Conveni col·lectiu de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida. Resum

Vigor 2021-2024

Codi de Conv. Núm. 25000365011994

(BOPL, 08-04-2022)

RESUMEN

1. Entrada en vigor i durada

1.1. Àmbit funcional

El present Conveni és aplicable a totes les empreses dedicades al transport de viatgers/es per carretera i que desenvolupin alguna de les següents activitats:

  • Servei regular de viatgers/es.
  • Servei discrecional de viatgers/es.
  • Serveis urbans de viatgers/es en autobusos i microbusos.

1.2. Àmbit temporal

El present Conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021 i tindrà una durada fins al 31 de desembre de 2024. No obstant, els efectes en el decurs d’aquests terminis s’aplicaran efectivament segons s’especifica en el redactat d’aquest Conveni.

1.3. Prelació de normes

Allò que les parts han acordat en aquest Conveni regula amb caràcter preferent i amb prioritat les relacions entre les empreses i els treballadors, en totes les matèries compreses en el seu contingut, llevat d’aquelles establertes en un conveni d’empresa a les què fa referència l’apartat 2 de l’art. 84 de l’Estatut dels Treballadors.

En tot allò que no estigui previst en aquest Conveni s’aplicaran les disposicions vigents que corresponguin.

2. Condicions econòmiques

2.1. Salari conveni

L’actual concepte de Salari Conveni engloba els imports, i els conceptes, corresponents als anteriors conceptes Salari base, Plus de Conveni i Bossa de Vacances, així com els extingits i traspassats Plus de Transport i Plus d’Assistència, i s’entendran incloses en la seva definició les mateixes obligacions i drets reconeguts al/a la treballador/a i empresa en les antigues definicions dels referits conceptes de Salari base, Plus de Conveni, Bossa de Vacances, Plus de Transport i Plus d’Assistència.

És a dir, la consideració de complement salarial per qualitat o per quantitat de feina del Plus de Conveni, la quantitat del concepte de Bossa de Vacances, la compensació per les despeses de locomoció que s’originin al/a el/la treballador/a pels seus desplaçaments al centre de treball del Plus de Transport i la retribució per premiar l’assistència al treball del Plus Assistència. Sense dret a reclamar qualsevol quantitat pels conceptes dels esmentats Plus.

2.2. Taules salarials 2021, 2022, 2023 i 2024

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.