Conveni col·lectiu de treball del sector d’indústries de l’oli i els seus derivats i l’amaniment, farcit i exportació d’olives de les comarques de Lleida. Text

Vigor 2018-2021

Codi Conveni núm. 25000205011994

(BOPL, 09-10-2019)

Capítol I
Disposicions generals

Article 1 Determinació de les parts

El Conveni col·lectiu es pacta entre la patronal, Borges Agricultural & Industrial Edible Oils, en representació de les empreses de la província de Lleida que es regeixen per el Conveni d’olis i els seus derivats i l’amaniment, farciment i exportació d’olives, d’una part, i els sindicats CC.OO.UGT de les terres de Lleida, d’una altra.

En representació de les empreses: David Prats, Victòria Morales i Isaías Rodríguez.

En representació de la part social UGT: Manel Hernández, Jordi Paz, Eva Pérez, Inmaculada Puig-gros, Pere Morató, Joan Gutiérrez, Montse Cañellas, Antonio Rodríguez, Buenaventura Baca.

En representació de la part social CCOO: Martín Robles, Ramon Riera, Mercè Porta, Miquel Soteres, Xavier Navarro, Antonio Navarro, Ivan Sauch, Jordi Gomes, Josep Anton Gomez, Valentín Antúnez, Mª José Fernández.

Article 2 Àmbit territorial i funcional

Aquest Conveni és d’àmbit provincial i, per tant, serà d’aplicació a les empreses que estan situades en el territori geogràfic de la província de Lleida.

Aquest Conveni estableix les normes bàsiques i regula les condicions mínimes de treball a les empreses dedicades a les indústries de l’oli i els seus derivats i les d’amaniment, farciment i exportació d’olives, en siguin titulars persones físiques o jurídiques de tota índole.

Estaran sotmesos al present Conveni:

1. Com a empreses, les titulars de les indústries a què es refereix el paràgraf anterior que realitzin alguna de les activitats següents i afins:

A) Almàsseres
B) Indústries molineres de llavors oleaginoses
C) Extractores
D) Refineries
E) Desenrotlladores
F) Greixos comestibles
G) Greixos industrials
H) Hidrogenadores
I) Oleïnes, estearines i àcids grassos destil·lats
J) Destil·leries de glicerina
K) Fàbriques de sabó
L) Magatzems o delegacions d’olis, greixos, sabons o detergents
M) Estacions de descàrrega d’olis a granel
N) Envasadores d’oli
O) Exportadores d’oli
P) Importadores de llavors i productes oleaginosos
Q) Amanidores d’olives
R) Magatzemistes d’oliva
S) Envasadores d’oliva
T) Exportadores d’oliva
U) Detallistes exclusius d’olives i sabons

Definició d’activitats industrials:

A) Almàsseres indústries i de collita pròpia (molins, oliverers):

Indústries dedicades a l’obtenció d’olis mitjançant pressió o qualsevol altre procediment o sistema que s’apliqui directament sobre el fruit de l’olivera.

B) Molineria de llavors oleaginoses:

Indústries dedicades a l’obtenció d’olis i greixos per pressió aplicada sobre llavors i fruits oleaginosos.

C) Extractores:

Indústries dedicades a l’obtenció, per mitjà de dissolvents, dels olis continguts en matèries greixoses no minerals.

D) Refineries:

Indústries dedicades a la refinació d’olis i greixos vegetals o animals, mitjançant operacions de neutralització, desacidificació física, decoloració, desodoració, filtrat i, eventualment, extracció de margarines i winterització.

E) Desenrotlladores:

Indústries que, mitjançant l’ocupació de reactius químics o per procediments físics, es dediquen a l’escissió dels olis i greixos no minerals en àcids grassos i glicerines.

F) Greixos comestibles:

Indústries dedicades a la transformació d’olis i greixos en altres productes aptes per a usos comestibles i que, a temperatures de 15º, són sòlids o de consistència mitjana, com els greixos concrets, margarines, salsa maionesa, etc.

G) Greixos industrials:

Indústries que utilitzen com a primera matèria olis, greixos vegetals i animals i els transformen en olis i greixos per a ús industrial.

H) Hidrogenadores:

Indústries dedicades a l’obtenció de greixos concrets més o menys consistents, per fixació catalítica d’hidrogen en l’oli o greix original.

I) Oleïnes, estearines i àcids grassos destil·lats:

Indústries dedicades a l’obtenció d’oleïnes i estearines per desdoblament de sèus i àcids grassos tècnics, mitjançant destil·lació.

