Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida. Resum

Vigor 2023-2025

Codi de Conv. Núm. 25000065011993

(BOPL, 07-11-2023)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

És d’aplicació a les persones físiques o jurídiques l’activitat de les quals (exclusiva o principal) sigui desenvolupada professionalment amb ànim de lucre, utilitzant o no, un establiment mercantil obert; que consisteixi en oferir la venda de qualsevol classe d’articles, bé sigui al destinatari final (venda al detall) o per a la seva posterior venda (venda a l’engròs), tant en nom propi o de tercers; i que no estiguin afectades per un cicle de producció, encara que el producte pugui sofrir un condicionament previ, sempre que estiguessin dins del camp de l’extinta Ordenança laboral de comerç.

Queden expressament excloses d’aquest àmbit funcional les establertes en l’article 3 apartat 2 del I AMAC, publicat en el BOE en data 20 de febrer de 2012 i aquelles empreses de supermercats i autoserveis d’alimentació que pertanyent a un mateix nom comercial disposin de més centres de treball en més de tres províncies, inclosa Lleida, dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

1.2. Àmbit temporal

Les condicions pactades en el present conveni tindran vigència des del dia 1 de gener de 2023 fins al dia 31 de desembre de 2025, amb independència de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

A partir del dia 31 de desembre de 2025, aquest conveni es prorrogarà tàcitament i automàticament d’any en any, llevat la denúncia de qualsevol de les parts legitimades segons el article 87 de l’ET, durant el darrer mes a la data de venciment.

Si denunciat el conveni, les negociacions es prolonguen per un termini superior al vigent, aquest s’entendrà prorrogat fins a la signatura del nou conveni o acord que el substituïa, sense perjudici del que determini el nou conveni respecte a la retroactivitat.

1.3. Normes subsidiàries

En tot allò no regulat en el present conveni i amb caràcter subsidiari, s’estarà d’acord al que disposi l’Estatut dels Treballadors i la resta de legislació laboral vigent, d’aplicació en cada moment.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salari base

Donada la difícil situació econòmica en què ens trobem i el seu caràcter conjuntural i amb l’objectiu de contribuir a millorar la viabilitat de les empreses del sector i procurant de la major manera possible el manteniment de l’ocupació s’acorden per a l’any 2023, 2024 i 2025 el salaris següents:

  • 2023: increment del 4% sobre taules del 2022 amb efectes 1/1/2023. Clàusula de revisió consistent en la diferència entre l’increment pactat (4%) i l’IPC 2023. Aquesta diferència serà amb efectes de 1/1/2024 i estarà topada a 1%.
  • 2024: increment del 3% sobre taules del 2023 amb efectes 1/1/2024. Clàusula de revisió consistent en la diferència entre l’increment pactat (3%) i l’IPC 2024. Aquesta diferència serà amb efectes de 1/1/2025 i estarà topada a 1%.
  • 2025: increment del 3% sobre taules del 2024 amb efectes 1/1/2024. Clàusula de revisió consistent en la diferència entre l’increment pactat (3%) i l’IPC 2025. Aquesta diferència serà amb efectes de 1/1/2026 i estarà topada a 1%.

Els endarreriments que per diferències salarials puguin originar-se com a conseqüència del present Conveni, seran liquidats per les empreses en el termini màxim de dos mesos comptats a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

L’increment pactat serà per a tots els conceptes salarials de conveni.

2.2. Taula salarial 2023

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.