Conveni col·lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d’alimentació de la província de Lleida. Text

Vigor 01-01-2014 fins al 31-12-2015

Código de Conv. Núm. 25100035012015

(BOPL, 30-09-2015)

CAPÍTOL I
Determinació de les parts

Article 1

Aquest conveni col·lectiu de Treball del Sector de Supermercats i Autoserveis de la província de Lleida es pacta entre el Gremi d’Empreses Distribuidores d’Alimentació de Lleida (GEDAL), d’una part i d’un altra la Federació de Serveis per la Mobilitat i el Consum de la UGT de Catalunya (SMC-UGT) i la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya.

CAPÍTOL II
Àmbit d’aplicació

Article 2 Àmbit funcional

Es d’aplicació a les empreses de distribució comercial d’ alimentació, sota diverses fórmules comercials, com supermercats, autoserveis, Cash & Carry o qualsevol altre format comercial en els termes establerts en l’article 1.1 del Conveni Col·lectiu Marc de Supermercats I Autoserveis d’Alimentació de Catalunya, vigent en cada moment.

No obstant, i atenent a la realitat social i empresarial per la que, al llarg de molt anys les esmentades empreses i els seus treballadors han estat regides pel conveni col·lectiu del comerç de Lleida, les parts assumeixen i determinen que no serà d’aplicació i per tant de no afectació el present conveni, a les empreses de supermercats i autoserveis d’alimentació que pertanyent a un mateix nom comercial o no, solament disposin de centres de treball en una o dos províncies, inclosa Lleida, dins de l’àmbit comercial de Catalunya.

Les empreses franquiciades estarà adscrites al conveni col·lectiu de la franquiciadora.

Article 3 Àmbit territorial

El conveni afectarà a la totalitat de les empreses referides en l’article anterior que prestin serveis en la província de Lleida.

Article 4 Àmbit personal

El conveni afectarà a la totalitat de les plantilles, actuals i futures, de les empreses citades en els articles anteriors. Amb l’excepció de les persones referides en l’ art. 1. 2 i 3 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Article 5 Àmbit temporal

Les condicions pactades en el present conveni tindran vigència des del dia 1 de gener de 2014 fins al dia 31 de desembre de 2015, amb independència de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.