Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Lleida. Text

Vigor de l’01-07-2023 al 30-06-2026

Codi Conveni Núm. 25100025012013

(BOPL, 05-07-2024)

Capítol 1
Determinació de les parts

Article 1 Determinació de les parts

El present Conveni col·lectiu per a la Indústria d’Hostaleria i Turisme de Lleida es pacta entre la Federació Empresarial d’Hostaleria de Lleida d’una part, la Federació de Serveis,Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT Catalunya) i la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya.

Capítol 2
Àmbit d’aplicació

Article 2 Àmbit funcional

El present Conveni col·lectiu afecta i obliga tots els establiments i empreses, sigui quina sigui la forma jurídica que adoptin, dedicats a alguna de les següents activitats:

a) Hostaleria

b) Allotjament turístic, inclòs el rural, els albergs i els habitatges d’ús turístic, regulat per la normativa turística de Catalunya, així com les cases de colònies que tinguin contractat el servei d’hostaleria.

c) Restauració

d) Càtering

e) Sales de festes, discoteques, sales de ball, tablaos flamencos i anàlegs en les categories corresponents al sector d’hostaleria

f) Salons recreatius

g) Billars

h) Comerç i establiments amb degustació

i) Càmpings

1. Als efectes de la seva inclusió en l’àmbit funcional d’aquest Conveni:

a) Són d’hostaleria les empreses i establiments dedicats de manera professional i habitual, mitjançant preu, a proporcionar allotjament a les persones, amb o sense serveis complementaris.

b) Són d’allotjament turístic els establiments destinats a proporcionar mitjançant preu, habitació o residència a les persones, en èpoques, zones o situacions turístiques, tant si l’activitat es realitza de manera temporal com permanent.

c) Són de restauració les empreses i establiments, sigui quina sigui la seva denominació, que serveixin al públic, mitjançant preu, menjars i/o begudes, per ésser consumides en el mateix local i terrassa.

d) Són de càtering tant les empreses que, mitjançant un contracte de subministrament proveeixin aliments a punt de consumir, com aquelles que es dediquin a la prestació de serveis extraordinaris.

e) Es consideren establiments i comerç amb degustació, les activitats pròpiament de restauració descrites al punt c), que es realitzen en aquests locals. Les empreses on coexisteixen diferents activitats empresarials ( empreses mixtes ) sotmeses a diferents convenis on una d’elles sigui la de restauració, han d’aplicar en aquest àmbit el conveni d’hostaleria. En aquests supòsits, -quan existeixin diverses activitats principals i autònomes, regeix el principi d’especificitat, que exclou la idea d’unitat de conveni dins l’empresa- és indiferent que el percentatge d’aquesta activitat sigui inferior o superior a la resta d’activitats realitzades, el que compta és la cohabitació de diverses activitats principals i autònomes i la possibilitat que els treballadors afectats per cada una d’elles estiguin enquadrats en el conveni de la seva activitat real. És per això que, quan l’establiment disposi de les condicions tècniques per exercir l’activitat de restauració o ofereixi productes per ser consumits al mateix local, els treballadors que realitzin aquestes feines s’han d’incloure en aquest conveni. A efectes de la taula de categories d’establiments d’aquest conveni els establiments comercials de degustació es classificaran en la Categoria C.

f) Les empreses dedicades a la restauració moderna, les activitats de les quals es centren en el menjar ràpid.

g) Les empreses de repartiment de menjar i beguda fora de l’establiment directament o a traves de tercers. A tals efectes es reconeix l’activitat professional de repartidor (rider), que queda inclosa a efectes retributius en el grup V.

h) Les empreses l’activitat de les quals es realitza en cuines industrials que, bé de manera independent, bé integrades en una altra mena d’establiments, duguin a terme l’activitat d’elaboració de plats preparats sense disposar de taules ni de barra per al seu consum, ni zona de lliurament per a clients i la recollida dels quals s’efectua per persones diferents a aquest clients.

