Conveni col·lectiu de tracció mecànica de mercaderies de la província de Lleida. Text

Vigor 2018-2024

Codi de Conv. Núm. 25000355011994

(BOPL, 17-07-2023)

Correcció d’errors

(BOPL, 12-12-2023)

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article Preliminar Determinació de les parts

El present conveni col·lectiu de Tracció Mecànica de Mercaderies de la província de Lleida es pacta entre les organitzacions següents: per part de les persones treballadores, els sindicats UGT i CCOO, i per la part empresarial, l’Associació Provincial Empresarial de Transports de Mercaderies per Carreteres de Lleida (ASOTRANSLLEIDA).

Article 1 Àmbit territorial

Les disposicions del present conveni obliguen a totes les empreses de la província de Lleida i a les que, tot i residir en un altre lloc, tenen establiment dins de la província, l’obligació es refereix al personal que tenen adscrit.

Article 2 Àmbit funcional

El seu àmbit funcional està constituir per l’activitat empresarial de transport públic de mercaderies, logística, missatgeria, distribució i repartiment de mercaderies per a tota classe de vies terrestres, excloses les vies terrestres de rails. D’igual manera, estaran incloses les activitats efectuades pels operadors de transports (agències de transports, transitaris i magatzemistes-distribuïdors), definits per la Llei 16/1987 d’Ordenació dels transports terrestres, així com els operadors logístics.

Seran d’aplicació a les esmentades activitats amb independència de que requereixin o no pel seu exercici autorització administrativa, del tipus de mercaderia transportada, del àmbit i mode en que es realitzi el transport o la distribució, i de la forma de contractació del servei, amb independència de que s’utilitzin o no mitjans telemàtics o plataformes digitals.

S’exclouen expressament de l’àmbit d’aquest Conveni l’activitat de les empreses que ostentes la condició d’operadors designats per l’Estat per prestar el servei postal universal, en els termes previstos per la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal.

D’aquest àmbit funcional no podrà disgregar-se cap altre àmbit funcional menor que no tingui com norma subsidiària aquest conveni, a menys que hi hagi acord per part de la Comissió Paritària.

En virtut del principi d’unitat d’empresa aquest Conveni serà d’aplicació a la totalitat dels serveis de cada empresa l’activitat de la qual estigui inclosa en el seu àmbit funcional; si es tracta de serveis que constitueixen unitats de negoci independents, amb comptes d’explotació també independents i que desenvolupin activitats no compreses en l’àmbit d’aquest Conveni, no els hi serà d’aplicació aquest amb respecte a aquestes unitats, a menys que es pacti expressament per les representacions de l’empresa i de les persones treballadores afectades.

En tot cas l’àmbit funcional d’aquest conveni, serà adaptat, en cas de que diferís en el seu contingut, pel que s’acordi en el futur III Acord General per a les empreses de transport de mercaderies per carreta o norma que el substitueixi.

Article 3 Àmbit personal

Aquest conveni afecta la totalitat de les persones treballadores de les empreses compreses en el conveni, a excepció dels càrrecs d’alta direcció i consell, segons el que estableixen els articles 1 i 2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’Octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Article 4 Àmbit temporal

El present conveni entrarà en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener de 2018, excepte en aquells casos que expressament s’exceptuïn, independentment de la data de la seva publicació en el DOGC, i tindrà una durada de set anys, o sigui fins al 31 de desembre del 2024.

El present conveni té efectes retroactius pel que fa als increments pactats des de 1 de gener de 2022 i fins la seva publicació al DOGC i seran abonats com a màxim a la nòmina del mes següent de la seva publicació.

La representació de la part que desitgi la DENUNCIA del present Conveni, haurà de fer la seva denúncia al menys amb TRES MESOS d’antelació al venciment del mateix, a 31 de Desembre del 2024, en tant no s’arribi a un acord pel nou conveni, es mantindrà prorrogada la vigència de l’anterior.

En cas de no que no sigui denunciat per cap de les parts, s’entendrà prorrogat tàcitament el mateix.

Article 5 Absorció

Les millores pactades en aquest conveni seran absorbides en la seva totalitat, amb les retribucions, les primes o els incentius que per qualsevol motiu i procedència tenien acordades amb anterioritat les empreses i les persones treballadores.

Article 6 Compensació

Les millores que per disposició legal o reglamentària poguessin establir-se a partir de la data d’entrada en vigor del present conveni podran compensar-se en el còmput anual amb les que es fixen en el conveni.

Article 7 Garantia personal

Es respectaran les situacions personals que amb caràcter global millorin el que pacta aquest Conveni, i es mantindran estrictament «Ad Personam».

Article 8 Comissió paritària

Ambdues parts acorden establir una Comissió paritària d’interpretació i seguiment del compliment del present conveni.

Aquesta Comissió estarà integrada de forma paritària per 4 representants de les organitzacions sindicals i 4 de l’organització empresarial signant.

En l’acta de constitució la Comissió paritària, en sessió plenària, escollirà dos secretaris o secretàries, un/a per la part empresarial i l’altre/a per la part sindical. Aquest últim serà rotatiu cada any.

Tanmateix, la comissió podrà interessar els serveis d’assessors ocasionals o permanents en totes les matèries que siguin de la seva competència, que seran lliurament designats per les parts.

La comissió redactarà el seu propi reglament de funcionament.

La comissió que prendrà els acords, quan correspongui, per majoria de dos terceres parts de cadascuna de les representacions, tindrà que reunir-se al menys un cop al semestre.

