Conveni col·lectiu de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida. Text

Vigor 2021-2024

Codi de Conv. Núm. 25000365011994

(BOPL, 08-04-2022)

Capítol 1
Disposicions generals

Article preliminar Determinació de les parts

El present Conveni col·lectiu del sector del Transports de Viatgers de la província de Lleida es pacta entre les organitzacions següents: Per part dels treballadors/as, els sindicats UGT i CCOO, i per la part empresarial la Federació Empresarial Catalana de Auto transport de Viatgers (FECAV).

Article 1 Àmbit territorial

Les disposicions del present Conveni obliguen totes les empreses que radiquen a la província de Lleida i les que, residint en un altre lloc, tinguin establiment dins de la província de Lleida, quant al personal adscrit a elles.

Article 2 Àmbit funcional

El present Conveni és aplicable a totes les empreses dedicades al transport de viatgers/es per carretera i que desenvolupin alguna de les següents activitats:

– Servei regular de viatgers/es.

– Servei discrecional de viatgers/es.

– Serveis urbans de viatgers/es en autobusos i microbusos.

Article 3 Àmbit personal

Queden afectats pel present Conveni tots els treballadors/res que prestin els seus serveis en les empreses abans indicades, amb les excepcions establertes en els articles 1 i 2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

Article 4 Durada i vigència

El present Conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021 i tindrà una durada fins al 31 de desembre de 2024. No obstant, els efectes en el decurs d’aquests terminis s’aplicaran efectivament segons s’especifica en el redactat d’aquest Conveni.

Article 5 Pròrroga

En el cas que cap de les parts legitimades denunciés el present Conveni dins del termini fixat per a fer-ho, aquest s’entendrà prorrogat tàcitament per períodes d’una anualitat, sense cap modificació dels seus conceptes, mòduls i retribucions. Transcorregut un any des de la denuncia del conveni col·lectiu, sense que s’hagi acordat un nou conveni, les parts es sotmeteren als procediments de mediació regulats en els acords professionals del àmbit de Catalunya (Tribunal Laboral de Catalunya) per intentar resoldre de manera efectiva les discrepàncies que poguessin existir.

Article 6 Denúncia

La denúncia per a la rescissió o revisió del Conveni podrà formular-la qualsevol de les parts, mitjançant escrit raonat en el qual s’indicarà bé la rescissió del Conveni, bé, de forma detallada, els punts objecte de revisió. La denúncia haurà de ser notificada a l’altra part amb una antelació de tres mesos, a la data del seu venciment inicial o a la de qualsevol de les seves pròrrogues,.

El nou Conveni derogarà en la seva integritat l’anterior, excepte aquells aspectes que expressament es mantinguin.

Capítol 2
Compensació, absorció, garantia personal, condicions més beneficioses i subrogació

Article 7 Compensació, absorció i garantia personal

Les condicions establertes en el present Conveni formen un tot orgànic i indivisible, i per tant absorbiran i compensaran en el seu conjunt les gratificacions voluntàries, pactes individuals, col·lectius o de qualsevol índole que tinguin establerts les Empreses, així com les millores que per disposició legal o per voluntat de les Empreses s’estableixin en un futur, sempre que les condicions que es pactin en aquest Conveni superin aquelles en còmput anual i considerades globalment.

Article 8 Condicions més beneficioses

Dins de les condicions pactades es respectaran els pactes d’empreses i situacions que impliquin per al treballador condicions més beneficioses que les convingudes en el present Conveni, i es mantindran «ad personam», sempre considerades globalment i en còmput anual.

Article 9 Clàusula d’inaplicació econòmica

1. Aquelles empreses que es trobin en situació de pèrdues o altres causes, reconegudes i constatades pels/per les treballadors/es i les empreses mitjançant l’aportació de la documentació presentada en els dos últims exercicis davant dels organismes oficials (Ministeri d’Hisenda o Registre Mercantil), podran inaplicat i/o desvincular-se de les matèries contemplades en l’art. 82.3 de l’Estatut dels Treballadors que es trobin regulades en el present Conveni col·lectiu.

2. A aquest efecte, l’empresa que pretengui acollir-se al present article haurà de lliurar als representants legals dels/de les treballadors/es o si no n’hi ha a aquests mateixos, la documentació a què es fa referència en el paràgraf anterior, els quals es comprometran a mantenir el secret necessari.

3. En el moment en què l’empresa comuniqui la seva intenció d’iniciar el procés de negociació en el seu intern, ho comunicarà també, necessàriament, a efectes informatius, a la Comissió Paritària del Conveni. Aquesta comunicació s’efectuarà indistintament en qualsevol de les adreces que figuren en l’article 34 del Conveni.

4. Un cop constatada la situació de l’empresa, ambdues parts acordaran l’aplicació quantitativa de la present clàusula de desvinculació. Aquest procés no serà superior a 30 dies.

5. En cas de desacord entre les parts, ambdues el plantejaran a la Comissió Paritària que el resoldrà en el termini de 7 dies, i si persisteix el desacord, empresa i treballadors/es se sotmetran a la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

6. En les empreses en les quals s’acordi l’aplicació de la clàusula de desvinculació, es crearà una comissió de seguiment integrada pels/per les representants/tes de les parts per vetllar pel compliment dels termes de l’acord assolit.

