Conveni Col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida. Text

Vigor 2020-2022

Codi de Conv. Núm. 25000065011993

(BOPL, 25-01-2022)

Capítol I
Determinació de les parts

Article 1

Aquest conveni col·lectiu de Treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida es pacta entre la Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida (FECOM) d’una part i d’una altra la Federació de Treballadors de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT).

Capítol II
Àmbit d’aplicació

Article 2 Àmbit funcional

És d’aplicació a les persones físiques o jurídiques l’activitat de les quals (exclusiva o principal) sigui desenvolupada professionalment amb ànim de lucre, utilitzant o no, un establiment mercantil obert; que consisteixi en oferir la venda de qualsevol classe d’articles, bé sigui al destinatari final (venda al detall) o per a la seva posterior venda (venda a l’engròs), tant en nom propi o de tercers; i que no estiguin afectades per un cicle de producció, encara que el producte pugui sofrir un condicionament previ, sempre que estiguessin dins del camp de l’extinta Ordenança laboral de comerç.

Queden expressament excloses d’aquest àmbit funcional les establertes en l’article 3 apartat 2 del I AMAC, publicat en el BOE en data 20 de febrer de 2012 i aquelles empreses de supermercats i autoserveis d’alimentació que pertanyent a un mateix nom comercial disposin de més centres de treball en més de tres províncies, inclosa Lleida, dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 3 Àmbit territorial

El conveni afectarà a la totalitat de les empreses referides en l’article anterior que prestin serveis en la província de Lleida.

Article 4 Àmbit personal

El conveni afectarà a la totalitat de les persones treballadores, actuals i futures, de les empreses citades en els articles anteriors. Amb l’excepció de les persones referides en l’art 1r.3 i 2n del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Article 5 Àmbit temporal

Les condicions pactades en el present conveni tindran vigència des del dia 1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de 2022, amb independència de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Capítol III
Denúncia, revisió i pròrroga del conveni

Article 6 Denúncia i revisió

A partir del dia 31 de desembre de 2022, aquest conveni es prorrogarà tàcitament i automàticament d’any en any, llevat la denúncia de qualsevol de les parts, amb un mes d’anticipació de la data de venciment.

Si denunciat el conveni, les negociacions es prolonguen per un termini superior al vigent, aquest s’entendrà prorrogat fins a la signatura del nou conveni o acord que el substituïa, sense perjudici del que determini el nou conveni respecte a la retroactivitat.

Capítol IV
Clàusules generals

Article 7 Indivisibilitat del conveni

Les condicions pactades en el present conveni formen un tot orgànic i indivisible. Als efectes de la seva aplicació pràctica es consideraran aquestes condicions, sempre globalment i conjuntament.

Article 8 Condicions més beneficioses

Totes les condicions establertes en aquest conveni, tenen la condició de mínimes i per tant les situacions actuals implantades individualment entre empreses i persones treballadores que en el seu conjunt anual, impliquin condicions més beneficioses que les pactades en aquest conveni, s’hauran de respectar en la seva totalitat.

Article 9 Compensació i absorció

Les condicions establertes en el present conveni, considerades conjuntament i en còmput anual es podran compensar amb les ja existents en el moment de l’entrada en vigor, sigui el que sigui l’origen i la causa de la condició. Amb caràcter estrictament personal es respectaran les situacions personals que, en conjunt i en còmput anual, superin les condicions establertes en el present conveni, igualment considerades en el seu conjunt i còmput anual. No obstant això, exclusivament per als anys 2020, 2021 i 2022 no operarà la compensació i absorció per a les persones treballadores enquadrades en els Grups I i II amb un salari brut anual igual o inferior a 16.800 € / anuals.

Article 10 Publicitat

Les empreses afectades pel present conveni posaran a disposició dels comitès d’empresa i delegats de personal o, en la seva absència, de les persones treballadores, un tauler d’anuncis per fixar qualsevol publicació referent a matèries d’interès sindical, on es col·locarà un exemplar del conveni pel coneixement de les persones treballadores.

Article 11 Normes subsidiàries

En tot allò no regulat en el present conveni i amb caràcter subsidiari, s’estarà d’acord al que disposi l’Estatut dels Treballadors i la resta de legislació laboral vigent, d’aplicació en cada moment.

Article 12 Assegurança d’accidents

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.