Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Lleida. Text

Vigor de l’01-07-2021 al 30-06-2023

Codi Conveni Núm. 25100025012013

(BOPL, 17-01-2022)

Capítol 1
Determinació de les parts

Article 1 Determinació de les parts

El present Conveni col·lectiu per a la Indústria d’Hostaleria i Turisme de Lleida es pacta entre la Federació Empresarial d’Hostaleria de Lleida d’una part, la Federació de Serveis,Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT Catalunya) i Federació de Serveis de CCOO de Catalunya.

Capítol 2
Àmbit d’aplicació

Article 2 Àmbit funcional

El present Conveni col·lectiu afecta i obliga tots els establiments i empreses, sigui quina sigui la forma jurídica que adoptin, dedicats a alguna de les següents activitats:

a) Hostaleria

b) Allotjament turístic, inclòs el rural, els albergs i els habitatges d’ús turístic, regulat per la normativa turística de Catalunya, així com les cases de colònies que tinguin contractat el servei d’hostaleria.

c) Restauració

d) Càtering

e) Sales de festes, discoteques, sales de ball, tablaos flamencos i anàlegs en les categories corresponents al sector d’hostaleria

f) Salons recreatius

g) Billars

h) Comerç i establiments amb degustació

i) Càmpings

1. Als efectes de la seva inclusió en l’àmbit funcional d’aquest Conveni:

a) Són d’hostaleria les empreses i establiments dedicats de manera professional i habitual, mitjançant preu, a proporcionar allotjament a les persones, amb o sense serveis complementaris.

b) Són d’allotjament turístic els establiments destinats a proporcionar mitjançant preu, habitació o residència a les persones, en èpoques, zones o situacions turístiques, tant si l’activitat es realitza de manera temporal com permanent.

c) Són de restauració les empreses i establiments, sigui quina sigui la seva denominació, que serveixin al públic, mitjançant preu, menjars i/o begudes, per ésser consumides en el mateix local i terrassa.

d) Són de càtering tant les empreses que, mitjançant un contracte de subministrament proveeixin aliments a punt de consumir, com aquelles que es dediquin a la prestació de serveis extraordinaris.

e) Es consideren establiments i comerç amb degustació, les activitats pròpiament de restauració descrites al punt c), que es realitzen en aquests locals. Les empreses on coexisteixen diferents activitats empresarials (empreses mixtes) sotmeses a diferents convenis on una d’elles sigui la de restauració, han d’aplicar en aquest àmbit el conveni d’ hostaleria. En aquests supòsits, -quan existeixin diverses activitats principals i autònomes, regeix el principi d’especificitat, que exclou la idea d’unitat de conveni dins l’empresa- és indiferent que el percentatge d’aquesta activitat sigui inferior o superior a la resta d’activitats realitzades, el que compta és la cohabitació de diverses activitats principals i autònomes i la possibilitat que els treballadors afectats per cada una d’elles estiguin enquadrats en el conveni de la seva activitat real. És per això que, quan l’establiment disposi de les condicions tècniques per exercir l’activitat de restauració o ofereixi productes per ser consumits al mateix local, els treballadors que realitzin aquestes feines s’han d’incloure en aquest conveni. A efectes de la taula de categories d’establiments d’aquest conveni els establiments comercials de degustació es classificaran en la Categoria C.

2. Es consideren serveis extraordinaris a hostaleria aquells que per la seva breu durada, caràcter irregular, nombre de comensals o de clients (referits només a banquets, coffee breaks, còctels i similars) hi intervenen treballadors/es de plantilla o contractats especialment per a l’esdeveniment.

Als efectes anteriors, els treballadors/es especialment contractats, percebran com a compensació econòmica aquella prevista als annexos de serveis extraordinaris.

3. El present Conveni col·lectiu també afecta les empreses i establiments de casinos, pizzeries a domicili, paradors i cases rurals als quals no els fos d’aplicació un altre Conveni col·lectiu.

Article 3 Àmbit territorial

El Conveni afectarà tots els centres de treball de les empreses a les quals es refereix l’article anterior ubicats a la província de Lleida.

Article 4 Àmbit personal

El Conveni afectarà tots els treballadors/res que componguin les plantilles de les empreses incloses en els àmbits funcional i territorial dels articles 2 i 3 descrits anteriorment, amb excepció dels compresos als art. 1r.3.c) i 2n.1.a) de l’ET.

Article 5 Àmbit temporal

Entrada en vigor Les condicions pactades en el present Conveni col·lectiu entraran en vigor a tots els efectes el dia 1 de juliol de 2021, amb independència, per tant, de la data de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Durada

La durada serà de dos anys: des del dia 1 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juny del 2023, excepte pel que es refereix a aquelles clàusules per a les quals s’estableixi una vigència i durada diferents.

Denúncia i revisió

A partir del 30 de juny de 2023 el Conveni es prorrogarà tàcitament i automàticament d’any en any, excepte en el cas de denúncia expressa per part de qualsevol de les parts signants del conveni amb dos mesos d’antelació a la data de venciment o de qualsevol de les seves pròrrogues. Una vegada denunciat el present conveni, seguirà aplicant-se en règim d’ultra activitat fins a la signatura del nou conveni.

Capítol 3
Clàusules generals

Article 6 Prelació de normes i dret supletori

Les normes contingudes en el present Conveni regularan les relacions entre les empreses i el seu personal de forma preferent i prioritària. Igualment, serà d’aplicació l’Acord Laboral d’Àmbit Estatal per al Sector d’Hostaleria,(en endavant ALEH), vigent en relació amb les matèries de període de prova, contractació, classificació professional, mobilitat i polivalència funcional, promoció professional, subrogació per canvi de titularitat i règim disciplinari laboral.

Amb caràcter supletori i en allò que no està previst en les disposicions contemplades a l’apartat anterior, s’aplicarà el Text de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre (en endavant ET), així com les altres disposicions de caràcter general i legislació laboral vigent.

Article 7 Compensació i Absorció

Les condicions establertes en el present Conveni col·lectiu considerades en el seu conjunt i en còmput anual, podran ser compensades amb les ja existents en el moment d’entrar en vigor, qualsevol que sigui el seu origen o causa. Així mateix, podran ser absorbides per altres condicions superiors fixades per disposició legal, contracte individual, concessions voluntàries, etc., que poguessin aplicar-se en endavant, sense perjudici d’allò que es pugui establir mitjançant pactes d’empresa.

Això no obstant, no seran compensables ni absorbibles els complements personals o de lloc de treball, llevat de pacte en contrari, que se celebrarà per escrit.

Article 8 Condicions més beneficioses i garantia ad personam

Totes les condicions establertes en aquest Conveni tenen la consideració de mínimes, per la qual cosa els pactes, clàusules, condicions i situacions actuals implantades individualment o col·lectivament entre empresaris i treballadors que en el seu conjunt anual impliquin condicions més beneficioses que les pactades en aquest Conveni, hauran de respectar-se en la seva integritat.

Article 9 Vinculació a la totalitat

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.