amb la correcció i l’eficàcia suficients.

– Ajudant o Ajudanta És el treballador o la treballadora que ajuda en la realització de les tasques encomanades als oficials de 1a i de 2a, i que està capacitat per substituir-los en cas d’absències, mentre duri la seva situació laboral en aquesta categoria.

– Auxiliar És el treballador o la treballadora que té el seu càrrec la realització de funcions completes i determinades que, no constituint pròpiament ofici, exigeixen no obstant això una certa pràctica, especialitat o atenció.

– Peó de neteja És el treballador o la treballadora que s’ocupa de la neteja del centre de treball i les seves dependències.

Capítol III
Règim retributiu

Article 9 Estructura salarial

El sistema retributiu s’estructura en els següents conceptes:

A) Increment salarial

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.