Article 10 Subrogació

El que es preveu en el present article és aplicable als serveis de transport regular permanent d’ús general, urbà o interurbà, els serveis de transport regular d’ús especial, de viatgers per carretera amb vehicles de tracció mecànica de més de 9 places inclosa la de conductor, prestats en règim de concessió administrativa o per qualsevol de les fórmules de gestió indirecta de serveis públics regulats en la Llei de Contractes del Sector Públic (empreses, ens i organismes públics). També serà aplicable als serveis de transport regular d’ús especial (també denominats discrecionals consolidats amb reiteració d’itinerari), tot això amb independència que l’empresa que presti o hagi de prestar aquest tipus de serveis es dediqui a una altra activitat de transport, serveis o indústria. S’inclou, expressament, els treballadors amb la categoria d’acompanyants.

El que es preveu en aquest article no serà aplicable en els casos en què l’empresa sortint tingui el caràcter d’Administració Pública, Estatal, Autonòmica, Comarcal, Local o Institucional, ni quan es tracti d’empreses, ens o organismes públics dependents de qualsevol de les administracions abans citades, excepte que les seves relacions laborals estiguin regulades per aquest Conveni col·lectiu o altres convenis col·lectius d’àmbit d’empresa, autonòmics o estatals, en què l’àmbit funcional correspongui a algun dels serveis inclosos en l’apartat 2 d’aquest Conveni.

El present article té com a finalitat regular la situació dels contractes de treball dels treballadors d’empreses concessionàries-prestatàries sortints, adscrites a aquest tipus de transports de viatgers que finalitzin pel transcurs del seu termini d’atorgament o per qualsevol altra causa, i sigui objecte d’un nou procediment de selecció d’un nou prestatari del servei (empresa entrant). El que es regula en el present article serà aplicable, igualment, en els supòsits en els quals el servei de transport objecto de licitació sigui reordenat, unificat, modificat o que se li doni una altra denominació per part de l’Administració titular.

A l’efecte del present article:

1. En els serveis de transport regular permanent d’ús general, urbà i interurbà, es considera conductor adscrit a tot el que realitzi el seu treball de forma habitual en les rutes del servei regular permanent d’ús general, urbà i interurbà afectat. No perd aquesta consideració el conductor que puntualment pugui prestar serveis de transport diferent a aquells als quals es trobi adscrit, sempre que en termes de jornada anual, aquests últims serveis no superin el 20% de la jornada màxima ordinària prevista en el Conveni d’aplicació, pel període avaluat, contemplada en proporció en els casos de contractes a temps parcial, en els últims sis mesos efectivament treballats immediatament anteriors a la data de venciment de la concessió.

En relació a la resta de personal (taquillers, tallers, administració, gestió, explotació, logística i altres departaments o seccions), que siguin de diferents categories o grups professionals, es consideressin adscrits al servei, i per tant subjectes a la subrogació, a aquells treballadors que desenvolupin la seva activitat, encara que sigui en part, en el servei concessional afectat.

Quant als drets d’informació i consulta, les empreses vindran obligades a lliurar als seus representants sindicals, la documentació acreditativa dels treballadors adscrits a cada moment, a cadascuna de les concessions que tinguin adjudicades, descrits en els punts anteriors. En absència de representació sindical, es comunicarà a cada treballador, de forma fefaent, la seva adscripció. En absència de representació sindical en les empreses, es donarà trasllat a la Comissió Paritària d’aquest Conveni de la informació facilitada al Ministeri o Administració corresponent a l’efecte de la dotació de personal adscrit a la concessió al moment que sigui sol·licitada per aquests. En els àmbits sectorials inferiors es podran regular i exigir aquests mateixos processos i obligació d’informació i consulta.

2. En els serveis de transport regular d’ús especial (també denominats discrecionals consolidats amb reiteració d’itinerari), es considera conductor o acompanyant adscrit a tot el que realitzi el seu treball de forma habitual en les rutes del servei de transport regular d’ús especial afectat. No perd aquesta consideració el conductor o acompanyant que pugui prestar serveis de transport diferent a aquells en els quals es troba adscrit, sempre que en els últims tres mesos efectivament treballats immediatament anteriors a la data de requeriment de la relació de personal adscrit per part de l’administració competent, hagi treballat en la ruta a la qual està adscrit almenys el 50% dels dies en què aquesta s’hagi realitzat. En el cas que aquest requeriment es realitzi durant el període vacacional d’estiu es consideressin que els tres últims mesos corresponen als tres últims de la prestació d’aquest servei en aquest curs escolar finalitzat.

En relació a la resta de personal (tallers, administració, gestió, explotació, logística i altres departaments o seccions), que siguin de diferents categories o grups professionals, es consideressin adscrits al servei, i per tant subjectes a la subrogació, a aquells treballadors que desenvolupin la seva activitat, encara que sigui en part, en el servei afectat.

Quant a la condicions de subrogació, una vegada determinat el personal adscrit, aquesta haurà de realitzar-se per la totalitat de les condicions contractuals en vigor del treballador afecte al moment del venciment de la concessió en el cas els serveis de transport regular permanent d’ús general, urbà i interurbà, o al moment del requeriment de la relació del personal afecte en el cas de serveis de transport regular d’ús especial (també denominats discrecionals consolidats amb reiteració d’itinerari). En cas de no produir-se aquest requeriment, es tindran en compte les condicions contractuals al moment de la finalització del contracte de serveis de transport regular d’ús especial.

Així mateix, per als casos en els quals al moment de produir -se la subrogació el treballador considerat com a afecte ja no formi part de la plantilla de l’empresa sortint, la subrogació es realitzarà amb el treballador que el substitueixi, havent-se de justificar per l’empresa sortint que aquesta substitució atén a aquesta mateixa adscripció al servei.

Capítol 3
Vinculació a la totalitat i prelació de normes

Article 11 Vinculació a la totalitat

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.