2. Es consideren serveis extraordinaris a hostaleria aquells que per la seva breu durada, caràcter irregular, nombre de comensals o de clients (referits només a banquets, coffee breaks, còctels i similars) hi intervenen treballadors/es de plantilla o contractats especialment per a l’esdeveniment.

Als efectes anteriors, els treballadors/es especialment contractats, percebran com a compensació econòmica aquella prevista als annexos de serveis extraordinaris.

3. El present Conveni col·lectiu també afecta les empreses i establiments de casinos, pizzeries a domicili, paradors i cases rurals als quals no els fos d’aplicació un altre Conveni col·lectiu.

Article 3 Àmbit territorial

El Conveni afectarà tots els centres de treball de les empreses a les quals es refereix l’article anterior ubicats a la província de Lleida.

Article 4 Àmbit personal

El Conveni afectarà tots els treballadors/res que componguin les plantilles de les empreses incloses en els àmbits funcional i territorial dels articles 2 i 3 descrits anteriorment, amb excepció dels compresos als art. 1r.3.c) i 2n.1.a) de l’ET.

Article 5 Àmbit temporal

Entrada en vigor

Les condicions pactades en el present Conveni col·lectiu entraran en vigor a tots els efectes el dia 1 de juliol de 2023, amb independència, per tant, de la data de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Durada

La durada serà de tres anys: des del dia 1 de juliol de 2023 fins al dia 30 de juny del 2026, excepte pel que es refereix a aquelles clàusules per a les quals s’estableixi una vigència i durada diferents.

Denúncia i revisió

A partir del 30 de juny de 2026 el Conveni es prorrogarà tàcitament i automàticament d’any en any, excepte en el cas de denúncia expressa per part de qualsevol de les parts signants del conveni amb dos mesos d’antelació a la data de venciment o de qualsevol de les seves pròrrogues. Una vegada denunciat el present conveni, seguirà aplicant-se en règim d’ultra activitat fins a la signatura del nou conveni.

Capítol 3
Clàusules generals

Article 6 Prelació de normes i dret supletori

Les normes contingudes en el present Conveni regularan les relacions entre les empreses i el seu personal de forma preferent i prioritària. Igualment, serà d’aplicació l’Acord Laboral d’Àmbit Estatal per al Sector d’Hostaleria,(en endavant ALEH), vigent en relació amb les matèries de període de prova, contractació, classificació professional, mobilitat, polivalència funcional, promoció professional, subrogació per canvi de titularitat i règim disciplinari laboral.

Amb caràcter supletori i en allò que no està previst en les disposicions contemplades a l’apartat anterior, s’aplicarà el Text de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre (en endavant ET), així com les altres disposicions de caràcter general i legislació laboral vigent.

Article 7 Compensació i Absorció

Les condicions establertes en el present Conveni col·lectiu considerades en el seu conjunt i en còmput anual, podran ser compensades amb les ja existents en el moment d’entrar en vigor, qualsevol que sigui el seu origen o causa. Així mateix, podran ser absorbides per altres condicions superiors fixades per disposició legal, contracte individual, concessions voluntàries, etc., que poguessin aplicar-se en endavant, sense perjudici d’allò que es pugui establir mitjançant pactes d’empresa.

Això no obstant, no seran compensables ni absorbibles els complements personals o de lloc de treball, llevat de pacte en contrari, que se celebrarà per escrit.

Article 8 Condicions més beneficioses i garantia ad personam

Totes les condicions establertes en aquest Conveni tenen la consideració de mínimes, per la qual cosa els pactes, clàusules, condicions i situacions actuals implantades individualment o col·lectivament entre empresaris i treballadors que en el seu conjunt anual impliquin condicions més beneficioses que les pactades en aquest Conveni, hauran de respectar-se en la seva integritat.

Article 9 Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades en el present Conveni col·lectiu constitueixen un tot orgànic i indivisible i a efectes de la seva aplicació pràctica seran considerades globalment.

En el supòsit que es declarés la nul·litat per via judicial o a través de qualsevol procediment de solució de conflictes alternatius, d’una part del Conveni col·lectiu, la resta del seu text quedarà en vigor a excepció de les clàusules declarades nul·les.

