Conveni Col·lectiu de treball del sector de comerç al detall d’òptiques de les comarques de Lleida. Resum

Vigor 2021-2022

Codi de Conv. Núm. 25000865012001

(BOPL, 17-01-2022)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

Aquest Conveni s’aplica a tots els treballadors i a totes les empreses que presten servei als centres de treball ja establerts o que s’estableixin a la província de Lleida, tant si tenen el domicili social en aquesta capital com si no l’hi tenen, i es dediquen al comerç d’òptica al detall, independentment de la seva ubicació, incloent-hi les grans superfícies i els centres comercials, amb els seus tallers annexos de muntatge, manipulació, manteniment i reparació.

1.2. Àmbit temporal

Aquest Conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOPLL de Lleida, i la seva durada serà de 2 anys, es a dir, de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022, sens perjudici del que estableix la disposició addicional primera.

Els efectes econòmics es retrotreuen al dia 1 de gener de 2021.

2. Condicions econòmiques

2.1. Taula salarial 2021

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.