Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida. Text

Vigor 2023-2025

Codi de Conv. Núm. 25000065011993

(BOPL, 07-11-2023)

CAPÍTOL I
DETERMINACIÓ DE LES PARTS

Article 1

Aquest conveni col·lectiu de Treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida es pacta entre la Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida (FECOM) d’una part i d’una altra la Federació de Treballadors de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT).

CAPÍTOL II
ÀMBIT D’ APLICACIÓ

Article 2 ÀMBIT FUNCIONAL

És d’aplicació a les persones físiques o jurídiques l’activitat de les quals (exclusiva o principal) sigui desenvolupada professionalment amb ànim de lucre, utilitzant o no, un establiment mercantil obert; que consisteixi en oferir la venda de qualsevol classe d’articles, bé sigui al destinatari final (venda al detall) o per a la seva posterior venda (venda a l’engròs), tant en nom propi o de tercers; i que no estiguin afectades per un cicle de producció, encara que el producte pugui sofrir un condicionament previ, sempre que estiguessin dins del camp de l’extinta Ordenança laboral de comerç.

Queden expressament excloses d’aquest àmbit funcional les establertes en l’article 3 apartat 2 del I AMAC, publicat en el BOE en data 20 de febrer de 2012 i aquelles empreses de supermercats i autoserveis d’alimentació que pertanyent a un mateix nom comercial disposin de més centres de treball en més de tres províncies, inclosa Lleida, dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 3 ÀMBIT TERRITORIAL

El conveni afectarà a la totalitat de les empreses referides en l’article anterior que prestin serveis en la província de Lleida.

Article 4 ÀMBIT PERSONAL

El conveni afectarà a la totalitat de les persones treballadores, actuals i futures, de les empreses citades en els articles anteriors. Amb l’excepció de les persones referides en l’art 1r.3 i 2n del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Article 5 ÀMBIT TEMPORAL

Les condicions pactades en el present conveni tindran vigència des del dia 1 de gener de 2023 fins al dia 31 de desembre de 2025, amb independència de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

CAPÍTOL III
DENUNCIA, REVISIÓ I PRÒRROGA DEL CONVENI

Article 6 DENUNCIA I REVISIÓ

A partir del dia 31 de desembre de 2025, aquest conveni es prorrogarà tàcitament i automàticament d’any en any, llevat la denúncia de qualsevol de les parts legitimades segons el article 87 de l’ET, durant el darrer mes a la data de venciment.

Si denunciat el conveni, les negociacions es prolonguen per un termini superior al vigent, aquest s’entendrà prorrogat fins a la signatura del nou conveni o acord que el substituïa, sense perjudici del que determini el nou conveni respecte a la retroactivitat.

CAPÍTOL IV
CLÀUSULES GENERALS

Article 7 INDIVISIBILITAT DEL CONVENI

Les condicions pactades en el present conveni formen un tot orgànic i indivisible. Als efectes de la seva aplicació pràctica es consideraran aquestes condicions, sempre globalment i conjuntament.

Article 8 CONDICIONS MÉS BENEFICIOSES

Totes les condicions establertes en aquest conveni, tenen la condició de mínimes i per tant les situacions actuals implantades individualment entre empreses i persones treballadores que en el seu conjunt anual, impliquin condicions més beneficioses que les pactades en aquest conveni, s’hauran de respectar en la seva totalitat.

Article 9 COMPENSACIÓ I ABSORCIÓ

Les condicions establertes en el present conveni, considerades conjuntament i en còmput anual es podran compensar amb les ja existents en el moment de l’entrada en vigor, sigui el que sigui l’origen i la causa de la condició. Amb caràcter estrictament personal es respectaran les situacions personals que, en conjunt i en còmput anual, superin les condicions establertes en el present conveni, igualment considerades en el seu conjunt i còmput anual. No obstant això, exclusivament per als anys 2023, 2024 i 2025 no operarà la compensació i absorció per a les persones treballadores enquadrades en els Grups I i II amb un salari brut anual igual o inferior a 18.000 € / anuals.