En el supòsit anterior la Comissió negociadora es compromet a negociar un nou redactat de les clàusules declarades nul·les en el termini màxim de 21 dies a comptar des de la notificació de la declaració de nul·litat.

En cas de desacord les parts se sotmeten expressament als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

Durant la nova negociació de l’articulat declarat nul, serà d’aplicació, en el seu cas, i als efectes que no es produeixi un buit normatiu, allò previst a l’ET .

Article 10 Publicitat

Es considera convenient que en el tauler d’anuncis o en qualsevol dependència de l’empresa utilitzada per la representació legal dels treballadors i per a la deguda informació i coneixement d’aquests, sigui exposada i a la seva disposició una còpia del present Conveni col·lectiu.

Article 11 Comissió paritària i conflictes col·lectius

1. En compliment del que disposa l’art. 85 de l’ET, s’estableix, per a la vigència i compliment de les qüestions que deriven de l’aplicació del Conveni, una Comissió paritària que estarà formada, proporcionalment a la representació acreditada per la constitució de la comissió negociadora per tres representants pertanyents a l’organització empresarial i tres a les organitzacions sindicals signants del present Conveni Col·lectiu.

De les persones designades per formar l’esmentada Comissió s’escollirà un president i un secretari pertanyent a cada una de les parts, i s’alternaran anualment els càrrecs esmentats entre ambdues representacions, empresarial i sindical.

Sense perjudici que la Comissió es doti del seu propi reglament de funcionament, la funció del president tindrà caràcter moderador i ordenador de les sessions, mentre que les funcions del secretari seran bàsicament les de convocatòria de la Comissió i l’aixecament de les actes de les reunions realitzades.

La Comissió paritària haurà de ser notificada dels acords que adoptin les empreses per acollir- se a la clàusula d’inaplicació de les condicions de treball previstes a l’art. 44 del present text.

El procediment d’actuació de la comissió paritària consistirà en que, les discrepàncies, així com qualsevulla altra consulta de les regulades més endavant, que puguin sorgir sobre les que s’han pactat en el present conveni es comuniquin a aquesta comissió, la qual en un període de 7 dies a comptar des de la seva recepció, emetrà un dictamen i/o resolució al respecte.

Quan no s’hagi sol·licitat la intervenció de la Comissió Paritària o aquesta no arribi a un acord, les parts hauran de recórrer als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, la submissió a arbitratge, tindrà caràcter voluntari.

En cas de desacord durant el període de consultes, en els procediments previstos als arts.40,41 i82.3 de l’ET, de comú acord, es podrà sotmetre a discrepància a la Comissió Paritària del Conveni, i en el cas que no se solucioni en l’esmentat òrgan, les parts acudiran als procediments de conciliació i/o mediació previstos al Tribunal Laboral de Catalunya.

A les reunions podran assistir, amb veu però sense vot, els assessors que les parts designin, amb un màxim de dos per representació.

S’estableixen com a domicilis per a comunicacions a la Comissió paritària els de les parts signants: Federació Empresarial d’Hostaleria de Lleida, av. del Segre, 7 altell, 25007 Lleida, FeSMC-UGT Catalunya, la Rambla del Raval, 29-35, 4 planta, 08001 Barcelona, i Federació de Serveis de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16 2ª planta, 08003 Barcelona. Les funcions encomanades a la Comissió paritària són:

a) Coneixement i resolució de les qüestions derivades de l’aplicació i interpretació del Conveni col·lectiu, així com la vigilància en el compliment d’allò pactat.

b) Intervenir o arbitrar, en el seu cas, en el tractament i solució de totes les qüestions i conflictes de caràcter col·lectiu que li siguin sotmesos de comú acord entre les parts en aquelles matèries contemplades als articles 40, 41 i82.3 de l’ET.

c) Vetllar especialment pel coneixement i recepció d’informació pel que es refereix a l’ocupació en el sector, analitzant i informant sobre les seves diverses oportunitats, seguint les recomanacions de l’Acord Interprofessional de Catalunya vigent.

d) Revisar anualment les taules salarials i publicar les revisions, si és el cas. Garantirà l’actualització del SMI, en les nivells salarials que aquest sigui superior.

