Conveni Col·lectiu de treball del sector de tintoreries i bugaderies no industrial de les comarques de Lleida. Resum

Vigor 2014-2015

Codi de Conveni núm. 25000615011994

(BOPL, 29-01-2015)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Aquest conveni s’ha d’aplicar a totes les empreses del sector: tintoreries, tallers de tintoreria, bugaderies, despatxos a comissió, bugaderies d’autoservei, planxat de roba i similars, tant les ja establertes com les que amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest conveni s’hi hagin d’incloure.

Quedaran excloses d’aquest conveni aquelles empreses que tinguin un centre de treball a la província de Lleida, en el qual es donin simultàniament aquestes dues condicions:

1. Que la maquinària de rentat aquós instal·lada al centre de treball sobrepassi, en conjunt, una capacitat de càrrega de 100 kg.

2. Que la plantilla mitjana total anual del centre de treball superi els 15 treballadors.

Per al càlcul de la plantilla mitjana total anual per centre de treball es tindran en compte les persones que l’empresa tingui afiliades al règim general de la seguretat social al centre de treball, en els terminis que disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada a temps complet. Serà indiferent, a l’efecte d’aquest càlcul, la modalitat del contracte laboral.

El primer any d’exercici de l’activitat es tindrà en compte per centre de treball, el nombre de treballadors i la capacitat de càrrega de la maquinària de rentat aquós instal·lada, a l’inici de l’activitat.

Cada any es tindrà en compte, a l’efecte de l’aplicació del conveni, el límit de la plantilla mitjana total anual per centre de treball de l’any anterior i el límit de capacitat de càrrega de maquinària de rentat aquós instal·lada al centre de treball a 31 de desembre de l’any anterior.

Quan en un any natural se superin simultàniament els límits de plantilla mitjana total anual per centre de treball i de maquinària de rentat aquós instal·lada per centre de treball, tots els centres de treball de l’empresa quedaran exclosos d’aquest Conveni per a l’any immediat següent.

1.2. Àmbit temporal

Les condicions pactades en aquest conveni tenen vigència des del dia 1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015, amb independència de la data de publicació al Butlletí oficial de la Província.

1.3. Dret supletori

Tots els casos no previstos en aquest conveni s’han de resoldre segons el que disposi el Reial Decret Legislatiu 1/1995.

2. Condicions econòmiques

2.1. Taula salarial 2015

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.