Article 10 PUBLICITAT

Les empreses afectades pel present conveni posaran a disposició dels comitès d’empresa i delegats de personal o, en la seva absència, de les persones treballadores, un tauler d’anuncis per fixar qualsevol publicació referent a matèries d’interès sindical, on es col·locarà un exemplar del conveni pel coneixement de les persones treballadores.

Article 11 NORMES SUBSIDIÀRIES

En tot allò no regulat en el present conveni i amb caràcter subsidiari, s’estarà d’acord al que disposi l’Estatut dels Treballadors i la resta de legislació laboral vigent, d’aplicació en cada moment.

Article 12 ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS

Les empreses afectades per aquest conveni estan obligades, durant la vigència d’aquest, a subscriure per les persones treballadores una assegurança per accidents que cobreixi les garanties de mort i incapacitat absoluta en 26.000€ i 30.000€, en cada cas. L’assegurança cobrirà les 24 hores del dia i s’exposarà una còpia de la mateixa en un lloc visible del centre de treball.

Article 13 VENDES A LES PERSONES TREBALLADORES

Les empreses resten obligades a vendre al les seves persones treballadores, pel seu consum personal i dels familiars que conviuen amb ell, aquells productes que es venguin en l’establiment, a preu de cost més despeses generals.

En aquest sentit s’entén que qualsevol familiar que acrediti que conviu amb la persona treballadora té dret a aquest benefici (sense limitació de grau de parentiu).

Referent al preu de cost, serà el preu de compra del producte més les despeses addicionals que es produeixin fins que es pugui disposar del producte per a la seva venda.

Pel que fa a les despeses generals s’entén que són les despeses que directament o indirectament es puguin imputar al producte.

En relació a l’IVA aquest s’ha d’incloure com a despesa general ja que forma part del preu d’adquisició del producte, per tant, les persones treballadores han d’abonar el seu import quan adquireixin els productes de l’empresa.

Article 14 JUBILACIÓ

S’estarà al que disposi la legislació vigent en cada moment.

Article 15 MALALTIA O ACCIDENT

Les persones treballadores, previ avís i justificació posterior, podrà absentar-se del treball, amb dret a retribució, pel temps indispensable per assistir a consultes mèdiques del treballador o dels seus familiars fins a primer grau d’afinitat i consanguinitat.

En cas de malaltia o accident, la persona treballadora afectada percebrà de l’empresa el complement a la prestació de la Seguretat Social fins arribar al 100% del salari real habitual fins el límit de 12 mesos.

CAPÍTOL V
ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

Article 16 CONTRACTACIÓ

Per a la contractació, es tindran en compte les característiques del sector i les circumstàncies de competència del mercat i es potenciarà la contractació que permeti ampliar la durada màxima dels contractes eventuals i dels contracte formatius.

D’acord amb la normativa vigent i sense que això suposi cap mena de limitació, es podrà formalitzar, encara que es refereixi a l’activat normal de l’empresa, entre altres els següents contractes de treball:

a) Contractació de durada determinada.

La contractació de durada determinada es regirà per la normativa vigent en cada moment, llevat de la següent especificació:

Els contractes de durada determinada per circumstàncies de la producció, com a conseqüència de l’increment ocasional i imprevisible i les oscil·lacions que, tot i tractar-se de l’activitat normal de l’empresa, generen un desajust temporal entre l’ocupació estable disponible i el que es requereix a l’empara del que estableix l’article 15.2 de l’Estatut dels treballadors es pot fer per una durada màxima de fins a 1 any.

En cas que el contracte de durada determinada obeeixi a aquestes circumstàncies de la producció i es concerti per un termini inferior al màxim, es pot prorrogar, mitjançant acord de les parts, per una única vegada, sense que la durada total del contracte pugui excedir de aquesta durada màxima.

En allò no regulat en aquest apartat cal atenir-se al que disposa l’article 15 de l’Estatut dels treballadors.

b) Contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional.

El contracte de treball formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional es pot concertar amb els qui estiguessin en possessió d’un títol universitari o d’un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, d’acord amb allò previst a la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, així com amb els qui posseeixin un títol equivalent d’ensenyaments artístics o esportius del sistema educatiu, que habilitin o capacitin per a l’exercici de l’activitat laboral .

