Conveni col·lectiu de treball del sector de la fusta i del suro de les comarques de Lleida. Text

Vigor 2018-2021

Codi de Conveni Núm. 25000165011993

(BOPL, 12-04-2021)

Article 1 Determinació de les parts

El present conveni col·lectiu de treball del sector de la Fusta i del Moble de les comarques de Lleida es pacta entre les organitzacions següents: per la Federació d’Indústria, Construcció i Agro de la UGT de Catalunya i per la Federació de Construcció i Serveis de CCOO de Catalunya com a representació sindical, i per la part empresarial, l’Associació Empresarial de la Fusta.

Les parts signatàries es reconeixen mútuament legitimació per negociar el present Conveni.

Article 2 Àmbit territorial

Aquest conveni s’aplicarà a tot el territori de la província de Lleida i en tots els centres de treball que hi siguin ubicats, encara que les empreses afectades tinguin el seu domicili en una altra província.

Article 3 Àmbit funcional

Aquest Conveni té caràcter provincial i obliga totes les empreses enquadrades en la industria de la fusta relacionades a l’annex 1 del Conveni General Estatal de la Fusta i a l’Annex 1 d’aquest Conveni.

Article 4 Compensació i absorció

En cas que per imposició legal s’estableixin modificacions en les actuals normes laborals que incrementin les retribucions o millores de les percepcions econòmiques abonades a les persones treballadores, s’entendrà que les esmentades retribucions o millores queden compensades i absorbides en la part que correspongui per les condicions aquí pactades.

Article 5 Àmbit personal

Aquest Conveni regeix per a totes les persones treballadores que prestin els seus serveis laborals en les empreses a que es refereix l’article 2 del present Conveni, relatiu a l’àmbit funcional i que prestin el seu treball o realitzin una tasca o servei per compte i dependència alienes qualsevol que sigui la seva categoria professional o el caràcter de les relacions de treball.

Article 6 Vigència i durada

Aquest conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018, a partir de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial corresponent. Tindrà una durada de 4 anys naturals, és a dir, fins al 31 de desembre de 2021.

Article 7 Denúncia i pròrroga

Qualsevol que estigui legitimat podrà denunciar el present conveni col·lectiu amb un mínim d’un mes i un màxim de tres mesos amb antelació a la data de venciment del conveni o qualsevol de les seves pròrrogues.

Per a que la denuncia tingui efecte, haurà de realitzar-se mitjançant comunicació escrita a l’altra part; comunicació que haurà de registrar-se en el departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

Un cop denunciat el conveni, les parts es comprometen a iniciar les negociacions en un termini no superior a 15 dies, a partir de la data de presentació de la denuncia davant l’autoritat competent. El present conveni mantindrà la seva vigència en tots els seus efectes, fins que no s’arribi a l’acord d’un nou conveni.

En el supòsit de no produir-se l’esmentada denúncia, s’entendrà que el conveni es prorroga automàticament per anys naturals.

Article 8 Condicions més beneficioses

Atès que les condicions estipulades en aquest conveni tenen la consideració de mínimes, cal respectar totes aquelles a les quals tenen dret actualment les persones treballadores al servei de les empreses on, amb caràcter general o particular, les tinguin establertes.

Article 9 Vinculació a la totalitat

Les condicions i acords continguts en el present conveni formen un tot orgànic, indivisible i no separable. Als efectes de la seva interpretació i aplicació pràctica seran considerats aquelles i aquells globalment.

Article 10 Condicions econòmiques

S’acorda per l’any 2019 un increment salarial del 2% (amb efectes del 01-01-2019) i per a l’any 2020 un increment salarial del 2% (amb efectes del 01-01-2020).

Durant l’any 2021 la comissió negociadora es reunirà amb l’objectiu d’acordar l’increment salarial per l’any 2021.

En qualsevol cas, per l’any 2021 no hi haurà cap grup professional per sota dels 14.000 euros anuals.

S’annexen al present conveni les taules definitives corresponents als anys 2018, 2019 i 2020.

Article 11 Classificació professional

S’estarà a allò que disposa l’article 40 del Conveni General Estatal de la Fusta.

Article 12 Jornada laboral

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.