Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de la província de Lleida. Text

Vigor 2019-2021

Código de Conv. Núm. 25000095011994

(BOPL, 29-10-2020)

Títol preliminar
Parts signants

Són parts signants del present conveni, d’una part la Federació de Construcció i Serveis de CCOO de Catalunya i la Federació d’Indústria, Construcció i Agro de la UGT de Catalunya, com a representació sindical i, d’altra banda, la Federació de Gremis de la Construcció de Lleida, en representació empresarial del sector de la construcció.

Les parts signatàries es reconeixen mútuament legitimació per negociar el present Conveni.

Article 1 Àmbit personal, territorial i funcional

Aquest conveni afecta a totes les persones treballadores i empreses estructurades dins les agrupacions de la construcció que es relacionen i tinguin el seu centre de treball a la província de Lleida i que realitzin alguna de les activitats que es relacionen en l’Annex I del VI Conveni General de la Construcció (CGSC) i que a continuació es detallen:

a) Les dedicades a la construcció i obres públiques.

b) La conservació i manteniment d’autopistes, autovies, carreteres i vies fèrries, en desenvolupament del previst en l’apartat b) de l’article 3 del VI CGSC

c) Pedreres, sorreres, graveres i l’explotació de terres industrials.

d) Embarcacions, artefactes flotants i ferrocarrils auxiliars d’obres i ports.

e) El comerç a l’engròs de la construcció i exclusivista.

Es regiran per aquest mateix conveni el comerç de qualsevol dels articles elaborats per empreses incloses dins l’àmbit d’aquest conveni.

Així mateix, queden incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni, les empreses i centres de treball que, sense estar inclosos expressament en l’Annex I del VI Conveni General de la Construcció, tinguin com activitat principal les pròpies del sector de la construcció d’acord amb el principi d’unitat de l’empresa.

Article 2 Àmbit temporal, denúncia i pròrroga

El present conveni col·lectiu entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019 amb independència del dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

La seva durada serà de tres anys, és a dir, fins el 31 de desembre de 2021.

El conveni quedarà prorrogat tàcitament per successius períodes d’una anualitat si no és objecte de denúncia per la seva revisió o rescissió amb un mínim d’un mes d’antelació i un màxim de tres mesos a la data de venciment inicial o de qualsevol de les pròrrogues.

Un cop finalitzada la vigència del conveni o de qualsevol de les pròrrogues, aquest continuarà regint fins que sigui substituït per un altre, tant en el seu contingut normatiu com en l’obligacional Respecte a l’àmbit temporal, denúncia i pròrroga del conveni s’aplicarà el preceptuat en els articles 7 i 8 del VI CGSC.

Article 3 Dret supletori

En tot allò no previst en aquest conveni s’aplicarà el vigent Conveni General del Sector de la Construcció i les altres disposicions legals/normatives vigents en la matèria

Article 4 Compensació i absorció

Les percepcions econòmiques quantificades en el present conveni tindran caràcter de mínimes en el seu àmbit d’aplicació.

A l’entrada en vigor del present conveni o disposició legal aplicable, les empreses podran absorbir i compensar els augments o millores de les percepcions econòmiques realment abonades a les persones treballadores, sempre que es tracti de conceptes homogenis i resultin superiors en el seu conjunt i còmput anual.

En cap cas podran ser absorbits ni compensats complements de quantitat o qualitat, siguin aquestes quantitats fixes o variables, com ara incentius, primes de producció i treballs a preu fet.

L’absorció i compensació només es podrà efectuar comparant globalment conceptes de naturalesa salarial o de naturalesa extrasalarial i en còmput anual.

Article 5 Comissió Paritària

Es crea una Comissió Paritària de representació de les parts negociadores per les qüestions que es derivin de l’aplicació i interpretació d’aquest conveni, que estarà integrada per un total de quatre membres, dos corresponents a la representació social i dos a la representació empresarial.

La Comissió Paritària es reunirà com a mínim una vegada cada sis mesos sens perjudici que es puguin celebrar quantes reunions siguin necessàries, a instància de qualsevol de les parts negociadores, per tractar assumptes d’urgència. En aquest darrer supòsit, es convocarà amb una antelació mínima de cinc dies naturals.

La Comissió Paritària assumirà la competència de procedir al visat dels rebuts de les quitances, els quals s’estendran en el model oficial expedit per la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida, la qual s’encarregarà de portar l’adequat control d’aquelles que lliuri a cada empresa, deixant constància fefaent de la data de lliurament per al seu compliment, que necessàriament haurà de coincidir amb la de l’expedició. La vigència i validesa del rebut de quitança serà de quinze dies naturals, com a màxim, a comptar des de la data del seu lliurament per la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida.

Article 6 Increments econòmics

Per al període de vigència del present conveni els increments salarials seran els que s’estableixen al CGSC:

Per l’any 2019 s’aplicarà amb efectes de l’1 de gener un increment salarial del 2,25% segons taules publicades al BOP de Lleida de data 26-09-2019 número 186.

Per l’any 2020 s’aplicarà amb efectes de l’1 de gener un increment salarial del 2,25%. Per l’any 2021 s’aplicarà amb efectes de l’1 de gener un increment salarial del 2,50%.

Les taules salarials corresponents a l’any 2020 s’adjunten a l’Annex I del present conveni.

Article 7 Fundació Laboral de la Construcció

En aplicació del que disposa l’article 115 del Conveni General de la Construcció, s’estableix que la quota de la Fundació Laboral de la Construcció per als anys següents será un percentatge sobre la base de càlcul de les quotes a la Seguretat Social de:

2018 0,35%
2019 0,35%
2020 0,35%
2021 0,35%

Article 8 Jornada laboral

La jornada laboral serà de quaranta hores setmanals de dilluns a divendres, amb un màxim total de 1736 hores de treball efectiu anual per als anys de vigència del conveni sempre i quan el CGSC vigent no prevegi una modificació d’aquesta jornada anual.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.