No seran inferiors a sis mesos ni excedir 1 any. La retribució no podrà ser inferior al 70% del grup professional corresponent a les funcions exercides, en proporció al temps de treball efectiu. En cap cas la retribució no és inferior al salari mínim interprofessional, en proporció al temps de treball efectiu.

S’estableix un període de prova de 2 mesos.

c) Contractes per a contracte de formació en alternança.

Tindrà per objecte compatibilitzar l’activitat laboral retribuïda amb els processos formatius corresponents en l’àmbit de la formació professional, els estudis universitaris o del Catàleg d’especialitats formatives del Sistema Nacional d’Ocupació.

La durada del contracte no podrà ser inferior a 3 mesos ni excedir els 2 anys i podrà desenvolupar-se a l’empara d’un sol contracte de forma no continuada, al llarg de diversos períodes anuals coincidents amb els estudis, d’estar previst al pla o programa formatiu. En cas que el contracte es concerti per una durada inferior a la màxima sense haver obtingut el títol certificat, acreditació o diploma associat al contracte formatiu, les parts podran acordar prorrogar el contracte inicial, fins a l’obtenció del títol, certificat, acreditació o diploma sense superar la durada màxima de 2 anys. La retribució no podrà ser inferior al 70% del grup professional corresponent a les funcions exercides durant el primer any i al 80% del grup professional corresponent a les funcions exercides durant el segon any en proporció al temps de treball efectiu. En cap cas no pot ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció al temps de treball efectiu.

d) Les persones treballadores contractades a temps parcial tindran prioritat per augmentar la seva jornada setmanal pactada inicialment i/o passar a temps complet en el cas que l’empresa faci noves contractacions, sempre que els seus perfils professionals i coneixement encaixin al nou lloc de treball.

Article 17 CONTROL DE LA CONTRACTACIÓ

1.- L’empresari o l’empresària, amb motiu de l’extinció del contracte, al comunicar a la persona treballadora la denúncia o, en el seu cas, el preavís de l’extinció del mateix, haurà d’acompanyar una proposta de document de liquidació de les quantitats a deure. La persona treballadora podrà sol·licitar la presència d’un representant legal dels treballadors en el moment de procedir a la signatura del rebut de quitança, fent-se constar en el mateix el fet de la signatura en presència d’un representant legal dels treballadors, o bé que la persona treballadora no ha fet ús d’aquesta possibilitat. Si l’empresari o l’empresària impedís la presència del representant en el moment de la signatura, la persona treballadora podrà fer consta-ho en el mateix rebut, als efectes oportuns.

2.- La liquidació dels salaris que corresponguin a les persones treballadores fixes discontinues, en els supòsits de conclusió de cada període d’activitat, es durà a terme amb subjecció als tràmits i garanties establerts en el número anterior.

Article 18 PERÍODE DE PROVA

L’admissió de la persona treballadora en l’empresa es considerarà provisional mentre duri el període de prova, que en cap cas podrà ser superior als següents:

a) CONTRACTES INDEFINITS

Titular de grau superior o mitjà i director: 6 mesos.

Cap de personal, cap de compres i cap de vendes: 6 mesos.

Encarregat o encarregada general i viatjant: 3 mesos.

La resta del personal tècnic no titulat i administratiu: 3 mesos. Si l’empresa cessa a aquestes persones treballadores dins el període de prova, tindran dret a rebre una indemnització amb una quantia equivalent a la part proporcional que resulti d’abonar 8 dies de salari per any de servei, a comptar des del 31é. dia d’inici del contracte fins el dia que causin baixa a l’empresa.

Personal auxiliar i no qualificat: 3 mesos. Si l’empresa cessa a aquestes persones treballadores dins el període de prova, tindran dret a rebre una indemnització amb una quantia equivalent a la part proporcional que resulti d’abonar 8 dies de salari per any de servei, a comptar des del 16é. dia d’inici del contracte fins el dia que causin baixa a l’empresa.

b) RESTA DE CONTRACTACIÓ.

Titulat/da de grau superior o mitjà i director o directora: 6 mesos.

Cap de personal, cap de compres i cap de vendes: 6 mesos.

Encarregat o encarregada general i viatjant: 3 mesos.