Per solucionar les discrepàncies que poguessin sorgir en el si de la citada Comissió, les parts se sotmeten expressament als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

S’acorda que la Comissió paritària realitzarà la seva primera reunió als tres mesos de la data de la signatura del Conveni.

2. Conflictes col·lectius.

A efectes de resoldre els conflictes col·lectius o plurals que puguin presentar-se, tant de caràcter jurídic com d’interessos, derivats de l’aplicació o interpretació del present Conveni, i sense perjudici de les facultats i competències atribuïdes a la Comissió paritària, ambdues parts negociadores, en representació dels treballadors/res i de les empreses incloses en el seu àmbit funcional, pacten expressament la submissió als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya per resoldre tots aquells problemes no exclosos expressament de les competències de l’esmentat Tribunal als efectes del que estableixen els articles 63 i156 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

Capítol 4
Organització del treball

Article 12 Organització del treball

L’organització del treball, d’acord amb el que prescriu aquest Conveni i en la legislació vigent, és facultat i responsabilitat de la direcció de l’empresa.

L’organització del treball té per objecte aconseguir a l’empresa un nivell adequat de productivitat basat en la utilització òptima dels recursos humans i materials.

Sense minva de la facultat al·ludida en el paràgraf primer, els representants dels treballadors/res tindran funcions d’orientació, proposta, emissió d’informes, etc., en tot allò relacionat amb l’organització i racionalització del treball, de conformitat amb l’art. 64 del ET.

Article 13 Mobilitat funcional

Podrà dur-se a terme una mobilitat funcional en el si dels grups professionals establerts en l’Acord Laboral Estatal d’Hostaleria (ALEH) vigent en cada moment.

Exerciran de límit per a la mobilitat funcional els requisits establerts a l’art. 39 de l’ET i la idoneïtat i aptitud necessàries per a l’acompliment de les tasques que s’encomanin a l’esmentat treballador/a.

Als efectes d’aquest article s’entendrà que existeix la idoneïtat requerida quan la capacitat per a l’acompliment de la nova tasca es desprengui de l’anteriorment realitzada o el treballador/a tingui el nivell de formació o experiència requerida.

S’estableix la polivalència funcional entre els llocs de treball de cambrer/a de pisos ( àrea 4, grup 2) i Ajudant de Cambrer ( àrea 3, grup 3 ). Aquesta última, en el cas d’exercir-se a l’inrevés, la persona treballadora percebrà pel temps que realitzi aquesta funció el sou del nivell salarial superior. Quan es produeixi aquesta situació de polivalència, s’informarà prèviament als RLT.

També, i sense perjudici del que disposa el vigent Acord laboral Estatal de Hosteleria (ALEH) es podrà establir polivalència funcional entre l’Ajudant de cambrer ( àrea 3, grup 3) i l l’ajudant de cuina ( àrea 2, grup 2 ). Per la seva implementació a l’empresa serà necessari l’acord entre la RLT i la Direcció d’aquella.

Als treballadors/res objecte de tal mobilitat els seran garantits els seus drets econòmics i professionals, d’acord amb la Llei.

Els representants dels treballadors, si n’hi haguessin, podran recaptar informació sobre les decisions adoptades per la direcció de l’empresa en matèria de mobilitat funcional, així com de la seva justificació i causa de les mateixes, i les empreses estaran obligades a facilitar-la.

Capítol 5
Classificació del personal en grups professionals

Article 14 Classificació en grups professionals

Els treballadors/res afectats seran classificats en un Grup Professional, se’ls assignarà un determinat lloc de treball i nivell retributiu i se’ls enquadrarà en una determinada àrea funcional amb allò que es preveu a l’ALEH.

L’acompliment de les funcions derivades de l’esmentat grup professional, defineix el contingut bàsic de la prestació laboral.

Els Grups Professionals i els Llocs de Treball als quals es refereix l’ALEH són merament enunciatius, sense que les empreses estiguin obligades a establir, en la seva estructura organitzativa, tots i cadascun d’ells.

