Conveni col·lectiu de tracció mecànica de mercaderies de la província de Lleida. Resum

Vigor 2018-2024

Codi de Conv. Núm. 25000355011994

(BOPL, 17-07-2023)

RESUMEN

1. Entrada en vigor y duració

1.1. Àmbit funcional

El seu àmbit funcional està constituir per l’activitat empresarial de transport públic de mercaderies, logística, missatgeria, distribució i repartiment de mercaderies per a tota classe de vies terrestres, excloses les vies terrestres de rails. D’igual manera, estaran incloses les activitats efectuades pels operadors de transports (agències de transports, transitaris i magatzemistes-distribuïdors), definits per la Llei 16/1987 d’Ordenació dels transports terrestres, així com els operadors logístics.

Seran d’aplicació a les esmentades activitats amb independència de que requereixin o no pel seu exercici autorització administrativa, del tipus de mercaderia transportada, del àmbit i mode en que es realitzi el transport o la distribució, i de la forma de contractació del servei, amb independència de que s’utilitzin o no mitjans telemàtics o plataformes digitals.

S’exclouen expressament de l’àmbit d’aquest Conveni l’activitat de les empreses que ostentes la condició d’operadors designats per l’Estat per prestar el servei postal universal, en els termes previstos per la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal.

D’aquest àmbit funcional no podrà disgregar-se cap altre àmbit funcional menor que no tingui com norma subsidiària aquest conveni, a menys que hi hagi acord per part de la Comissió Paritària.

En virtut del principi d’unitat d’empresa aquest Conveni serà d’aplicació a la totalitat dels serveis de cada empresa l’activitat de la qual estigui inclosa en el seu àmbit funcional; si es tracta de serveis que constitueixen unitats de negoci independents, amb comptes d’explotació també independents i que desenvolupin activitats no compreses en l’àmbit d’aquest Conveni, no els hi serà d’aplicació aquest amb respecte a aquestes unitats, a menys que es pacti expressament per les representacions de l’empresa i de les persones treballadores afectades.

En tot cas l’àmbit funcional d’aquest conveni, serà adaptat, en cas de que diferís en el seu contingut, pel que s’acordi en el futur III Acord General per a les empreses de transport de mercaderies per carreta o norma que el substitueixi.

1.2. Àmbit temporal

El present conveni entrarà en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener de 2018, excepte en aquells casos que expressament s’exceptuïn, independentment de la data de la seva publicació en el DOGC, i tindrà una durada de set anys, o sigui fins al 31 de desembre del 2024.

El present conveni té efectes retroactius pel que fa als increments pactats des de 1 de gener de 2022 i fins la seva publicació al DOGC i seran abonats com a màxim a la nòmina del mes següent de la seva publicació.

La representació de la part que desitgi la DENUNCIA del present Conveni, haurà de fer la seva denúncia al menys amb TRES MESOS d’antelació al venciment del mateix, a 31 de Desembre del 2024, en tant no s’arribi a un acord pel nou conveni, es mantindrà prorrogada la vigència de l’anterior.

En cas de no que no sigui denunciat per cap de les parts, s’entendrà prorrogat tàcitament el mateix.

1.3. Normes supletòries

Les normes legals de caràcter general són el II Acord General per a les Empreses de Transports de Mercaderies per Carretera o en el seu cas el que el substitueixi, i l’Acord Interprofessional de Catalunya, mentre no siguin substituïdes per altres normes pactades per ambdues parts, que siguin assumides per la Comissió paritària i incorporades al conveni.

Acord interprofessional de Catalunya En relació amb la salut i la seguretat laboral, la formació professional i la solució de conflictes de treball, es regirà pel que estableix en el IV Acord Interprofessional de Catalunya signat pels Sindicats CC.OO., UGT. Y la Patronal Foment del Treball Nacional. De signar-se algun nou pacte entre les esmentades organitzacions, la Comissió paritària d’aquest conveni decidirà la incorporació o no al nou acord.

En conseqüència, ambdues parts, en representació de les persones treballadores i empreses compreses en l’àmbit personal del present conveni, se sotmeten, expressament, als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, en tot allò que afecta a la resolució dels conflictes laborals d’índole col·lectiva que puguin suscitar-se i, específicament, en les discrepàncies sorgides durant els períodes de consulta en els casos i terminis previstos en els articles 40 (mobilitat geogràfica), 41 (modificació de les condicions de treball i suspensió del contracte de treball) i 51 (resolució del contracte de treball) de l’Estatut dels Treballadors, redactat novament per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’Octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

2. Condiciones económicas

2.1. Taula salarial 2022

Contenido exclusivo para suscriptores

Introduce tus credenciales para ver todo el contenido.