La resta del personal tècnic no titulat/da i administratiu o administrativa: 1 mes

Personal auxiliar i no qualificat: 15 dies.

Article 19 CESSAMENT DEL PERSONAL

En cas d’acomiadament s’aplicarà allò que disposen els articles 54, 55 i56 de l’Estatut dels Treballadors i dels articles 103 al 113 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Social.

En cas de cessament voluntari d’una persona treballadora, aquest haurà de notificar el seu cessament a l’empresa amb un termini de quinze dies, no obstant la persona treballadora no estarà obligat a notificar el seu cessament amb antelació, a la direcció de l’empresa en cas de falta de pagament o retràs continuat de dos mesos o més en l’abonament del salari.

Article 20 LIQUIDACIÓ ALLIBERADORA

La liquidació, quitança, no tindrà valor alliberador en el cas que s’expedís en un rebut normal de salaris.

Article 21 GARANTIA D’OCUPACIÓ

Durant la vigència del present conveni, el sector empresarial es compromet a transformar el 30% de la contractació eventual a contractació fixa.

CAPÍTOL VI
CLASIFICACIÓ PROFESIONAL

Article 22 GRUPS I NIVELLS PROFESSIONALS

Grup V, nivell 1

TITULAT O TITULADA DE GRAU SUPERIOR.- és qui, en possessió del títol de grau superior, exerceix a l’empresa de forma permanent i amb responsabilitat directa funcions pròpies i característiques de la seva professió, però sense subjecció a aranzels.

Grup V, nivell 2

DIRECTOR O DIRECTORA.- és qui, a les ordres immediates de l’empresa i participant en l’elaboració de la seva política, dirigeix, coordina i es responsabilitza de les activitats de la direcció al seu càrrec.

TITULAT O TITULADA DE GRAU MITJÀ.- és qui, en possessió del títol de grau mig, desenvolupa les funcions pròpies de la seva professió en les condicions establertes en el paràgraf anterior.

Grup IV, nivell 1

ENCARREGAT O ENCARREGADA GENERAL.- és qui, està al capdavant d’un establiment del que depenen sucursals a distintes places o qui assumeix la direcció superior de vàries sucursals.

Grup IV, nivell 2

CAP DE PERSONAL.- és qui, al capdavant de tot el personal d’una empresa, dicta les ordres oportunes per la perfecta organització i distribució del treball, la vigilància del qual li correspon, així com la concessió de permisos, propostes de sancions, etc.

CAP DE COMPRES.- és qui, realitza de forma permanent les compres generals de les mercaderies que son objecte de l’activitat comercial de l’empresa.

CAP DE VENDES.- és qui, té al seu càrrec la direcció i fiscalització de totes les operacions de venda que es realitzen a l’establiment, així com la determinació de les orientacions o criteris d’acord amb els quals s’han de realitzar.

CAP DE DIVISIÓ I ADMINISTRACIÓ.- és qui, a les ordres d’un director, coordina i executa sota la seva responsabilitat totes les normes que es dictin per l’adequada organització i distribució de la divisió comercial al seu càrrec.

Grup III, nivell 1

ENCARREGAT O ENCARREGADA D’ESTABLIMENT, CAP DE SUCURSAL I SUPERMERCAT.- és qui, està al capdavant d’una sucursal, exercint, per delegació, funcions pròpies de l’empresa.

CAP DE MAGATZEM.- és qui, està al capdavant d’un magatzem tenint al seu càrrec la reposició, recepció, conservació i marca de les mercaderies, el seu registre d’entrada i sortida, la seva distribució a les seccions, a sucursals, el compliment de les comandes, etc.

CAP DE GRUP.- és qui, està al capdavant de vàries seccions als establiments que tinguin la seva organització muntada en base a aquestes.

CAP DE SECCIÓ.- és qui, està al capdavant d’una secció amb comandament o vigilància del personal afecte a ella, amb facultats per intervenir i disposar d’allò que sigui necessari pel bon ordre del treball, havent també d’orientar als seus superiors, sortit d’articles necessaris i als dependents sobre la exhibició, conservació, reciclatge i mesures a adoptar respecte les normes de sanitat de les mercaderies.