J) Destil·leries de glicerina:

Indústries que, mitjançant la destil·lació, transformen la glicerina bruta en glicerina monodestil·lada (tipus dinamita), bidestil·lada (farmàcia) i químicament pura.

K) Fàbriques de sabó:

1. Sabó comú: indústries que, mitjançant la saponificació amb un àlcali dels àcids grassos de l’oli i d’altres substàncies greixoses animals o vegetals es dediquen a l’obtenció del sabó comú o de rentar.
2. Sabó industrial: indústries dedicades a la fabricació d’un producte detersiu en la composició del qual entren sals alcalines i àcids grassos i que s’empren en altres indústries, dins del seu procés de fabricació.
3. Sabó de tocador: indústries dedicades a l’obtenció, de sabons perfumats, maquinades o sense maquinar, mitjançant la saponificació amb un àlcali de tota mena d’olis i greixos o d’àcids grassos vegetals o animals.
4. Detergents: queden afectades per aquest Conveni les indústries que no es dediquen, en exclusiva, a la seva fabricació, sinó quan aquesta activitat constitueix una secció més de les que abraça el seu cicle de producció; en la mateixa circumstància es troben les que es dediquen a la fabricació de sabó de tocador.

L) Magatzems o delegacions d’olis, greixos, sabons o detergents:

Són els establiments dependents o no dels centres productors en els quals s’emmagatzemen tota mena d’olis i greixos vegetals, animals o industrials, sabons o detergents procedents d’altres indústries productores o de les esmentades a l’apartat K, des d’aquests establiments els productes són expedits tal com es van rebre o millorats en els centres de consum a indústries transformadores.

M) Estacions de descàrrega d’olis a granel:

Són establiments en els quals es reben i emmagatzemen olis i greixos vegetals o industrials i llavors oleaginoses de qualsevol procedència, sabons o detergents per a la seva ulterior distribució.

N) Envasadores d’oli:

Són les indústries dedicades a l’envasament d’olis comestibles, destinats directament al consum, en envasos el contingut dels quals no pot ser superior al que determinen les normes oficials vigents.

O) Exportadores d’oli:

Comprenen els establiments que realitzen funcions d’emmagatzematge d’oli i, previ condicionament, l’exporten als mercats internacionals, bé en envasos etiquetats o a granel.

P) Importadores de llavors i productes oleaginosos:

Són els establiments dedicats a l’abastament nacional d’olis, llavors o qualsevol altre producte oleaginós, vegetal o animal, procedent de l’exterior.

Q) Amanidores d’olives:

Indústries dedicades a manipular, amanir, espinyolar i farcir les olives, o a qualsevol d’aquestes activitats realitzades amb caràcter independent.

També tindran aquesta consideració els agricultors que amaneixin el fruit de la seva pròpia collita («entamadores»).

R) Magatzemistes d’olives:

Són aquelles indústries que, després de realitzar les mateixes operacions d’amaniment a què es refereix l’apartat anterior, es dediquen, amb finalitat comercial, a la selecció del fruit mitjançant la tria (manual o mecànica), el repàs, l’espinyolada i el farciment en les seves distintes varietats; o a qualsevol d’aquestes activitats realitzades amb caràcter independent.

S) Envasadores d’oliva:

Indústries que es dediquen a envasar olives en les seves distintes varietats, senceres, espinyolades o farcides, en envasos de tancament hermètic, per procediment manual o mecànic, per a la seva venda directa al consum.

T) Exportadores d’oliva:

Tenen aquesta consideració les indústries que, després de la realització als seus magatzems de totes o algunes de les manipulacions assenyalades en els apartats Q, R i S es dediquen al comerç exterior.

U) Detallistes exclusius d’olis i sabons:

Són els establiments que es dediquen a la venda exclusiva al menor d’olis comestibles i sabons.

Estan igualment afectades per aquest Conveni totes les activitats descrites anteriorment, igualment seran d’aplicació a les dependències, delegacions o factories de la seva propietat dedicades a la mateixa activitat o distribució dels seus productes encara que per la seva ubicació i organització constitueixin una unitat independent.

2. Com a treballadors/es, els qui presten els seus serveis professionals en les indústries abans relacionades, tant si realitzen una funció tècnica o administrativa com predominantment manual o de mera vigilància o atenció.

Article 3 Àmbit personal

El Conveni afectarà tots els treballadors i treballadores, ja siguin fixos o eventuals que actualment treballin per a aquestes empreses i entitats i aquells que hi ingressin durant la seva vigència.

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.