La comissió tindrà les funcions següents:

1. La interpretació del conveni així com el seguiment del compliment d’aquest.

2. Conèixer, de forma prèvia i obligatòria en la via administrativa i jurisdiccional, de tots els conflictes col·lectius que puguin interposar-se pels que estan legitimats per això, en relació amb l’aplicació i interpretació dels preceptes d’aquest conveni, sense que això pugui donar lloc a retards que perjudiquin les accions de les parts, de manera tal que entre l’entrada de la sol·licitud d’intervenció i la pertinent resolució no hi haurà més de quinze dies, ja que superats aquests, quedarà oberta la via corresponent per transcurs d’aquest termini.

Les decisions que adopti la comissió en aquests tipus de conflictes tindran la mateixa eficàcia normativa que tenen les clàusules del present conveni.

3. Podrà elaborar un informe anual en relació amb el grau de compliment del conveni, en vers les dificultats sorgides en la seva aplicació i interpretació, així com aquelles qüestions que les parts presents en la comissió estimin convenients per un millor desenvolupament i aplicació d’aquest.

4. L’elaboració de recomanacions o criteris per la negociació col·lectiva amb vistes a una racionalització d’aquesta i a una progressiva extensió de l’activitat negociadora.

5. De conformitat amb l’article 92.2 de l’Estatut dels Treballadors, aquesta comissió serà l’encarregada d’emetre informe previ amb el fide procedir a l’extensió del Conveni Col·lectiu.

6. L’elaboració d’estudis que permetin a les parts signants la consecució d’acords per a procedir a la progressiva reducció de les hores extraordinàries i a la seva substitució per noves contractacions.

7. Fer un treball de seguiment dels acomiadaments objectius.

8. Elaborar anualment un document que analitzi les mesures legals, que promoguin la contractació indefinida, vigents en cada moment.

9. Quantes altres funcions és derivin d’allò que s’ha disposat en el present acord.

El domicili de la comissió queda constituït a tots els efectes en les seus de cadascuna de les organitzacions signants de forma rotativa i per cadascun dels anys de vigència del present conveni. Article 9.- Normes supletòries Les normes legals de caràcter general són el II Acord General per a les Empreses de Transports de Mercaderies per Carretera o en el seu cas el que el substitueixi, i l’Acord Interprofessional de Catalunya, mentre no siguin substituïdes per altres normes pactades per ambdues parts, que siguin assumides per la Comissió paritària i incorporades al conveni.

Acord interprofessional de Catalunya En relació amb la salut i la seguretat laboral, la formació professional i la solució de conflictes de treball, es regirà pel que estableix en el IV Acord Interprofessional de Catalunya signat pels Sindicats CC.OO., UGT. Y la Patronal Foment del Treball Nacional. De signar-se algun nou pacte entre les esmentades organitzacions, la Comissió paritària d’aquest conveni decidirà la incorporació o no al nou acord.

En conseqüència, ambdues parts, en representació de les persones treballadores i empreses compreses en l’àmbit personal del present conveni, se sotmeten, expressament, als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, en tot allò que afecta a la resolució dels conflictes laborals d’índole col·lectiva que puguin suscitar-se i, específicament, en les discrepàncies sorgides durant els períodes de consulta en els casos i terminis previstos en els articles 40 (mobilitat geogràfica), 41 (modificació de les condicions de treball i suspensió del contracte de treball) i 51 (resolució del contracte de treball) de l’Estatut dels Treballadors, redactat novament per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’Octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

CAPÍTOL II
CONDICIONS ECONÒMIQUES

Article 10 Revisió Salarial

a) Pels anys 2018 al 2021 no hi ha increment

b) Per a l’any 2022: un increment salarial del 7% amb efectes des del 01/01/2022 en tots els conceptes salarials i econòmics, a excepció de l’article 25 en quant a l’aportació que l’empresa fa en relació a la prima de l’assegurança per pèrdua de carnet de conduir.

c) Per als anys 2023 i 2024 un increment del 3’5% per cada any,en tots els conceptes salarials i econòmics, a excepció de l’article 25 en quant a l’aportació que l’empresa fa en relació a la prima de l’assegurança per pèrdua de carnet de conduir.

Els endarreriments per diferències salarials de l’any 2022 i la part del 2023 fins la seva publicació al DOGC, seran liquidats per les empreses com a molt tardar a la nòmina del mes següent de la seva publicació.

Tanmateix s’acorda que hi haurà revisió de tots els conceptes econòmics fixats en el 2024 pel diferencial existent entre l’IPC acumulat dels anys 2022, 2023 i 2024 i els increments pactats en el cas de que fos positiu, de manera que s’actualitzarien per al 2025. En cap cas aquest diferencial comportaria cap endarreriment per l’any 2024 i a molt tardar seria revisat al mes de la publicació de l’últim dels IPCs referenciats.

S’estableix amb caràcter general, como a mínim els salaris que consten en les taules salarials que s’adjunten com annexes al text del present Conveni per als anys 2022, 2023 i 2024.

Article 11 Gratificacions extraordinàries Generalitat de Catalunya

Departament d’Empresa i Treball Les gratificacions extraordinàries de març, juny i desembre s’abonaran a raó de 30 dies de salari base, més l’antiguitat, (i més ajust conveni en el seu cas) més 59’21 € pel 2022, 61’29 € pel 2023 i 63’43 € per a l’any 2024, per a totes les categories.

La data límit per a l’abonament de les esmentades pagues és el 15 de març, el 15 de juny i el 15 de desembre respectivament. No obstant podrà acordar-se entre empresari i la persona treballadora que les gratificacions extraordinàries es prorrategin en dotze mensualitats.

Article 12 Plus de perillositat

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.