Conveni Col·lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d’alimentació de la província de Lleida. Resum

Vigor 01-01-2014 a 31-12-2015

Código de Conv. Núm. 25100035012015

(BOPL, 30-09-2015)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Es d’aplicació a les empreses de distribució comercial d’ alimentació, sota diverses fórmules comercials, com supermercats, autoserveis, Cash & Carry o qualsevol altre format comercial en els termes establerts en l’article 1.1 del Conveni Col•lectiu Marc de Supermercats I Autoserveis d’Alimentació de Catalunya, vigent en cada moment.

No obstant, i atenent a la realitat social i empresarial per la que, al llarg de molt anys les esmentades empreses i els seus treballadors han estat regides pel conveni col•lectiu del comerç de Lleida, les parts assumeixen i determinen que no serà d’aplicació i per tant de no afectació el present conveni, a les empreses de supermercats i autoserveis d’alimentació que pertanyent a un mateix nom comercial o no, solament disposin de centres de treball en una o dos províncies, inclosa Lleida, dins de l’àmbit comercial de Catalunya.

Les empreses franquiciades estarà adscrites al conveni col•lectiu de la franquiciadora.

1.2. Àmbit temporal

Les condicions pactades en el present conveni tindran vigència des del dia 1 de gener de 2014 fins al dia 31 de desembre de 2015, amb independència de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

1.3. Normes subsidiàries

Per tot allò que no preveu aquest conveni col•lectiu, les parts, de mutu acord, estableixen que es regiran pel Conveni Col•lectiu Marc de Supermercats i Autoserveis d’Alimentació de Catalunya, per l’Estatut dels treballadors i per les normes, lleis o reglaments que s’estableixin en cada moment i que hi siguin d’aplicació.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salari base

 • Donada la difícil situació econòmica en què ens trobem i el seu caràcter conjuntural i amb l’objectiu de contribuir a millorar la viabilitat de les empreses del sector i procurant de la major manera possible el manteniment de l’ocupació s’acorden per a l’any 2014 i 2015 el salaris següents:
  • Per a l’any 2014: Taules salarials Annex 1. Amb efectes de l’1 de gener de 2014
  • Els increments corresponents a l’any 2014 son el resultat d’aplicar el 0,5% respecte a la taula salarial de l’any 2013.
  • Per a l’any 2015: Taula salarial Annex 2. Amb efectes de l’1 de gener de 2015.
  • Els increments corresponents a l’any 2015 son el resultat d’aplicar el 0,6% respecte a la taula salarial de 2014.
 • Els endarreriments que per diferències salarials puguin originar-se com a conseqüència del present Conveni, seran liquidats per les empreses en el termini màxim de dos mesos comptats a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.
 • Variables per millora sectorial.
 • Amb aplicació del «Indice Nielsen» de tendes constants fins a 999 m 2 de superfície a Catalunya. i s’aplicaran, en cadascun dels anys, increments addicionals segons la següent fórmula i taula:
  • Base = 1,1%, menys l’Increment aplicat a l’any = 100% del variable.
  • a) Índex entre 0 y 0,25 del creixement s’aplicarà un 25% de variable amb efectes 1 de gener
  • b) Índex entre 0,26 y 0,50 del creixement s’aplicarà un 50% de variable amb efectes 1 de gener
  • c) Índex entre 0,51 y 0,75 del creixement s’aplicarà un 75% de variable amb efectes 1 de gener
  • d) Índex entre 0,76 y 1 del creixement s’aplicarà un 100% de variable amb efectes 1 de gener
  • e) Índex superior al 1 del creixement s’aplicarà un 125% de variable amb efectes 1 de gener
 • L’Índex «Nielsen» será anualment certificat per » The Nielsen Company» i degudament tramés a la Comissió Paritaria del Conveni. Dita comissió, al mateix temps, fixarà el percentatge resultant per a la seva aplicació i també la taula resultant.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.