COMPTABLE.- és qui, amb iniciativa i responsabilitat, i sota la dependència del seu cap, executa les funcions de redacció de correspondència, custòdia i utilitza els cabdals principals de l’empresa, plantejament, càlcul i extensió de factures complexes, transcripció en llibres de comptabilitat, liquidació i formalització d’assegurances socials i d’altres serveis propis de les funcions comptables generals.

CAP DE SECCIÓ ADMINISTRATIVA.- és qui, té la responsabilitat o direcció d’una de les seccions administratives en que pugui estar dividida l’empresa.

CAIXER O CAIXERA.- és qui, realitza el cobrament de les vendes al comptat, la revisió de talons de caixa, redacta factures i rebuts i executa qualsevol operació similar.

TAQUIMECANÒGRAF I IDIOMES ESTRANGERS.- és qui, pren al dictat un mínim de cent vint paraules per minut i les tradueix directa i correctament en sis minuts.

DIBUIXANT I RETOLISTA.- és qui, realitza amb iniciativa pròpia dibuixos i rètols propis de la seva competència professional.

APARADORISTA.- és qui, té com a funció principal i preferent l’ornamentació d’interiors, aparadors i vitrines, a fid’exposar al públic els articles objecte de venda.

Grup III, nivell 2

CARNISSER/A.- és qui, realitza les vendes, amb coneixements amplis dels articles de venda que li són confiats, de tal manera que pugui orientar al públic en les seves compres, essent, a més a més, les seves funcions el recompte d’existències dels articles per sol·licitar la seva reposició.

PEIXATER/A.- és qui, realitza les vendes, amb coneixements amplis dels articles de venda que li són confiats, de tal manera que pugui orientar al públic en les seves compres, essent, a més a més, les seves funcions el recompte d’existències dels articles per sol·licitar la seva reposició.

XARCUTER/A.- és qui, realitza les vendes, amb coneixements amplis dels articles de venda que li són confiats, de tal manera que pugui orientar al públic en les seves compres, essent, a més a més, les seves funcions el recompte d’existències dels articles per sol·licitar la seva reposició.

Grup II, nivell 1

VENEDOR O VENEDERA I DEPENDENT O DEPENDENTA.- és qui, realitza les vendes, amb coneixements amplis dels articles de venda que li són confiats, de tal manera que pugui orientar al públic en les seves compres, essent, a més a més, les seves funcions el recompte d’existències dels articles per sol·licitar la seva reposició, així com el coneixement necessari per a efectuar el càlcul de les vendes.

VIATJANT.- és qui, al servei d’una sola empresa, realitza els viatges habituals, segons la ruta prèviament assenyalada, per oferir articles, prendre nota de comandes, informar als clients, transmetre encàrrecs rebuts i tenir cura fora del temps dedicat als viatges, sense perjudici de la seva dignitat professional.

CORREDOR DE PLAÇA.- és qui, al servei d’una sola empresa i de manera habitual realitza les funcions pròpies d’un viatjant als establiments o cases particulars de la mateixa on es troba l’establiment al servei del qual es troba. Quan no actuï com a tal, col·laborarà en les tasques que l’empresa l’indiqui.

OFICIAL DE PRIMERA.- és qui, exerceix feines pròpies d’un oficial clàssic (fusters, electricistes, mecànics, etc.), que actuï amb iniciativa i responsabilitat.

OFICIAL ADMINISTRATIU O ADMINISTRATIVA.- és qui, desenvolupa les tasques pròpies de la secció administrativa amb subordinació al seu cap, i amb la iniciativa i responsabilitat sobre les seves tasques i els auxiliars administratius al seu càrrec.

COMPRADOR O COMPRADORA.- és qui, amb coneixements suficients de les qualitats i classes d’articles, realitza compres a majoristes.

AUTOVENDA.- és qui, com a repartidor-venedor té com a principal funció realitzar la distribució i el lliurament dels productes als clients de l’empresa, pren nota de les comandes que li facin, i es fa càrrec del cobrament i liquidació de les vendes al comptat que se li encomanin.

Realitzarà la càrrega i descàrrega del vehicle que se li assigni, podent ésser conductor-venedor, i s’encarregarà en aquest cas de la seva conservació, neteja i bona presència.