Als efectes de l’exercici de la mobilitat funcional, s’entendrà que el Grup Professional i l’Àrea Funcional del present acord compleixen les previsions que els art. 22.2 i concordants de l’ET els assignen.

Article 15 Adaptació dels grups professionals

L’adequació dels grups professionals i llocs de treball del present Conveni Col·lectiu a les Àrees Funcionals de l’ALEH vigent, són els recollits de forma enunciativa a l’Annex II («Taula d’Adequació»).

Aquesta estructura es mantindrà durant tota la vigència del Conveni, amb la finalitat d’il·lustrar adequadament sobre la transició dels Grups que figuraven en anteriors convenis a la nova estructura professional donada per l’ALEH.

Amb la finalitat de facilitar l’aplicació de la nova taula de correspondències, en els contractes de treball haurà de figurar-hi el Grup Professional i el lloc de treball corresponent a aquesta.

Capítol 6
Ingressos, períodes de prova, cessaments

Article 16 Ingressos a l’empresa

1. Per acord entre el treballador/a i l’empresa s’establirà el contingut de la prestació laboral objecte del contracte de treball, així com la seva equiparació al grup professional o nivell retributiu previst en aquest Conveni, de conformitat amb la legislació vigent.

2. Quan s’acordi la polivalència funcional o realització de funcions pròpies de dos o més grups, l’equiparació es realitzarà en virtut de les funcions que exerceixin durant major temps.

Article 17 Períodes de prova

S’estarà al que disposen els corresponents articles de l’ALEH vigent

A efectes de facilitar el compliment del període de prova, s’adjunta com Annex III, la regulació del mateix per part de l’actual ALEH.

Article 18 Dimissió i termini de preavís

1. El treballador que després de superar el període de prova, desitgi dimitir, tindrà l’obligació de fer-ho conèixer a l’empresa, amb una antelació de:

a) Dos mesos, si desenvolupa qualsevol del grups professionals 1 i 2 de les diverses àrees funcionals.

b) Quinze dies, si desenvolupa un grup professional diferent als anteriors, en les diverses àrees funcionals, llevat que l’empresa tingui una plantilla inferior a onze treballadors, inclòs el dimissionari, en què el termini de preavís serà d’un mes.

2. No serà exigible cap termini de preavís per dimitir en el cas de manca de pagament o retard continu de dos o més mesos en l’abonament del salari pactat.

3. L’incompliment d’aquests terminis de preavís, llevat que el treballador sigui eximit del preavís per l’empresari, ocasionarà la pèrdua de la retribució corresponent als dies que li faltessin per cobrir el termini de preavís.

4. Havent rebut avís dins dels terminis esmentats, l’empresa tindrà l’obligació de liquidar i pagar, en finalitzar el preavís, el salari i altres conceptes meritats pel treballador.

5. Complert el preavís, la manca de pagament de la liquidació d’havers portarà aparellat el dret del treballador a ser indemnitzat amb l’import del salari d’un dia per cada un de retard en el pagament, amb el límit del nombre de dies de preavís, sense perjudici de l’interès de demora fixat a l’ET.

6. Una vegada avisada prèviament l’empresa, si aquesta decideix prescindir dels serveis del treballador abans de finalitzar el període del preavís, haurà d’abonar al treballador el salari corresponent fins la finalització del termini del preavís.

7. Llevat de pacte en contrari, el treballador no tindrà dret a compensar les vacances pendents amb el termini de preavís.

Article 19 Ascensos

Per a les vacants que es produeixin a l’empresa, els treballadors/res del lloc de treball immediatament inferior tindran preferència per cobrir-les, sempre que portin acomplint la tasca un mínim de 6 (sis) mesos, per ordre d’antiguitat a l’empresa, si el treballador/a ha demostrat la seva capacitat.

La prova de capacitat serà controlada per l’empresa i pels representants dels treballadors d’aquella. En cas de desacord caldrà atenir-se als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

Article 20 Excedències

1. Excedència voluntària

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.