Grup II, nivell 2

VIGILANT I PORTER O PORTERA.- és qui, té com a missió principal la vigilància de les portes i accessos als locals de l’establiment, així com l’interior i exterior de les dependències de l’empresa o la casa comercial.

MOSSO O MOSSA ESPECIALITZAT.- és qui, es dedica a treballs concrets i determinats que, sense constituir pròpiament un ofici ni implicar operacions de venda, exigeixen en canvi, certa pràctica en la seva execució . Entre aquestes feines es pot incloure enfardar o embalar, amb les operacions preparatòries de disposar embalatges i elements precisos, i amb les complementàries de repartiment i facturació, cobrant o sense cobrar les mercaderies de transport, pesar les mercaderies i d’altres feines similars. S’inclouran en aquesta categoria el treballador que de forma habitual manipulen carretilles contrapesades elevadores de rodes grans «torista».

Grup I, nivell 1

AJUDANT O AJUDANTA.- és qui, desprès de l’aprenentatge oportú, ajuda als dependents, caixers i venedors en les funcions que els són pròpies, facilitant-los-hi la feina i podent realitzar per sí mateix operacions de venda.

Si amb caràcter permanent l’ajudant realitza funcions de dependent, venedor o caixer, se li reconeixerà aquesta categoria, amb tots els efectes que això comporti.

AUXILIAR ADMINISTRATIU O AUXILIAR ADMINISTRATIVA.- és qui, amb coneixements administratius i d’informàtica en general, auxilia a oficials i caps en l’execució de treballs propis d’aquesta categoria com: redacció de correspondència en tràmit, confecció de factures, mecanografia, etc., i els taquimecanògrafs que no arribin al mínim de coneixements per ser-ho.

TELEFONISTA.- és qui, està al càrrec de la central telefònica de l’empresa i s’encarrega de rebre comandes, suggeriments, etc.

OFICIAL SEGONA.- és qui, amb iniciativa i responsabilitat restringida, subordinat a un cap o oficial de primera, realitza treballs de caràcter auxiliar secundari, pels quals només calen coneixements generals de l’ofici.

MOSSO O MOSSA.- és qui, efectua el transport de mercaderies dins o fora de l’establiment, fa els paquets normals que no necessiten embalatge o enfardell i els reparteix, o realitza qualsevol altra feina que exigeixi principalment esforç muscular, podent-li encomanar també feines de neteja de l’establiment.

XOFER-REPARTIDOR.- és qui, en possessió del permís de conduir adient, té al seu càrrec el vehicle de l’empresa i col·labora, a més a més en les feines de càrrega i descàrrega.

REPOSADOR-ABASTADOR.- és qui, s’encarrega de mantenir una part de l’establiment en condicions òptimes per a la venda, tenint cura del compliment de les normes de sanitat. També és funció seva sol·licitar mercaderies quan n’hi falti al magatzem o als proveïdors.

PERSONAL DE NETEJA.- és qui, s’ocupa de la higiene i neteja dels locals.

Grup I, nivell 2

APRENENT O APRENENTA.-Treballadors de 18 a 20 anys, sense experiència al sector, que accedeixen per primer cop al sector comerç.

Grup 1 nivell 3

APRENENT O APRENENTA.-Treballador aprenent d’un ofici de 16 a 17 anys.

Article 23 PROMOCIÓ ECONÒMICA

Les persones treballadores del Grup I, nivell 1 i Grup II, nivell 2, passarà a percebre el salari corresponent al Grup II, nivell 1, quan faci dos anys que ocupen els esmentats nivells, llevat dels períodes que es preveuen pels casos de l’art. 24 de l’Estatut dels treballadors.

Les persones treballadores del Grup III, nivell 2, passarà̀ a percebre el salari corresponent al Grup III, nivell 1, quan faci dos anys que ocupen els esmentats nivells a comptar desde l’1 de gener de 2023, llevat dels períodes que es preveuen pels casos de l’art. 24 de l’Estatut dels treballadors.

CAPÍTOL VII
JORNADA I HORARIS

Article 24 JORNADA SETMANAL

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.